Decisions from Revenue Tribunal as at 2023.10.26

क्र.सं.दर्ता नं.मुद्दा नं.दर्ता मितिमुद्दाको किसिममुद्दाको नामवादीप्रतिबादीफैसला मितिपूर्ण पाठ
1074-RB-0102४९५2074.10.14भंसार जाँच पास परिक्षण(1121,89471)भंसारबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.भन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालय, तिनकुने काठमाडौं2075.05.12हेर्नुहोस
2074-RB-0114२८२2074.11.15भंसार(सुनचोरी पैठारी)भंसारचिनिया नागरिक HUACAOPUत्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2075.05.19हेर्नुहोस
3074-RB-0122३०५2074.11.29बढी भंसार महसुलभंसारनाथ इम्पेक्स फर्मभन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालय, तिनकुने काठमाडौं2075.05.21हेर्नुहोस
4074-RB-0164७१६2075.02.15भंसार(सुन चोरी पैठारी)भंसारइन्द्र सदैत्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2075.05.31हेर्नुहोस
5074-RB-0073३५४2074.07.05आयकर (2070/071)आयकरशिवशक्ति दाल मिल प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2075.06.07हेर्नुहोस
6074-RB-0074३५६2074.07.05आयकर (2071/072)आयकरशिवशक्ति दाल मिल प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2075.06.07हेर्नुहोस
7074-RB-0175१३८2075.02.28आयकर (2070/071)आयकरनेपो इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भक्तपुर2075.06.09हेर्नुहोस
8074-RB-0176१३४2075.02.28आयकर(071/072)आयकरनेपो इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भक्तपुर2075.06.09हेर्नुहोस
9074-RB-0177१३१2075.02.28मुल्य अभिवृद्धिकर(071/72)मुल्य अभिवृद्धिकरनेपो इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भक्तपुर2075.06.09हेर्नुहोस
10074-RB-0154२६९2075.02.06मुल्य अभिवृद्धिकर(068/69)मुल्य अभिवृद्धिकरनर्भिक इन्टरनेशनल हास्पिटल एण्ड मेडिकल कलेज प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2075.06.10हेर्नुहोस
11074-RB-0155२६१2075.02.06मुल्य अभिवृद्धिकर(2070/आसार)मुल्य अभिवृद्धिकरनर्भिक इन्टरनेशनल हास्पिटल एण्ड मेडिकल कलेज प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2075.06.10हेर्नुहोस
12073-RB-0142४२2073.05.01आयकर (068/069)आयकरसिभिल बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2075.06.10हेर्नुहोस
13073-RB-0143४४2073.05.01आयकर 069/070आयकरसिभिल बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2075.06.10हेर्नुहोस
14074-RB-0067१२१2074.06.26मुल्य अभिवृद्धिकर (2066/067)मुल्य अभिवृद्धिकरनर्भिक इन्टरनेशनल हास्पिटल एण्ड मेडिकल कलेज प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2075.06.10हेर्नुहोस
15074-RB-0187७२२2075.03.03भंसार(सुन चोरी पैठारी)भंसारसिता कुमारी हमाल साहीत्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2075.06.14हेर्नुहोस
16073-RB-0379४१७2073.08.12आयकर(068/69)आयकरहोटल डेला अन्नपूर्ण प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2075.06.15 
17073-RB-0380४१९2073.08.12मुल्य अभिवृद्धिकर(067/68)मुल्य अभिवृद्धिकरहोटल डेला अन्नपूर्ण प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2075.06.15 
18073-RB-0381४१८2073.08.12मुल्य अभिवृद्धिकर(068/69)मुल्य अभिवृद्धिकरहोटल डेला अन्नपूर्ण प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2075.06.15 
19074-RB-0140२२८2075.01.16वढी भंसार महशुल M16834भंसारटाइगर ब्रुअरी इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2075.06.15हेर्नुहोस
20073-RB-0376४२०2073.08.09मुल्य अभिवृद्धिकर(062/63)मुल्य अभिवृद्धिकरहोटल डेला अन्नपूर्ण प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2075.06.15 
21073-RB-0378४१६2073.08.12आयकर(067/68)आयकरहोटल डेला अन्नपूर्ण प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2075.06.15 
22074-RB-0152४५२2075.02.03आयकर(071/72)आयकरयुनाईटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2075.06.16हेर्नुहोस
23074-RB-0051४१५2074.05.15आयकर(069/70)आयकरसि.जि.इम्पेक्स प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2075.06.18हेर्नुहोस
24073-RB-0440३४६2073.09.21मुल्य अभिवृद्धिकर(070/71)मुल्य अभिवृद्धिकरयाक एण्ड यती होटल लि.ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2075.07.13हेर्नुहोस
25073-RB-0441३४४2073.09.21मुल्य अभिवृद्धिकर(071/72)मुल्य अभिवृद्धिकरयाक एण्ड यती होटल लि.ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2075.07.13हेर्नुहोस
26073-RB-0442३४५2073.09.21आयकर(070/71)आयकरयाक एण्ड यती होटल लि.ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2075.07.13हेर्नुहोस
27073-RB-0443३४२2073.09.21आयकर(071/72)आयकरयाक एण्ड यती होटल लि.ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2075.07.13हेर्नुहोस
28073-RB-0383२९३2073.08.17आयकर(068/69)आयकरशिवशक्ति आयल एण्ड फयाट्स प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिमरा2075.07.14हेर्नुहोस
29073-RB-0384२९२2073.08.17मुल्य अभिवृद्धिकर(068/69)69 कर अवधी 3मुल्य अभिवृद्धिकरशिवशक्ति आयल एण्ड फयाट्स प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिमरा2075.07.14हेर्नुहोस
30073-RB-0385२९५2073.08.17आयकर(069/70)आयकरशिवशक्ति आयल एण्ड फयाट्स प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिमरा2075.07.14हेर्नुहोस
31073-RB-0388२९७2073.08.17आयकर(070/71)आयकरशिवशक्ति आयल एण्ड फयाट्स प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिमरा2075.07.14हेर्नुहोस
32074-RB-0085७१२2074.07.24भंसार(सुन चोरी पैठारी)भंसारसद्रे आलमराजस्व अनुसन्धान विभाग, हरिहरभवन, ललितपुर2075.08.02हेर्नुहोस
33074-RB-0107३००2074.10.22मुल्य अभिवृद्धिकर(066/67)मुल्य अभिवृद्धिकरगणपती बनस्पती प्रा.ली.ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2075.08.02हेर्नुहोस
34074-RB-0041५७८2074.04.23आयकर(066/67)आयकरगणपती बनस्पती प्रा.ली.ठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2075.08.02हेर्नुहोस
35074-RB-0043२९९2074.04.26आयकर(067/68)आयकरगणपती बनस्पती प्रा.ली.ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2075.08.02हेर्नुहोस
36074-RB-0044२९८2074.04.26आयकर(068/69)आयकरगणपती बनस्पती प्रा.ली.ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2075.08.02हेर्नुहोस
37074-RB-0052७१७2074.05.15बैक जमानतको रुपैया असुलभंसारबिजु पोल्ट्री फर्म प्रा.ली.वीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2075.08.11 
38074-RB-0117५४३2074.11.27सुनचोरी पैठारीभंसारसरोज राय यादवराजस्व अनुसन्धान विभाग, मध्यमाञ्‍चल क्षेत्रिय कार्यालय, पथलैया बारा2075.08.26 
39074-RB-0071३१४2074.06.30बढी भंसार महसुल(M85592/071-03-20)भंसारसंजिवनी पोलिफर्म प्रा.लिविरगंज भन्सार कार्यालय, पर्सा2075.08.27हेर्नुहोस
40075-RB-0020६०१2075.04.31शिक्षा सेवा कर शुल्क(070/071)अन्यनेपाल मेगा कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लिआन्तरिक राजस्व कार्यालय, क्षेत्र नं.२2075.09.05हेर्नुहोस
41074-RB-0106२१०2074.10.17आयकर(066/67)आयकरएस.टि.फेव्रिक्स प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौं क्षेत्र नं १2075.09.11हेर्नुहोस
42074-RB-0136७३८2075.01.11आयकर (पूर्वादेश)आयकरबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौं2075.09.18 
43074-RB-0222५२३2075.03.31भन्सार जाँचपास परिक्षणभंसारदुगड स्पाइसेज एण्ड फुड प्रोडक्टस प्रा.लि.भन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालय, तिनकुने काठमाडौं2075.09.22हेर्नुहोस
44074-RB-0004३७३2074.04.09आयकर(068/69)आयकरनविल बैंक लिमिटेडठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2075.09.22हेर्नुहोस
45074-RB-0053७१०2074.05.26भंसार(सुन चोरी पैठारी)भंसारसुमन कुमारराजस्व अनुसन्धान विभाग, मध्यमाञ्‍चल क्षेत्रिय कार्यालय, पथलैया बारा2075.09.25हेर्नुहोस
46074-RB-0151२८३2075.01.31भंसार महसूल M14956भंसारबिजय मेटल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.भन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालय, तिनकुने काठमाडौं2075.09.29हेर्नुहोस
47073-RB-0429११२2073.09.05बढी भंसार महसुलभंसारबिजय डिष्ट्रिलरी प्रा.लि.भन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालय, तिनकुने काठमाडौं2075.10.03हेर्नुहोस
48074-RB-0050४२५2074.05.07बढी भंसारभंसारबिजय डिष्ट्रिलरी प्रा.लि.त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2075.10.03हेर्नुहोस
49075-RB-0023६०४2075.05.04भंसार महसूलभंसारन्यू मनकामना मिलर प्रोडक्ट प्रा.लि.भन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालय, तिनकुने काठमाडौं2075.10.20हेर्नुहोस
50073-RB-0274४०४2073.06.14आयकर(068/69)आयकरलुम्बिनी चिनी उद्योग प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2075.11.13हेर्नुहोस
51073-RB-0275४०३2073.06.14मुल्य अभिवृद्धिकर(067/68)मुल्य अभिवृद्धिकरलुम्बिनी चिनी उद्योग प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2075.11.13हेर्नुहोस
