List of Securities Laws of Nepal

#In Nepali TextIn English Text
०१. सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ 01. Money Laundering Prevention Act, 2008
०२. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ 02. Securities Act, 2006
०३. वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ 03. Commodities Exchange Market Act, 2017
०४. विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१04. Act Restricting Investment Abroad, 1964
०५. सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३05. Secured Transaction Act, 2006
०६. धितोपत्र दर्ता तथा निस्काशन नियमावली २०७३ 06. Securities Registration and Issuance Regulation, 2016
०७. विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ 07. Specialized Investment Fund Rules, 2019
०८. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ 08. Mutual Fund Regulations, 2010
०९. धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली २०६४ 09. Securities Businessperson (Merchant Banker) Regulations, 2008
१०१०. धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ 10. Securities listing and Trading Regulation, 2018
११११. वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ 11. Commodities Exchange Market Rules, 2017
१२१२. क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ 12. Credit Rating Regulation, 2011
१३१३. धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ 13. Securities Central Depository Services Regulation, 2010
१४१४. धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ 14. Securities Businessperson (Stock Broker, Dealer & Market Maker) Regulation, 2008
१५१५. धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ 15. Stock Exchange Operation Regulations, 2008
१६१६. नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली, २०६४ 16. Securities Board of Nepal Regulations, 2007
१७१७. धितोपत्र कारोवार राफसाफ तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०६९ 17. Securities Transaction Clearing and Settlement Byelaws, 2013
१८१८. धितोपत्र केन्द्रिय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८ 18. Securities Central Depository Services Byelaws, 2012
१९१९. भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५n/a
२०२०. धितोपत्र कारोवार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ 20. Securities Trading Byelaws, 2018
२१२१. धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५21. Securities Enlistment Byelaws, 2018
२२२२. सरकारी ऋणपत्र दोश्रो बजार कारोबार संचालन विनियमावली, २०६२22. Government Debentures Secondary Market Trading Bye-Laws, 2005
२३२३. सरकारी ऋणपत्र दोश्रो बजार कारोबार व्यवस्थापन विनियमावली, २०६२n/a
२४२४. वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८n/a
२५२५. मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशन, २०७४n/a
२६२६. बुक विल्डिङ्ग निर्देशिका, २०७७n/a
२७२७. धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनको केन्द्रीकृत विद्युतीय सेवा कार्य संचालन निर्देशिका, २०७४n/a
२८२८. मर्चेन्ट बैंकरले राख्नुपर्ने विवरणहरु र पेश गर्नु पर्ने प्रतिवेदनहरुको ढाँचा, २०६८n/a
२९२९. नेपाल धितोपत्र बोर्ड सूचना प्रविधि नीति, २०७६n/a
३०३०. सम्पत्ती शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७६n/a
३१३१. सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४n/a
३२३२. धितोपत्र खरिद (सार्बजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३n/a
३३३३. धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४n/a
३४३४. लगानी व्यवस्थापन (पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट) सम्बन्धी निर्देशिका, २०६७n/a
३५३५. धितोपत्र दलाल व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने व्यवसायीक मर्यादा सम्बन्धी निर्देशिका, २०५८n/a
३६३६. सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९n/a
३७३७. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारण निर्देशिका, २०७४ n/a