Nepali Dictionary: Guide

Using the Master Search and Local Search in the Dictionary

Master Search (at the top of the dictionary)

Using the Master Search: In the master search field, you can search in (i) Unicode Nepali Text: e.g. बाघ, or (ii) Transliterated Nepali Text: e.g. Bagh, or (iii) Translated English Text: e.g. Tiger, or (iv) Phonetic Nepali Text: e.g. Bágh

All of these inputs will be searched throughout the dictionary in all orders of words, meanings, transliterated Nepali texts, translated English texts and phonetic Nepali texts, and the result will be displayed. Because there may be multiple occurrences of the particular word there may be multiple results, that can even spread over multiple pages, which you can move through using the pagination tools at the bottom.

Local Search (at the bottom of the dictionary)

Using the Local Search: In the local search field, you can search in: Unicode Nepali Text: e.g. बाघ

Local Search is more precise but limited. You can use this when you are sure about the word you are searching. At the bottom of the page there are two search fields.

Note: If you apply the search criteria in all the fields of the search boxes, then they will also act as filters.

Typing in Nepali Texts in the search fields

If you are in mobile device, you can always use Google Keyboard App and add Nepali language and Nepali transliteration tool to be able to type in Nepali texts. If you are in windows device, you can download and install this Google Input Tool software to be able to type in the Nepali texts.

Dictionary Glossary

शब्दकोषमा प्रयोग भएका संकेतसुची

अ.

अरबी

था.

थारू

भा.इ.

भारत-इरानेली

अ.क्रि.

अकर्मक क्रिया

दड.

दडाली

भो

भोजपुरी

अङ्

अङ्ग्रेजी

दिव्य.

दिव्य उपदेश

भो.ब.

भोट-बर्मेली

अ.मू.

अनुकरण मूल

द्वि.

द्वित्व

मग.

मगराँती

अव्य.

अव्यय

धिमा.

धिमाल

मरा.

मराठी

आ.ने.

आधुनिक नेपाली

ना.

नाम

मै.

मैथिली

इ.

इत्यादि

ना.यो.

नामयोगी

लि.

लिम्बू भाषा

उडि.

उडिया

निपा.

निपात

वि.

विशेषण

उदा.

उदाहरण

ने.

नेपाली

विप.

विपरीतार्थक

उप.

उपसर्ग

नेवा.

नेवारी

वि.बो.

विस्मयादिबोधक

क.क्रि.

कर्मवाच्य क्रिया

प.ने.

पश्चिम नेपाल

विभ.

विभक्ति

कथ्य.

कथ्य भाषा

प.स.

परसर्ग

सं

संस्कृत

क्रि.प.

क्रिया-पदावली

पू.स.

पूर्वसर्ग

संक्षे.

सङ्क्षेपीकृत रूप

क्रि.वि.

क्रियाविशेषण

पोर्त.

पोर्तगाली

संयु.

संयुक्त

ग्री.

ग्रीक ग्रीस, ग्रिसेली

प्रा.

प्राकृत

संयो.

संयोजक

चिनि.

चिनियाँ

प्रा.ने.

प्राचीन नेपाली

स.क्रि.

सकर्मक क्रिया

जापा.

जापानी

प्रे.क्रि.

प्रेरणार्थक क्रिया

सर्व.

सर्वनाम

डो.

डोटेली

फा.

फारसी

सात.

सातत्य

तामा.

तामाङ्गी

फ्रा.

फ्रान्सेली

स्त्री.

स्त्रीलिङ्ग

ति.रू.

तिर्यक् रूप

फ्रे.

फ्रेन्च

स्पे.

स्पेनिस

तु.

तुर्की, तुर्केली

ब.व.

बहुवचन

हि.

हिन्दी

तुल.

तुलना, तुलनीय

बा.बो.

बालबोली

हे.

हेर्नुहोस्

शब्दकोषमा प्रयोग भएका चिन्हसुची

/ विभाजक (विकल्प रूप)

( ) गौण सड़केत

– निर्देशक चिह्न तथा समस्त पद सङ्केत

+ संयोजक वा जोड

. सङ्क्षेपीकृत चिह्न

~ विशेष्य नाम (नजोडिने)

[>] मूल व्युत्पन्न स्थान

< अगाडि देखाइएको व्युत्पन्न रूप

√ मूल रूपको किटान

> पछाडि देखाइएको व्युत्पन्न रूप

In case of any issues or resolving any errors, do reach out at contact@sushilparajuli.com