52074-RB-0028२१७2074.04.20मुल्य अभिवृद्धिकर(070/71)मुल्य अभिवृद्धिकरटि.टि.एस ट्रेडिङ्ग प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2075.11.19हेर्नुहोस
53074-RB-0029५६५2074.04.20आयकर(2070/071)आयकरटि.टि.एस ट्रेडिङ्ग प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2075.11.19हेर्नुहोस
54074-RB-0170१४४2075.03.13आयकर(068/69)आयकरनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2075.11.21हेर्नुहोस
55074-RB-0171७२३2075.02.23आयकर(अग्रिम कर 2068/069 )आयकरनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2075.11.21हेर्नुहोस
56074-RB-0172१३९2075.02.23मुल्य अभिवृद्धिकर(068/69)मुल्य अभिवृद्धिकरनेपाल क्रेडिट एण्ट कमर्श बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2075.11.21हेर्नुहोस
57074-RB-0020३७६2074.04.16आयकर(067/68)आयकरक्लीन इनर्जी डभलपभेण्ट बैंक लि.हाल एन एम बि बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2075.11.21हेर्नुहोस
58074-RB-0021३७८2074.04.16आयकर(068/69)आयकरएन एम वि बैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2075.11.21हेर्नुहोस
59074-RB-0022३७४2074.04.16आयकर(068/69)आयकरक्लीन इनर्जी डभलपभेण्ट बैंक लि.हाल एन एम बि बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2075.11.21हेर्नुहोस
60074-RB-0023३६७2074.04.16अग्रिमकर(068/69)आयकरक्लीन इनर्जी डभलपभेण्ट बैंक लि.हाल एन एम बि बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2075.11.21हेर्नुहोस
61074-RB-0178१३६2075.02.29मुल्य अभिवृद्धिकर (2070/071)मुल्य अभिवृद्धिकरएविलिटि ड्राइभिङ स्कुलआन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर2075.11.26हेर्नुहोस
62074-RB-0179५६६2075.02.29मुल्य अभिवृद्धिकर(071/72)मुल्य अभिवृद्धिकरएविलिटि ड्राइभिङ स्कुलआन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर2075.11.26हेर्नुहोस
63074-RB-0180१३३2075.02.29मुल्य अभिवृद्धिकर (2072/073)मुल्य अभिवृद्धिकरएविलिटि ड्राइभिङ स्कुलआन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर2075.11.26हेर्नुहोस
64075-RB-0092७५३2075.07.08मुल्य अभिवृद्धिकर(०६९।७०)मुल्य अभिवृद्धिकरएशियन ईन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजि एण्ड म्यानेजमेण्ट प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर १2075.11.26हेर्नुहोस
65074-RB-0133५३2075.01.10आयकर(2067/068)आयकरकसमस सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2075.11.30हेर्नुहोस
66075-RB-0156८२१2075.09.06आयकर(2070/071)आयकरसिभिल बैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2075.11.30हेर्नुहोस
67074-RB-0130४३४2074.12.18आयकर(068/69)आयकरमाछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2075.12.04हेर्नुहोस
68074-RB-0193५१६2075.03.10आयकर(2065/066)आयकरमाछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2075.12.04हेर्नुहोस
69075-RB-0001५३०2075.04.06आयकर(2066/067)आयकरमाछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2075.12.04हेर्नुहोस
70075-RB-0018५९९2075.04.27भंसार महसुल निर्धारण M26442भंसारएन्सु इन्टरप्राईजेजभन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालय, तिनकुने काठमाडौं2075.12.10हेर्नुहोस
71075-RB-0133७९६2075.08.18भंसार(सुनचोरी पैठारी)भंसारविनोद नारायण सेठ्ठीत्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2075.12.10हेर्नुहोस
72074-RB-0153३६2075.02.03बढी भन्सार (भन्सार जाँचपास)भंसारधिरज ट्रेडर्सभन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालय, तिनकुने काठमाडौं2075.12.11हेर्नुहोस
73075-RB-0093७५४2075.07.12भंसार(सुनचोरी पैठारी)भंसारMD.Khalilur Rahmanत्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2075.12.11हेर्नुहोस
74074-RB-0072७२५2074.06.31भंसार(सुन चोरी पैठारी)भंसारकृष्ण वहादुर श्रेष्ठरसुवा भन्सार कार्यालय2075.12.12हेर्नुहोस
75073-RB-0386५७३2073.08.17आयकर(070/71)आयकरशिवशक्ति केमोप्लाष्ट प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2075.12.14हेर्नुहोस
76073-RB-0471५६७2073.10.02बेरुजु भंसारभंसारएन सेल प्रा.ली.विरगंज भन्सार कार्यालय, पर्सा2075.12.14हेर्नुहोस
77074-RB-0040५७७2074.04.23आयकर (071/72)आयकरशिवशक्ति केमोप्लाष्ट प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2075.12.14हेर्नुहोस
78074-RB-0024३३८2074.04.16मुल्य अभिवृद्धिकर(067/68)मुल्य अभिवृद्धिकरएभरेष्ट बैकं लि.ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2075.12.17हेर्नुहोस
79074-RB-0025३३७2074.04.16आयकर(067/68)आयकरएभरेष्ट बैकं लि.ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2075.12.17हेर्नुहोस
80074-RB-0026३३६2074.04.16अग्रिम कर (2067/068)आयकरएभरेष्ट बैकं लि.ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2075.12.17हेर्नुहोस
81074-RB-0075७१४2074.07.12भंसार(सुन चोरी पैठारी)भंसारअजय कुमार यादवराजस्व अनुसन्धान विभाग, मध्यमाञ्‍चल क्षेत्रिय कार्यालय, पथलैया बारा2076.01.03हेर्नुहोस
82073-RB-0426३५०2073.08.19भंसारभंसारअन्नपूर्ण किराना भण्डारराजस्व अनुसन्धान विभाग, मध्यमाञ्‍चल क्षेत्रिय कार्यालय, पथलैया बारा2076.01.12हेर्नुहोस
83073-RB-0444३४९2073.09.22भंसारभंसारराम देवरा इन्टरनेशनलराजस्व अनुसन्धान विभाग, मध्यमाञ्‍चल क्षेत्रिय कार्यालय, पथलैया बारा2076.01.12हेर्नुहोस
84075-RB-0017७४९2075.04.27भंसार ( नरिवल, सुकुमेल समेत चोरी पैठारी)भंसारभुषण सुवेदिराजस्व अनुसन्धान विभाग, मध्यमाञ्‍चल क्षेत्रिय कार्यालय, पथलैया बारा2076.01.12हेर्नुहोस
85073-RB-0445३४८2073.09.22भंसारभंसारनिधि ट्रेड इम्पेक्सराजस्व अनुसन्धान विभाग, मध्यमाञ्‍चल क्षेत्रिय कार्यालय, पथलैया बारा2076.01.12हेर्नुहोस
86073-RB-0446३४७2073.09.22भंसार चोरी पैठारीभंसारएच एण्ड वि ट्रेड कन्सर्नराजस्व अनुसन्धान विभाग, मध्यमाञ्‍चल क्षेत्रिय कार्यालय, पथलैया बारा2076.01.12हेर्नुहोस
87075-RB-0183८४९2075.09.18भन्सार (सुन चोरी पैठारी)भंसारमोहन धामीत्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2076.01.12हेर्नुहोस
88075-RB-0184८५०2075.09.18भंसार(सुन चोरी पैठारी)भंसारनरेश बोहोरात्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2076.01.12हेर्नुहोस
89075-RB-0185८५१2075.09.18भन्सार (सुन चोरी पैठारी)भंसारसवीता भट्टत्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2076.01.12हेर्नुहोस
90073-RB-0458३५७2073.09.27आयकर(067/68)आयकरसि.जि. फुड्स नेपाल प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2076.01.15हेर्नुहोस
91073-RB-0459३५५2073.09.27अग्रिमकर(067/68)आयकरसि.जि. फुड्स नेपाल प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2076.01.15हेर्नुहोस
92073-RB-0460३५३2073.09.27मुल्य अभिवृद्धिकर(067/68)मुल्य अभिवृद्धिकरसि.जि. फुड्स नेपाल प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2076.01.15हेर्नुहोस
93073-RB-0461४५५2073.09.27आयकर(068/69)आयकरसि.जि. फुड्स नेपाल प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.01.15हेर्नुहोस
94073-RB-0462४५६2073.09.27मुल्य अभिवृद्धिकर(068/69)मुल्य अभिवृद्धिकरसि.जि. फुड्स नेपाल प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.01.15हेर्नुहोस
95073-RB-0463४५८2073.09.27आयकर(069/70)आयकरसि.जि. फुड्स नेपाल प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.01.15हेर्नुहोस
96073-RB-0464४५७2073.09.27मुल्य अभिवृद्धिकर(069/70)मुल्य अभिवृद्धिकरसि.जि. फुड्स नेपाल प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.01.15 
97073-RB-0465३५८2073.09.27आयकर(070/71)आयकरसि.जि. फुड्स नेपाल प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2076.01.15हेर्नुहोस
98073-RB-0466३५९2073.09.27मुल्य अभिवृद्धिकर(070/71)मुल्य अभिवृद्धिकरसि.जि. फुड्स नेपाल प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2076.01.15हेर्नुहोस
99074-RB-0160२३०2075.02.09मुल्य अभिवृद्धिकर(065/66)मुल्य अभिवृद्धिकरयुनाईटेड स्पिरिटस नेपालठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2076.01.17हेर्नुहोस
100074-RB-0001५६४2074.04.09आयकर(2067/068)आयकरबैंक अफ काठमाडौं(साविक बैंक अफ काठमाडौै लुम्बिनी)ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.01.17हेर्नुहोस
101074-RB-0002२८५2074.04.09मुल्य अभिवृद्धिकर(067/68)मुल्य अभिवृद्धिकरबैंक अफ काठमाडौं(साविक बैंक अफ काठमाडौै लुम्बिनी)ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2076.01.17हेर्नुहोस
102074-RB-0003२९१2074.04.09आयकर(068/69)आयकरबैंक अफ काठमाडौं(साविक बैंक अफ काठमाडौै लुम्बिनी)ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2076.01.17हेर्नुहोस
103075-RB-0026६०७2075.05.07आयकर(2067/068 )आयकरकान्तिपुर सेभिङ एण्ड काो अपरेटिभ लि.आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौं2076.01.23हेर्नुहोस
104074-RB-0165१२७2075.02.17अन्तशुल्क(064/65)अन्तशुल्कबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भक्तपुर2076.02.28हेर्नुहोस
105074-RB-0166१३०2075.02.17अन्तशुल्क(065/66)अन्तशुल्कबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भक्तपुर2076.02.28हेर्नुहोस
106074-RB-0167१३२2075.02.17अन्तशुल्क(066/67)अन्तशुल्कबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भक्तपुर2076.02.28हेर्नुहोस
107074-RB-0168१२९2075.02.17अन्तशुल्क(067/68)अन्तशुल्कबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भक्तपुर2076.02.28हेर्नुहोस
108074-RB-0169१२८2075.02.17अन्तशुल्क(068/69)अन्तशुल्कबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भक्तपुर2076.02.28हेर्नुहोस
109074-RB-0198५०५2075.03.11आयकर(2064/065)आयकरबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.02.28हेर्नुहोस
110074-RB-0199५०४2075.03.11आयकर(2065/066)आयकरबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.02.28हेर्नुहोस
111074-RB-0200५०३2075.03.11आयकर(2066/067)आयकरबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.02.28हेर्नुहोस
112074-RB-0201५०२2075.03.11आयकर(2067/068)आयकरबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.02.28हेर्नुहोस
113074-RB-0202४९४2075.03.11अग्रिमकर (2068/069)आयकरबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.02.28हेर्नुहोस
114074-RB-0203५०१2075.03.11आयकर(2068/069)आयकरबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.02.28हेर्नुहोस
115074-RB-0204४९६2075.03.11अग्रिम कर (2069/070)आयकरबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.02.28हेर्नुहोस
116074-RB-0205५००2075.03.11आयकर(2069/070)आयकरबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.02.28हेर्नुहोस
117074-RB-0206४९८2075.03.11आयकर(2071/72)आयकरबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.02.28हेर्नुहोस
118074-RB-0207४९९2075.03.11आयकर(2070/071)आयकरबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.02.28हेर्नुहोस
119074-RB-0208४९३2075.03.11मुल्य अभिवृद्धिकर (064/65)मुल्य अभिवृद्धिकरबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.02.28हेर्नुहोस
120074-RB-0209४८६2075.03.11मुल्य अभिवृद्धिकर (065/66)मुल्य अभिवृद्धिकरबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.02.28हेर्नुहोस
121074-RB-0210४८८2075.03.11मुल्य अभिवृद्धिकर (066/67)मुल्य अभिवृद्धिकरबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.02.28हेर्नुहोस
122074-RB-0211४८९2075.03.11मुल्य अभिवृद्धिकर (067/68)मुल्य अभिवृद्धिकरबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.02.28हेर्नुहोस
123074-RB-0212४९०2075.03.11मुल्य अभिवृद्धिकर (068/69)मुल्य अभिवृद्धिकरबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.02.28हेर्नुहोस
124074-RB-0213४९२2075.03.11मुल्य अभिवृद्धिकर (069/070)मुल्य अभिवृद्धिकरबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.02.28हेर्नुहोस
125074-RB-0214४८७2075.03.11मुल्य अभिवृद्धिकर (0७१/७२)मुल्य अभिवृद्धिकरबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.02.28हेर्नुहोस
126075-RB-0055६४३2075.05.20अन्तशुल्कअन्तशुल्कबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.02.28हेर्नुहोस
127075-RB-0056६४४2075.05.20मुल्य अभिवृद्धिकर(2064/065)मुल्य अभिवृद्धिकरबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.02.28हेर्नुहोस
128075-RB-0057६४५2075.05.20मुल्य अभिवृद्धिकर (065/66)मुल्य अभिवृद्धिकरबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.02.28हेर्नुहोस
129075-RB-0058६४६2075.05.20मुल्य अभिवृद्धिकर(066/067)मुल्य अभिवृद्धिकरबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.02.28हेर्नुहोस
130075-RB-0059६७१2075.05.20मुल्य अभिवृद्धिकर(067/068)मुल्य अभिवृद्धिकरबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.02.28हेर्नुहोस
131075-RB-0060६७२2075.05.20मुल्य अभिवृद्धिकर(068/069)मुल्य अभिवृद्धिकरबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.02.28हेर्नुहोस
132075-RB-0061६७३2075.05.20मुल्य अभिवृद्धिकर(069/070)मुल्य अभिवृद्धिकरबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.02.28हेर्नुहोस
133075-RB-0062६७४2075.05.20मुल्य अभिवृद्धिकर(071/072)मुल्य अभिवृद्धिकरबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.02.28हेर्नुहोस
134075-RB-0069६९९2075.05.24अन्तशुल्क(068/069)अन्तशुल्कबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भक्तपुर2076.02.28हेर्नुहोस
135075-RB-0070७००2075.05.24अन्तशुल्क(069/070)अन्तशुल्कबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भक्तपुर2076.02.28हेर्नुहोस
136075-RB-0071७०१2075.05.24अन्तशुल्क(070/071)अन्तशुल्कबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भक्तपुर2076.02.28हेर्नुहोस
137075-RB-0072७०२2075.05.24अन्तशुल्क(2070 श्रावण)अन्तशुल्कबर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा. लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भक्तपुर2076.02.28हेर्नुहोस
138075-RB-0152८१७2075.09.04मुल्य अभिवृद्धिकर (072/73)मुल्य अभिवृद्धिकरनेशनल आइसक्रिम इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बत्तिसपुतली2076.03.03हेर्नुहोस
139074-RB-0057२०८2074.05.28मुल्य अभिवृद्धिकर(069/70)मुल्य अभिवृद्धिकरनेशनल आइसक्रिम इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौं क्षेत्र नं १2076.03.03हेर्नुहोस
140074-RB-0058२७८2074.05.28मुल्य अभिवृद्धिकर(070/71)मुल्य अभिवृद्धिकरनेशनल आइसक्रिम इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौं क्षेत्र नं १2076.03.03हेर्नुहोस
141074-RB-0059४८२2074.05.28मुल्य अभिवृद्धिकर(071/72)मुल्य अभिवृद्धिकरनेशनल आइसक्रिम इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौं क्षेत्र नं १2076.03.03हेर्नुहोस
142074-RB-0091९९2074.08.25सुनचोरी पैठारीभंसारनारायण बहादुर भन्डारीत्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2076.03.05हेर्नुहोस
143075-RB-0011५७९2075.04.20आयकर(2067/068)आयकरकुमारी बैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.03.05हेर्नुहोस
144075-RB-0012५८०2075.04.20आयकर(2068/069)आयकरकुमारी बैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.03.05हेर्नुहोस
145075-RB-0052६४०2075.05.20आयकर(2069/070)आयकरकुमारी बैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.03.05हेर्नुहोस
146073-RB-0377१९०2073.08.10आयकर(071/72)आयकरविश्वकर्मा सिमेन्टस प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2076.03.05हेर्नुहोस
147074-RB-0127३६६2074.12.13आयकर(069/70)आयकरप्रभु बैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.03.08हेर्नुहोस
148074-RB-0128३६४2074.12.13आयकर(069/70)आयकरप्रभु बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.03.08हेर्नुहोस
149074-RB-0129३६५2074.12.13आयकर(069/70)आयकरप्रभु बैंक लिमिटेड(साविक प्रभु विकास बैंक लि.)ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.03.08हेर्नुहोस
150073-RB-0448५७५2073.09.22आयकर(066/67)आयकरप्रभु बैंक लि.आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौं2076.03.08हेर्नुहोस
151073-RB-0449४७६2073.09.22आयकर(067/68)आयकरप्रभु बैंक लिमिटेड(साविक प्रभु विकास बैंक लि.)ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर,समेत2076.03.08हेर्नुहोस
152073-RB-0450४७७2073.09.22आयकर(067/68)आयकरप्रभु बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर,समेत2076.03.08हेर्नुहोस
153075-RB-0066६८७2075.05.22आयकर(2065/066)आयकरसाविक ग्रान्ड बैँक नेपाल ली. हाल प्रभु बैँक ली.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.03.08 
154075-RB-0067६८८2075.05.22आयकर(2066/067)आयकरसाविक ग्रान्ड बैँक नेपाल ली. हाल प्रभु बैँक ली.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.03.08हेर्नुहोस
155075-RB-0068६८९2075.05.22आयकर(2067/068)आयकरसाविक ग्रान्ड बैँक नेपाल ली. हाल प्रभु बैँक ली.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.03.08हेर्नुहोस
156073-RB-0451२०४2073.09.22आयकर(068/69)आयकरप्रभु बैंक लिमिटेडआन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौं2076.03.08हेर्नुहोस
157073-RB-0452४६७2073.09.22आयकर(068/69)आयकरप्रभु बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर,समेत2076.03.08हेर्नुहोस
158073-RB-0453४६६2073.09.22आयकर(068/69)आयकरप्रभु बैंक लिमिटेड(साविक प्रभु विकास बैंक लि.)ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर,समेत2076.03.08हेर्नुहोस
159075-RB-0021६०२2075.05.03आयकर(2072/073)आयकरअंसार ब्रदर्शकरदाता सेवा कार्यालय, ठमेल2076.03.09हेर्नुहोस
160075-RB-0022६०३2075.05.03मुल्य अभिवृद्धिकर(2072/073)मुल्य अभिवृद्धिकरअंसार ब्रदर्शकरदाता सेवा कार्यालय, ठमेल2076.03.09हेर्नुहोस
161073-RB-0486३४१2073.10.21मुल्य अभिवृद्धिकर(068/69)मुल्य अभिवृद्धिकरजय श्री फुड्स प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुर चितवन2076.03.09हेर्नुहोस
162073-RB-0487३३५2073.10.21मुल्य अभिवृद्धिकर(069/70)मुल्य अभिवृद्धिकरजय श्री फुड्स प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुर चितवन2076.03.09हेर्नुहोस
163073-RB-0488३३२2073.10.21मुल्य अभिवृद्धिकर(070/71)मुल्य अभिवृद्धिकरजय श्री फुड्स प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुर चितवन2076.03.09हेर्नुहोस
164074-RB-0190६४2075.03.08आयकर(२०६६/०६७)आयकरभिबोर बिकाश बै‌‌‍क लि. हाल लुम्बिनी बिकाश बै‌‌‍क लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.03.10हेर्नुहोस
165074-RB-0191५१२2075.03.08आयकर(2067/068)आयकरभिबोर बिकाश बै‌‌‍क लि. हाल लुम्बिनी बिकाश बै‌‌‍क लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.03.10हेर्नुहोस
166074-RB-0192४६2075.03.08आयकर(२०६८/०६९)आयकरभिबोर बिकाश बै‌‌‍क लि. हाल लुम्बिनी बिकाश बै‌‌‍क लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.03.10हेर्नुहोस
167074-RB-0088११६2074.07.28मुल्य अभिवृद्धिकर(073/74)मुल्य अभिवृद्धिकररबि ‍‌‍‍‍ओभरसीज ईम्पोरियम प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.03.16 
168074-RB-0162२०३2075.02.13आयकर(066/67)आयकरमनोकामना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फर्मठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2076.03.16 
169074-RB-0181७१2075.02.29आयकरआयकरसानिमा बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.03.22 
170074-RB-0182४४०2075.02.29आयकर(067/68)आयकरसानिमा बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.03.22 
171074-RB-0183४४१2075.02.29आयकर(069/70)आयकरसानिमा बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.03.22 
172074-RB-0184४४२2075.02.29आयकर(069/70)आयकरसानिमा बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.03.22 
173074-RB-0185४४३2075.02.29मुल्य अभिवृद्धिकर(069/70)मुल्य अभिवृद्धिकरसानिमा बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.03.22हेर्नुहोस
174075-RB-0157८२२2075.09.09आयकर(2070/071)आयकरसानिमा बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.03.22हेर्नुहोस
175075-RB-0158८२३2075.09.09मुल्य अभिवृद्धिकर (2070/071)मुल्य अभिवृद्धिकरसानिमा बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.03.22हेर्नुहोस
176073-RB-0479३९५2073.10.10मुल्य अभिवृद्धिकर(2071 कार्तिक)मुल्य अभिवृद्धिकरश्री नबकिरण सुर्ति उधोगकरदाता सेवा कार्यालय, कलंकी2076.03.22 
177073-RB-0480३९७2073.10.10अन्तशुल्क(2071 कार्तिक)अन्तशुल्कश्री नबकिरण सुर्ति उधोगकरदाता सेवा कार्यालय, कलंकी2076.03.22 
178073-RB-0045३६०2073.04.21आयकर(064/65)आयकररघुपति जुट मिल्स लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.03.29 
179075-RB-0086७४३2075.06.07आयकर(2062/063)आयकररघुपति जुट मिल्स लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.03.29 
180075-RB-0087७४४2075.06.07आयकर(2063/064)आयकररघुपति जुट मिल्स लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.03.29 
181075-RB-0088७४५2075.06.07आयकर(2065/066)आयकररघुपति जुट मिल्स लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.03.29 
182073-RB-0371४६८2073.08.05मुल्य अभिवृद्धिकर(071/72)मुल्य अभिवृद्धिकरएस.टि.फेव्रिक्स प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौं क्षेत्र नं १2076.03.30 
183074-RB-0139२००2075.01.13आयकर(071/72)आयकरआई.एम.ई. लिमिटेडठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2076.04.21हेर्नुहोस
184075-RB-0002५३१2075.04.06मालवस्तु जफतभंसारश्री शिवशक्ति प्रोडक्टस नेपाल प्रा.लिवीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2076.04.21हेर्नुहोस
185075-RB-0132७९५2075.08.16भंसार ( बढि भंसार M17897)भंसारसाइन इलेक्ट्रोनिक्स फर्मभन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालय, तिनकुने काठमाडौं2076.04.21हेर्नुहोस
186075-RB-0004५४६2075.04.10आयकर(2063/064)आयकरचण्डिका डिष्टीलरी प्रा‍.ली.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौं क्षेत्र नं १2076.04.23 
187075-RB-0005५४७2075.04.10आयकर(2064/065)आयकरचण्डिका डिष्टीलरी प्रा‍.ली.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौं क्षेत्र नं १2076.04.23 
188075-RB-0006५४८2075.04.10आयकर(2065/066)आयकरचण्डिका डिष्टीलरी प्रा‍.ली.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौं क्षेत्र नं १2076.04.23 
189075-RB-0007५४९2075.04.10आयकर(2066/067)आयकरचण्डिका डिष्टीलरी प्रा‍.ली.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौं क्षेत्र नं १2076.04.23 
190075-RB-0008५५०2075.04.10मुल्य अभिवृद्धिकर (064/65)मुल्य अभिवृद्धिकरचण्डिका डिष्टीलरी प्रा‍.ली.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौं क्षेत्र नं १2076.04.23 
191075-RB-0009५५१2075.04.10मुल्य अभिवृद्धिकर (065/66)मुल्य अभिवृद्धिकरचण्डिका डिष्टीलरी प्रा‍.ली.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौं क्षेत्र नं १2076.04.23 
192075-RB-0010५५२2075.04.10मुल्य अभिवृद्धिकर (066/67)मुल्य अभिवृद्धिकरचण्डिका डिष्टीलरी प्रा‍.ली.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौं क्षेत्र नं १2076.04.23 
193075-RB-0089७४७2075.06.10आयकर(2065/066)आयकरजगदम्बा प्रेस प्रा.लि. लोचन जोशीआन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर2076.04.26 
194075-RB-0090७४८2075.06.10मुल्य अभिवृद्धिकर (065/66)मुल्य अभिवृद्धिकरजगदम्बा प्रेस प्रा.लि. लोचन जोशीआन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर2076.04.26 
195075-RB-0160८२५2075.09.11मुल्य अभिवृद्धिकर (2070 जेठ देखी 073 पौष सम्म)मुल्य अभिवृद्धिकरद नेपाल डिष्टिलरी प्रा.लि.राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुर समेत2076.04.30 
196074-RB-0112४२१2074.11.08थप भंसार महशुलभंसारश्याम ट्रेड लिंकभन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालय, तिनकुने काठमाडौं2076.05.09हेर्नुहोस
197074-RB-0113३२२2074.11.10आयकर(072/73)आयकरमैनावती स्टिल इन्डष्ट्रिज प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.05.09हेर्नुहोस
198074-RB-0137१६४2075.01.13आयकर(066/67)आयकरएन.एम.वि.बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.05.09हेर्नुहोस
199074-RB-0138१६३2075.01.13आयकर(067/068)आयकरएन.एम.वि.बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.05.09हेर्नुहोस
200075-RB-0045६२७2075.05.14थप भंसार महसूलभंसारअरिहन्त पाोलिप्याक्स ली.भन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालय, तिनकुने काठमाडौं2076.05.12हेर्नुहोस
201074-RB-0060३८५2074.05.28मुल्य अभिवृद्धिकर(067/68)मुल्य अभिवृद्धिकरयुनिभर्सल इन्सिच्यूट अफ एडभान्स स्टडिज एण्ड रिसर्च प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.05.12हेर्नुहोस
202074-RB-0061३८३2074.05.28मुल्य अभिवृद्धिकर(068/69)मुल्य अभिवृद्धिकरयुनिभर्सल इन्सिच्यूट अफ एडभान्स स्टडिज एण्ड रिसर्च प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.05.12हेर्नुहोस
203074-RB-0062३८०2074.05.28आयकर(068/69)आयकरयुनिभर्सल इन्सिच्यूट अफ एडभान्स स्टडिज एण्ड रिसर्च प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.05.12हेर्नुहोस
204074-RB-0056१५९2074.05.27आयकर(069/70)आयकरकाठमाडौं मेडिकल कलेज प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.05.15 
205075-RB-0295९६३2075.12.18मुल्य अभिवृद्धिकर (068/69)मुल्य अभिवृद्धिकरमहेश्वरी खाध भण्डारआन्तरिक राजस्व कार्यालय, कालिमाटी2076.05.16हेर्नुहोस
206075-RB-0279९४७2075.12.13बढी भंसार महसुलभंसारमानसिरी ट्रेडिङ्ग इन्टरप्राइजेज प्रा.लीभन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालय, तिनकुने काठमाडौं2076.05.17हेर्नुहोस
207075-RB-0218८८५2075.10.24आयकर(069/070)आयकरप्राइम कमर्सियल बैङ्कठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.05.19हेर्नुहोस
208075-RB-0219८८६2075.10.24अग्रीमकर(069/070)आयकरप्राइम कमर्सियल बैङ्कठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.05.19 
209074-RB-0086१४३2074.07.28आयकर(072/073)आयकरसंघाइ पलाष्टिक इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर2076.05.26हेर्नुहोस
210074-RB-0087१४०2074.07.28मुल्य अभिवृद्धिकर (2072/073)मुल्य अभिवृद्धिकरसंघाइ पलाष्टिक इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर2076.05.26हेर्नुहोस
211074-RB-0030२०१2074.04.20आयकर(068/69)आयकरसुप्रिम सिमेन्टस प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.05.30 
212074-RB-0031१९९2074.04.20आयकर(069/70)आयकरसुप्रिम सिमेन्टस प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.05.30 
213074-RB-0032१९५2074.04.20आयकर(067/68)आयकरसुप्रिम सिमेन्टस प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.05.30 
214074-RB-0033१९४2074.04.20मुल्य अभिवृद्धिकर(067/68)मुल्य अभिवृद्धिकरसुप्रिम सिमेन्टस प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.05.30 
215074-RB-0034१९२2074.04.20मुल्य अभिवृद्धिकर(068/69)मुल्य अभिवृद्धिकरसुप्रिम सिमेन्टस प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.05.30हेर्नुहोस
216074-RB-0035१८६2074.04.20मुल्य अभिवृद्धिकर(069/70)मुल्य अभिवृद्धिकरसुप्रिम सिमेन्टस प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.05.30 
217074-RB-0134१६९2075.01.11मुल्य अभिवृद्धिकर(066/67)मुल्य अभिवृद्धिकरप्रिज्मा एडभरटाईजिङ्गआन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौं2076.06.05हेर्नुहोस
218074-RB-0135५३६2075.01.11आयकर(066/67)आयकरप्रिज्मा एडभरटाईजिङ्गआन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौं क्षेत्र नं १2076.06.05हेर्नुहोस
219075-RB-0003५३९2075.04.09मुल्य अभिवृद्धिकर(2074/075)मुल्य अभिवृद्धिकरसनराइज डिजाइनर्स एण्ड इन्जिनियरिङ्ग कन्स्टर्कसन प्रा‍.लिआन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर2076.06.05हेर्नुहोस
220075-RB-0159८२४2075.09.11मुल्य अभिवृद्धिकर (070/71)मुल्य अभिवृद्धिकरएस.एस.एस. ‍‌‌ओभरसिजकरदाता सेवा कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं2076.06.07हेर्नुहोस
221075-RB-0326१००१2076.01.16अग्रिम कर (2070/071)आयकरमेगा बैँक नेपाल(साविक पश्चिमाञ्चल डेभलपमेन्ट बैँक)ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.06.07 
222074-RB-0046१९६2074.04.27अग्रिम कर कट्टी (068/69)आयकरग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2076.06.07हेर्नुहोस
223074-RB-0047१९७2074.04.27आयकर(068/69)आयकरग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2076.06.07हेर्नुहोस
224074-RB-0142२११2075.01.19आयकर(069/70)आयकरसविक एस डेभलपमेन्ट गाभिई नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.06.30हेर्नुहोस
225074-RB-0197५२१2075.03.11आयकर(2068/069)आयकरनेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.06.30हेर्नुहोस
226075-RB-0029६१०2075.05.08आयकर(066/067)आयकरनेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.06.30हेर्नुहोस
227075-RB-0200८६६2075.10.06आयकर(2070/071)आयकरनेपाल इन्भेष्मेन्ट बैकं लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.06.30हेर्नुहोस
228075-RB-0201८६७2075.10.06आयकर(2070/071)आयकरसविक एस डेभलपमेन्ट गाभिई नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.06.30हेर्नुहोस
229074-RB-0173१५२2075.02.28आयकर(066/067)आयकरनेहाल स मिल एण्ड फर्निचरआन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिमरा2076.07.03हेर्नुहोस
230074-RB-0174१४८2075.02.28मुल्य अभिवृद्धिकर (2066/067)मुल्य अभिवृद्धिकरनेहाल स मिल एण्ड फर्निचरआन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिमरा2076.07.03 
231075-RB-0350१०२७2076.02.06भंसार(सुन चोरी पैठारी)भंसारAarshad Cholayilनेपाल सरकार2076.07.03हेर्नुहोस
232075-RB-0351१०२८2076.02.10भंसार(सुनचोरी पैठारी)भंसारJalaludheen Vypinpadath kunju Mohammedनेपाल सरकार2076.07.03हेर्नुहोस
233074-RB-0194५१५2075.03.10आयकर(2069/070)आयकरनविल बैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.07.07हेर्नुहोस
234074-RB-0195५१३2075.03.10अग्रिम कर (2069/070)आयकरनविल बैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.07.07हेर्नुहोस
235074-RB-0196५१४2075.03.10मुल्य अभिवृद्धिकर (069/070)मुल्य अभिवृद्धिकरनविल बैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.07.07हेर्नुहोस
236075-RB-0373१०५४2076.02.24भंसार(सुनचोरी पैठारी)भंसारकुल बहादुर राईत्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2076.07.07हेर्नुहोस
237075-RB-0116७७७2075.08.03भंसार महसूल निर्धारण (M 3589)भंसारओम्नि बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनलभन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालय, तिनकुने काठमाडौं2076.07.14हेर्नुहोस
238074-RB-0019३३१2074.04.15आयकर(066/67)आयकरलक्ष्मी बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2076.07.14हेर्नुहोस
239075-RB-0205८७२2075.10.17आयकर(070/071)आयकरमेगा बैंक नेपाल लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.07.18हेर्नुहोस
240073-RB-0485४४६2073.10.21मुल्य अभिवृद्धिकर(069/70)मुल्य अभिवृद्धिकरआरती स्ट्राइप्स प्रा. लिठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2076.07.18हेर्नुहोस
241075-RB-0277९४४2075.12.11आयकर(2072/073)आयकरआई.एम.ई. लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.07.28हेर्नुहोस
242075-RB-0278९४६2075.12.11आयकर(2073/074)आयकरआई.एम.ई. लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.07.28हेर्नुहोस
243075-RB-0204८७१2075.10.16लाभांशकर (073।074)आयकरएन एम वि बैंक लिमिटेडआन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौं2076.08.02हेर्नुहोस
244075-RB-0347१०२४2076.02.02आयकर(2068/069)आयकरनेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.08.02हेर्नुहोस
245075-RB-0348१०२५2076.02.02मुल्य अभिवृद्धिकर (068/069)मुल्य अभिवृद्धिकरनेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.08.02हेर्नुहोस
246075-RB-0294९६२2075.12.18भंसार(तेल समेतको सामान चोरी पैठारी)भंसारजितेन्द्र कुमार मण्डलजनकपुर भन्सार कार्यालय, धनुषा2076.08.12हेर्नुहोस
247075-RB-0051६३८2075.05.19आयकर(2069/070)आयकररजनीश ट्रेडिङ कन्सर्नआन्तरिक राजस्व कार्यालय, विरगंज पर्सा2076.08.24 
248075-RB-0344१०२१2076.01.31आयकर(2069/070)आयकरनेपाल इन्भेष्मेन्ट बैकं लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.08.26हेर्नुहोस
249075-RB-0013५८१2075.04.21अन्तशुल्क2070/071अन्तशुल्कगोर्खा ब्रुअरी प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौं2076.08.27 
250075-RB-0014५८२2075.04.21अन्तशुल्क2071/072अन्तशुल्कगोर्खा ब्रुअरी प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौं2076.08.27 
251076-RB-0014१११६2076.04.24भंसार(सुनचोरी पैठारी)भंसारअमृतपाल सिंहत्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2076.09.01हेर्नुहोस
252074-RB-0039७४२2074.04.23आयकर(२०७१/०७२)आयकरशिवशक्ति आयल एण्ड फयाट्स प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिमरा2076.09.01हेर्नुहोस
253076-RB-0062११७१2076.06.05भंसार(सुनचोरी पैठारी)भंसारकृष्ण पौडेलत्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2076.09.07हेर्नुहोस
254075-RB-0280९४८2075.12.14आयकर(2070/071)आयकरनेपाल इन्भेष्मेन्ट बैकं लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.09.08हेर्नुहोस
255075-RB-0281९४९2075.12.14आयकर(2071/072)आयकरनेपाल इन्भेष्मेन्ट बैकं लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.09.08हेर्नुहोस
256075-RB-0282९५०2075.12.14मुल्य अभिवृद्धिकर (071/072)मुल्य अभिवृद्धिकरनेपाल इन्भेष्मेन्ट बैकं लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.09.08हेर्नुहोस
257075-RB-0303९७२2075.12.26भंसार(सुनचोरी पैठारी)भंसारशशी कुवंरत्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2076.09.08हेर्नुहोस
258074-RB-0054१७४2074.05.27मुल्य अभिवृद्धिकर(071/फागुन)मुल्य अभिवृद्धिकरशिवशक्ति घ्यू उधोग प्रा.लि. संनदिप कुमार अग्रवालठुला करदाता कार्यालय ललितपुर,समेत2076.09.20हेर्नुहोस
259074-RB-0055१७३2074.05.27मुल्य अभिवृद्धिकर(073/74)मुल्य अभिवृद्धिकरशिवशक्ति घ्यू उधोग प्रा.लि. संनदिप कुमार अग्रवालठुला करदाता कार्यालय ललितपुर,समेत2076.09.20 
260074-RB-0147४२३2075.01.25मुल्य अभिवृद्धिकर(073/74)मुल्य अभिवृद्धिकरकल मोबिलिटी प्रा.लिठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2076.09.22हेर्नुहोस
261075-RB-0370१०४८2076.02.16आयकर(2071/072)आयकरमेगा बैंक नेपाल लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.09.27हेर्नुहोस
262075-RB-0371१०४९2076.02.16अग्रिम कर (2071/072)आयकरमेगा बैंक नेपाल लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.09.27हेर्नुहोस
263075-RB-0364१०४१2076.02.13आयकर 068/069आयकरप्रतिक फार्मेसीआन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर १2076.09.28हेर्नुहोस
264074-RB-0115१६८2074.11.20आयकर(071/72)आयकरक्राउन टेक्सटाइल्स इण्डष्ट्रिजआन्तरिक राजस्व कार्यालय, विरगंज पर्सा2076.09.29 
265074-RB-0131४३२2075.01.07अग्रिमकर कट्टी (069/70)आयकरडेटेकन एसिया प्यासिफिक लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर2076.09.29 
266074-RB-0132३८८2075.01.07मुल्य अभिवृद्धिकर(069/70)मुल्य अभिवृद्धिकरडेटेकन एसिया प्यासिफिक लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर2076.09.29हेर्नुहोस
267075-RB-0094७५५2075.07.14भंसार महशुलभंसारद लिफ हस्पिट्यालिटी प्रा.लि.भन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालय, तिनकुने काठमाडौं2076.10.06 
268075-RB-0151८१५2075.09.03आयकर(2072/073)आयकरशिवशक्ति दाल मिल प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.10.06हेर्नुहोस
269075-RB-0225८९२2075.11.10अग्रीमकर कट्टीको पूर्वादेशआयकरटेलिकम नेटवर्क सोलुसन प्रा.लीआन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौं2076.10.09हेर्नुहोस
270075-RB-0400१०८४2076.03.15आयकर(2067/068)आयकरबरुण वेभरेज नेपाल प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.10.09 
271075-RB-0401१०८५2076.03.15मुल्य अभिवृद्धिकर (068/69)मुल्य अभिवृद्धिकरबरुण वेभरेज नेपाल प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.10.09 
272075-RB-0402१०८६2076.03.15आयकर(2068/069)आयकरबरुण वेभरेज नेपाल प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.10.09 
273075-RB-0403१०८७2076.03.15मुल्य अभिवृद्धिकर (069/070)मुल्य अभिवृद्धिकरबरुण वेभरेज नेपाल प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.10.09 
274075-RB-0404१०८९2076.03.15आयकर(2069/070)आयकरबरुण वेभरेज नेपाल प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.10.09 
275075-RB-0405१०९०2076.03.15मुल्य अभिवृद्धिकर (067/68)मुल्य अभिवृद्धिकरबरुण वेभरेज नेपाल प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.10.09 
276076-RB-0026११२९2076.05.04मुल्य अभिवृद्धिकर (069/070)मुल्य अभिवृद्धिकरशेर्पा स्टोर्स एण्ड सप्लायर्सआन्तरिक राजस्व कार्यालय, चावाहिल ,काठमाण्डौ2076.10.09हेर्नुहोस
277076-RB-0027११३०2076.05.04आयकर(2069/070)आयकरशेर्पा स्टोर्स एण्ड सप्लायर्सआन्तरिक राजस्व कार्यालय, चावाहिल ,काठमाण्डौ2076.10.09हेर्नुहोस
278076-RB-0073११८४2076.06.28आयकर(पूर्वादेश)आयकरएन सेल प्रा.ली.आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौं2076.10.09हेर्नुहोस
279075-RB-0387१०७१2076.03.11आयकर(२०६९।०७०)आयकरनटराज टुर्स एण्ड ट्राभल्स प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर १2076.10.13 
280075-RB-0388१०७२2076.03.11मुल्य अभिवृद्धिकर(२०६९।०७०)मुल्य अभिवृद्धिकरनटराज टुर्स एण्ड ट्राभल्स प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर १2076.10.13 
281075-RB-0408१०९४2076.03.25आयकर(2072/073)आयकरहोटल क्रिष्टल प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नयाँ सडक, काठमाण्डौ2076.10.14 
282075-RB-0409१०९५2076.03.25आयकर(अग्रिमकर072/073)आयकरहोटल क्रिष्टल प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नयाँ सडक, काठमाण्डौ2076.10.14 
283075-RB-0410१०९६2076.03.25लाभांशकर (072।073)आयकरहोटल क्रिष्टल प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नयाँ सडक, काठमाण्डौ2076.10.14 
284076-RB-0022११२५2076.05.02मुल्य अभिवृद्धिकर (071/72)मुल्य अभिवृद्धिकरप्रहरि कल्याण कोष पेट्राेल पम्पठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.10.14हेर्नुहोस
285075-RB-0203८७०2075.10.16मुल्य अभिवृद्धिकर (073/074)मुल्य अभिवृद्धिकरमुनाल फुड्स प्रा.लीआन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर १2076.10.16हेर्नुहोस
286075-RB-0332१००९2076.01.29थप भंसार महशुल(M119146)भंसारजय शिव सप्लायर्सभन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालय, तिनकुने काठमाडौं2076.10.16 
287075-RB-0342१०१९2076.01.31भंसार महसूल(M 29)भंसारकालिका रमण जे. भी. (KALIKA RAMAN JOINT VENTURE)जलेश्वर भन्सार कार्यालय2076.10.16हेर्नुहोस
288075-RB-0343१०२०2076.01.31भंसार महसुल (M 4898)भंसारकालिका रमण जे. भी. (KALIKA RAMAN JOINT VENTURE)जलेश्वर भन्सार कार्यालय2076.10.16हेर्नुहोस
289075-RB-0083७३७2075.06.02भंसार ( भंसार वर्गिकरण )भंसारयुनाइटेड डिस्ट्रिव्युटर्स प्रा. लि.भन्सार विभाग, त्रिपुरेश्वर2076.10.19हेर्नुहोस
290074-RB-0120३७५2074.11.29आयकर(069/70)आयकरएन आई सी एशिया बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2076.10.20 
291074-RB-0121३७९2074.11.29आयकर(069/70)आयकरएन आई सी एशिया बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2076.10.20 
292074-RB-0124३७७2074.12.06मुल्य अभिवृद्धिकर(069/70)मुल्य अभिवृद्धिकरएन आई सी एशिया बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2076.10.20 
293074-RB-0125३८१2074.12.06मुल्य अभिवृद्धिकर(069/70)मुल्य अभिवृद्धिकरएन आई सी एशिया बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2076.10.20 
294074-RB-0218५०९2075.03.21आयकर(2069/070)आयकरलिटिल फ्लावर स्कुलआन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुर चितवन2076.10.21 
295074-RB-0219५०७2075.03.21आयकर(2070/071)आयकरलिटिल फ्लावर स्कुलआन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुर चितवन2076.10.21 
296074-RB-0220५०६2075.03.21आयकर(2071/072)आयकरलिटिल फ्लावर स्कुलआन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौं2076.10.21 
297074-RB-0221५०८2075.03.21आयकर(2072/073)आयकरलिटिल फ्लावर स्कुलआन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुर चितवन2076.10.21 
298075-RB-0137८०१2075.08.19मुल्य अभिवृद्धिकर (067/68 देखि 069/070)मुल्य अभिवृद्धिकरसि.जि. इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.10.23हेर्नुहोस
299075-RB-0138८०२2075.08.19आयकर(2068/069)आयकरसि.जि. इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.10.23हेर्नुहोस
300075-RB-0139८०३2075.08.19आयकर(2069/070)आयकरसि.जि. इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.10.23हेर्नुहोस
301075-RB-0140८०४2075.08.19आयकर(2070/071)आयकरसि.जि. इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.10.23हेर्नुहोस
302075-RB-0141८०५2075.08.19आयकर(2071/072)आयकरसि.जि. इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.10.23हेर्नुहोस
303075-RB-0142८०६2075.08.19आयकर(2072/073)आयकरसि.जि. इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.10.23हेर्नुहोस
304076-RB-0097१२२३2076.07.29भंसार(सुनचोरी पैठारी)भंसारसुजन बहादुर घलेभन्सार विभाग त्रिपुरेश्वर , त्रि.वि.भन्सार का.गौचर काठमाडौं,2076.10.27 
305075-RB-0265९३२2075.12.04आयकर(2067/068)आयकरत्रिशक्ति इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लीआन्तरिक राजस्व कार्यालय, बत्तिसपुतली2076.10.28हेर्नुहोस
306075-RB-0266९३३2075.12.04आयकर(2068/069)आयकरत्रिशक्ति इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लीआन्तरिक राजस्व कार्यालय, बत्तिसपुतली2076.10.28हेर्नुहोस
307075-RB-0267९३४2075.12.04आयकर(2069/070)आयकरत्रिशक्ति इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लीआन्तरिक राजस्व कार्यालय, बत्तिसपुतली2076.10.28हेर्नुहोस
308075-RB-0268९३५2075.12.04आयकर(2070/071)आयकरत्रिशक्ति इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लीआन्तरिक राजस्व कार्यालय, बत्तिसपुतली2076.10.28हेर्नुहोस
309075-RB-0269९३६2075.12.04आयकर(2071/072)आयकरत्रिशक्ति इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लीआन्तरिक राजस्व कार्यालय, बत्तिसपुतली2076.10.28हेर्नुहोस
310075-RB-0049६३६2075.05.19आयकर(2066/067)आयकरजि. फोर. एस. सेक्युरिटि सर्भिसेज नेपाल प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.11.12 
311075-RB-0050६३७2075.05.19मुल्य अभिवृद्धिकर (066 चैत्र )मुल्य अभिवृद्धिकरजि. फोर. एस. सेक्युरिटि सर्भिसेज नेपाल प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2076.11.12 
312076-RB-0029११३४2076.05.11भंसार(सुनचोरी पैठारी)भंसारतिलावती के.सीत्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2076.11.13 
313075-RB-0161८२६2075.09.13आयकर(2067/068)आयकरसि.जि.इम्पेक्स प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.08.16 
314075-RB-0162८२७2075.09.13आयकर(2068/069)आयकरसि.जि.इम्पेक्स प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.08.16 
315076-RB-0005११०६2076.04.20आयकर(2069/070)आयकरस्बस्तिक ट्रेड लिंकआन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुर चितवन2077.08.16हेर्नुहोस
316076-RB-0114१२५४2076.09.06भंसार(सुनचोरी पैठारी)भंसारनासिर अन्सारित्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2077.08.16हेर्नुहोस
317075-RB-0270९३७2075.12.05मुल्य अभिवृद्धिकर (070/71)मुल्य अभिवृद्धिकरसाविक टुरिजम डेभलपमेन्ट बैँङ्क हाल मेघा बैँङ्क लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.08.28हेर्नुहोस
318075-RB-0271९३८2075.12.05आयकर(2070/071)आयकरसाविक टुरिजम डेभलपमेन्ट बैँङ्क हाल मेघा बैँङ्क लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.08.28हेर्नुहोस
319076-RB-0033११३८2076.05.18भंसार मुल्याङंकन(M93406)भंसारयसियन पेन्ट्स नेपालभन्सार विभाग, त्रिपुरेश्वर2077.09.02हेर्नुहोस
320075-RB-0283९५१2075.12.14अग्रीमकर(069/070)आयकरसाविक विजनेस युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड हाल सिद्धार्थ बैँक लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.09.05हेर्नुहोस
321075-RB-0284९५२2075.12.14अग्रिम कर (2070/071)आयकरसिद्धार्थ बैकं लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.09.05हेर्नुहोस
322075-RB-0285९५३2075.12.14आयकर(2069/070)आयकरसाविक विजनेस युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड हाल सिद्धार्थ बैँक लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.09.05हेर्नुहोस
323075-RB-0286९५४2075.12.14आयकर(2070/071)आयकरसिद्धार्थ बैकं लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.09.05हेर्नुहोस
324075-RB-0366१०४३2076.02.14आयकर(2069/070)आयकरसिद्धार्थ बैकं लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.09.05हेर्नुहोस
325075-RB-0367१०४४2076.02.14अग्रीमकर(069/070)आयकरसिद्धार्थ बैकं लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.09.05हेर्नुहोस
326076-RB-0239१४०३2077.03.30भंसार(सुनचोरी पैठारी)भंसारSamshid Palakkam Kuzhiyilत्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2077.09.12हेर्नुहोस
327076-RB-0080११९१2076.07.03आयकर(2066/067)आयकरशिखर इन्स्याेरेन्स कम्मनि लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.09.14हेर्नुहोस
328076-RB-0081११९२2076.07.03मुल्य अभिवृद्धिकर (066/67)मुल्य अभिवृद्धिकरशिखर इन्स्याेरेन्स कम्मनि लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.09.14हेर्नुहोस
329076-RB-0030११३५2076.05.11आयकर(अग्रीम कर कट्टि207/072)आयकरसुजल फुड्स प्रा.लीठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.09.16हेर्नुहोस
330075-RB-0299९६७2075.12.26आयकर(2069/070)आयकरलालिगुरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.09.19 
331075-RB-0300९६८2075.12.26अग्रिम कर (2069/070)आयकरलालिगुरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.09.19 
332075-RB-0301९६९2075.12.26आयकर(2070/071)आयकरलालिगुरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.09.19 
333075-RB-0302९७०2075.12.26अग्रिम कर (2070/071)आयकरलालिगुरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.09.19 
334076-RB-0095१२१८2076.07.26भंसार ( स्याउ चाेरी पैठारी )भंसारमन्जु कुमारीजनकपुर भन्सार कार्यालय, धनुषा2077.09.20हेर्नुहोस
335075-RB-0224८९१2075.11.07अग्रीमकर कट्टि(072।073)आयकरसेराजेम हेल्थ केयर प्रा.लीआन्तरिक राजस्व कार्यालय, कालिमाटी2077.09.23हेर्नुहोस
336077-RB-0217१६३५2077.06.28भंसार (मोबाइल चोरी पैठारी)भंसारराकेश कुमारत्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2077.09.26हेर्नुहोस
337077-RB-0243१६६१2077.06.29मोबाइल समेत चोरी पैठारीभंसारबनबरीलालत्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2077.09.26हेर्नुहोस
338077-RB-0170१५८२2077.06.18सुनचोरी पैठारीभंसारMD. ABUL HASAL DHALIत्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2077.09.27हेर्नुहोस
339075-RB-0296९६४2075.12.24थप भंसार महशुल(M6148)भंसारक्षमादेवी बिल्डिङ्ग मेटेरियल्स प्रा.लि.सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2077.09.27हेर्नुहोस
340075-RB-0352१०२९2076.02.10बढी भंसार महसूल M5929भंसारक्षमादेवी बिल्डिङ्ग मेटेरियल्स प्रा.लि.सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2077.09.27हेर्नुहोस
341075-RB-0353१०३०2076.02.10बढी भंसार मूल्याँकन M6309भंसारक्षमादेवी आल्मुनियम प्रोफाइल प्रा.लि.सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2077.09.27हेर्नुहोस
342075-RB-0354१०३१2076.02.10भंसार मूल्याँकनM5546भंसारक्षमादेवी बिल्डिङ्ग मेटेरियल्स प्रा.लि.सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2077.09.27हेर्नुहोस
343075-RB-0355१०३२2076.02.10बढी भंसार मूल्याँङ्कन M11185भंसारक्षमादेवी बिल्डिङ्ग मेटेरियल्स प्रा.लि.सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2077.09.27हेर्नुहोस
344075-RB-0356१०३३2076.02.10बढी भंसार महसूल M8773भंसारक्षमादेवी बिल्डिङ्ग मेटेरियल्स प्रा.लि.सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2077.09.27हेर्नुहोस
345075-RB-0357१०३४2076.02.10बढी भंसार महसूल M5346भंसारक्षमादेवी बिल्डिङ्ग मेटेरियल्स प्रा.लि.सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2077.09.27हेर्नुहोस
346075-RB-0358१०३५2076.02.10बढी भंसार महसूल M4393भंसारक्षमादेवी बिल्डिङ्ग मेटेरियल्स प्रा.लि.वीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2077.09.27हेर्नुहोस
347075-RB-0359१०३६2076.02.10बढी भंसार महसूल M4887भंसारक्षमादेवी बिल्डिङ्ग मेटेरियल्स प्रा.लि.वीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2077.09.27हेर्नुहोस
348075-RB-0360१०३७2076.02.10बढी भंसार महसूल M4392भंसारक्षमादेवी बिल्डिङ्ग मेटेरियल्स प्रा.लि.वीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2077.09.27हेर्नुहोस
349075-RB-0361१०३८2076.02.10बढी भंसार महसूल M40815भंसारक्षमादेवी आल्मुनियम प्रोफाइल प्रा.लि.वीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2077.09.27हेर्नुहोस
350076-RB-0008११०९2076.04.23भंसार(बढि भन्सार मुल्याकन m 1136)भंसारक्षमादेवि आल्मुनियम प्राेफाइल प्रा.लि.वीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2077.09.27हेर्नुहोस
351076-RB-0009१११०2076.04.23बढि भंसार मुल्याङंकन(M11535)भंसारक्षमादेवि आल्मुनियम प्राेफाइल प्रा.लि.वीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2077.09.27हेर्नुहोस
352076-RB-0010११११2076.04.23बढी भंसार मुल्याङंकन(M12456)भंसारक्षमादेवि आल्मुनियम प्राेफाइल प्रा.लि.वीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2077.09.27हेर्नुहोस
353076-RB-0011१११२2076.04.23बढी भंसार मुल्याङंकन(M9008)भंसारक्षमादेवि आल्मुनियम प्राेफाइल प्रा.लि.वीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2077.09.27हेर्नुहोस
354076-RB-0012१११३2076.04.23बढी भंसार मुल्याङंकन(M9009)भंसारक्षमादेवि आल्मुनियम प्राेफाइल प्रा.लि.वीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2077.09.27हेर्नुहोस
355076-RB-0013१११४2076.04.23बढी भंसार मुल्याङंकन(M6474)भंसारक्षमादेवी बिल्डिङ्ग मेटेरियल्स प्रा.लि.सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2077.09.27हेर्नुहोस
356076-RB-0028११३३2076.05.10भंसार मुल्याङंकन(M19044)भंसारखेतान ओभरसीजसुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2077.09.27हेर्नुहोस
357076-RB-0238१४०२2077.03.30भंसार(सुनचोरी पैठारी)भंसारविनाेद मुखियात्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2077.09.29हेर्नुहोस
358076-RB-0163१३१८2076.11.04आयकर(2071/072)आयकरएलेक्स नेपाल प्रा.लि.करदाता सेवा कार्यालय, कलंकी2077.10.09 
359076-RB-0185१३४५2076.11.28मुल्य अभिवृद्धिकर (071/72)मुल्य अभिवृद्धिकरएलेक्स नेपाल प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कल‌की काठमाण्डौ2077.10.09 
360076-RB-0003११०४2076.04.17मुल्य अभिवृद्धिकर (072/73)मुल्य अभिवृद्धिकरपुजा जनरल स्टोर्सराजस्व अनुसन्धान विभाग, मध्यमाञ्‍चल क्षेत्रिय कार्यालय, पथलैया बारा2077.10.12 
361076-RB-0016१११८2076.04.29आयकर(2071/072)आयकरडाइलिम ईन्डष्ट्रिज कं.लि. तथा केइरोङ्ग कन्स्ट्रक्सन ईन्डष्ट्रियल कं.लि. जे.भी.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2077.10.13हेर्नुहोस
362076-RB-0017१११९2076.04.29मुल्य अभिवृद्धिकर (071/72)मुल्य अभिवृद्धिकरडाइलिम ईन्डष्ट्रिज कं.लि. तथा केइरोङ्ग कन्स्ट्रक्सन ईन्डष्ट्रियल कं.लि. जे.भी.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2077.10.13हेर्नुहोस
363075-RB-0324९९९2076.01.16मु‍ अ कर (2067/068)मुल्य अभिवृद्धिकरडाबर नेपाल प्रा.लीठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.10.14हेर्नुहोस
364075-RB-0325१०००2076.01.16आयकर(2067/068)आयकरडाबर नेपाल प्रा.लीठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.10.14हेर्नुहोस
365075-RB-0349१०२६2076.02.05आयकर(2066/067)आयकरसाविक एन.डि.इ.पि.डेभलपमेन्ट बैँङ्क हाल देव विकास बैँङ्कठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.10.18हेर्नुहोस
366077-RB-0428१८७३2077.09.26आयकर2071/2072आयकरविश्वकर्मा ट्रेड कन्सर्नआन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर2077.10.23 
367077-RB-0429१८७४2077.09.26मुल्य अभिवृद्धिकर2071/072मुल्य अभिवृद्धिकरविश्वकर्मा ट्रेड कन्सर्नआन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर2077.10.23 
368075-RB-0030६११2075.05.08थप भंसार महशुल (M9886)भंसारमेठी एसाोसिएट्स प्रा. ली.वीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2077.10.26हेर्नुहोस
369075-RB-0031६१२2075.05.08थप भंसार महशुल (M10350)भंसारमेठी एसाोसिएट्स प्रा. ली.वीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2077.10.26हेर्नुहोस
370075-RB-0032६१३2075.05.08थप भंसार महशुल (M10348)भंसारमेठी एसाोसिएट्स प्रा. ली.वीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2077.10.26हेर्नुहोस
371075-RB-0033६१४2075.05.08थप भंसार महशुल (M9888)भंसारमेठी एसाोसिएट्स प्रा. ली.वीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2077.10.26हेर्नुहोस
372075-RB-0034६१५2075.05.08थप भंसार महशुल (M9887)भंसारमेठी एसाोसिएट्स प्रा. ली.वीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2077.10.26हेर्नुहोस
373075-RB-0035६१६2075.05.08थप भंसार महशुल (M9885)भंसारमेठी एसाोसिएट्स प्रा. ली.वीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2077.10.26हेर्नुहोस
374075-RB-0036६१७2075.05.08थप भंसार महशुल (M10337)भंसारमेठी एसाोसिएट्स प्रा. ली.वीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2077.10.26हेर्नुहोस
375075-RB-0314९८९2076.01.13भंसार मुल्याङंकन(M9886)भंसारमेठी एसाोसिएट्स प्रा. ली.वीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2077.10.26हेर्नुहोस
376075-RB-0315९९०2076.01.13भंसार मुल्याङंकन(M9888)भंसारमेठी एसाोसिएट्स प्रा. ली.वीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2077.10.26हेर्नुहोस
377075-RB-0316९९१2076.01.13भंसार मुल्याङंकन(M9885)भंसारमेठी एसाोसिएट्स प्रा. ली.वीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2077.10.26हेर्नुहोस
378075-RB-0317९९२2076.01.13भंसार मुल्याङंकन(M10348)भंसारमेठी एसाोसिएट्स प्रा. ली.वीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2077.10.26हेर्नुहोस
379075-RB-0318९९३2076.01.13भंसार मुल्याङंकन(M9887)भंसारमेठी एसाोसिएट्स प्रा. ली.वीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2077.10.26हेर्नुहोस
380075-RB-0319९९४2076.01.13भंसार मुल्याङंकन(M10350)भंसारमेठी एसाोसिएट्स प्रा. ली.वीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2077.10.26हेर्नुहोस
381075-RB-0320९९५2076.01.13भंसार मुल्याङंकन(M10337)भंसारमेठी एसाोसिएट्स प्रा. ली.वीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2077.10.26हेर्नुहोस
382075-RB-0411१०९८2076.03.27अग्रिमकर (072।073)आयकरअनक कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.ली.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.11.04 
383075-RB-0412१०९९2076.03.27आयकर(2072/073)(2072/04/01 देखि 2072 च‌ैत्र मसान्त सम्म)आयकरअनक कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.ली.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.11.04 
384075-RB-0413११००2076.03.27आयकर(2072/073)(2073/01/01 देखि 2073 श्रावन मसान्त सम्म)आयकरअनक कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.ली.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.11.04 
385075-RB-0414११०१2076.03.29मुल्य अभिवृद्धिकर (062/63)मुल्य अभिवृद्धिकरअनक कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.ली.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.11.04 
386077-RB-0079१४८३2077.05.02आयकर2069/070आयकरकर्मम भाग्य कम्पनी प्रा.लीआन्तरिक राजस्व कार्यालय, विरगंज पर्सा2077.11.12 
387077-RB-0083१४८७2077.05.02मुल्य अभिवृद्धिकर2071/072मुल्य अभिवृद्धिकरजगदम्बा प्रेस प्रा.लीआन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर2077.11.12 
388077-RB-0120१५२४2077.05.18मुल्य अभिवृद्धिकरमुल्य अभिवृद्धिकरजगदम्बा प्रेस प्रा.लि. लोचन जोशीआन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर2077.11.12 
389077-RB-0121१५२५2077.05.18मुल्य अभिवृद्धिकर2069/070मुल्य अभिवृद्धिकरजगदम्बा प्रेस प्रा.लीआन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर2077.11.12 
390077-RB-0122१५२६2077.05.18मुल्य अभिवृद्धिकर2070/071मुल्य अभिवृद्धिकरजगदम्बा प्रेस प्रा.लीआन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर2077.11.12 
391077-RB-0124१५२८2077.05.18मुल्य अभिवृद्धिकर2072/073मुल्य अभिवृद्धिकरजगदम्बा प्रेस प्रा.लीआन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर2077.11.12 
392077-RB-0452१९००2077.10.15आयकर 2067/068आयकरगोयनका सिमेन्ट प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2077.11.13 
393077-RB-0453१९०१2077.10.15आयकर 2068/069आयकरगोयनका सिमेन्ट प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2077.11.13 
394077-RB-0466१९२८2077.10.23मुल्य अभिवृद्धिकर 2067/068मुल्य अभिवृद्धिकरगोयनका सिमेन्ट प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2077.11.13 
395077-RB-0467१९२९2077.10.23मुल्य अभिवृद्धिकर 2068/069मुल्य अभिवृद्धिकरगोयनका सिमेन्ट प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2077.11.13 
396077-RB-0468१९३०2077.10.23आयकर 2072/073आयकरगोयनका सिमेन्ट प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2077.11.13 
397077-RB-0177१५८९2077.06.19मुल्य अभिवृद्धिकर2067/068मुल्य अभिवृद्धिकरब्लिज मिडिया प्रा‍.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, त्रिपुरेश्वर2077.11.14 
398077-RB-0178१५९०2077.06.19आयकर2067/068आयकरब्लिज मिडिया प्रा‍.लि.आन्तरिक राजश्व कार्यालय त्रिपुरेश्वर2077.11.14 
399076-RB-0066११७७2076.06.10आयकर(2068/069)आयकरहिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा‍.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.11.16 
400076-RB-0069११८०2076.06.10आयकर(2070/071)आयकरहिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा‍.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.11.16 
401076-RB-0070११८१2076.06.10आयकर(2069/070)आयकरहिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा‍.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.11.16 
402076-RB-0071११८२2076.06.10मुल्य अभिवृद्धिकर (072/73)मुल्य अभिवृद्धिकरस्नो लियोपार्ड प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.11.16 
403076-RB-0072११८३2076.06.10आयकर(2072/073)आयकरस्नो लियोपार्ड प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.11.16 
404075-RB-0115७७६2075.07.29भंसार(बढि भंसारM10354)भंसारओम विर अोभरसिज प्रा.ली.सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2077.11.17हेर्नुहोस
405075-RB-0119७८२2075.08.06भंसार ( भंसार मुल्यांकन M6963 )भंसारसत्यम एग्रो प्रा.ली.मुल्यांकन पुनरावलोकन समिति,त्रिपुरेश्वर काठमांडाै2077.11.17हेर्नुहोस
406075-RB-0120७८३2075.08.06भंसार ( भंसार मुल्यांकन M5601 )भंसारसत्यम एग्रो प्रा.ली.मुल्यांकन पुनरावलोकन समिति,त्रिपुरेश्वर काठमांडाै2077.11.17हेर्नुहोस
407075-RB-0121७८४2075.08.06भंसार ( भंसार मुल्यांकन M7175 )भंसाररतन इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लिमुल्यांकन पुनरावलोकन समिति,त्रिपुरेश्वर काठमांडाै2077.11.17हेर्नुहोस
408075-RB-0122७८५2075.08.06भंसार ( भंसार मुल्यांकन M6976 )भंसाररतन इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लिमुल्यांकन पुनरावलोकन समिति,त्रिपुरेश्वर काठमांडाै2077.11.17हेर्नुहोस
409075-RB-0174८४०2075.09.16आयकर(२०६८।०६९)आयकरपशुपति पेन्टस प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.11.17 
410075-RB-0175८४१2075.09.16आयकर(२०६९।०७०)आयकरपशुपति पेन्टस प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.11.17 
411075-RB-0176८४२2075.09.16आयकर(२०७०।०७१)आयकरपशुपति पेन्टस प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.11.17 
412075-RB-0177८४३2075.09.16आयकर(२०७१।०७२)आयकरपशुपति पेन्टस प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.11.17 
413075-RB-0178८४४2075.09.16मुल्य अभिवृद्धिकर(०७१।७२)मुल्य अभिवृद्धिकरपशुपति पेन्टस प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.11.17 
414075-RB-0246९१३2075.11.23बढी भंसार महसूल M7840भंसाररतन ईन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2077.11.17हेर्नुहोस
415075-RB-0247९१४2075.11.23बढी भंसार महसूल M6130भंसाररतन ईन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2077.11.17हेर्नुहोस
416075-RB-0248९१५2075.11.23बढी भंसार महसूल M7864भंसारआदित्य इन्टरनेशनल प्रा.लि.सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2077.11.17हेर्नुहोस
417075-RB-0249९१६2075.11.23बढी भंसार महसूल (M188)भंसाररेन्बो ओभरसिजसुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2077.11.17हेर्नुहोस
418075-RB-0250९१७2075.11.23बढी भंसार महसूल M7791भंसारदेवकी इन्टरनेशनलसुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2077.11.17हेर्नुहोस
419075-RB-0251९१८2075.11.23बढी भंसार महसूल M6405भंसारगुजेश्वरी ट्रेड लिंक प्रा.लि.सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2077.11.17हेर्नुहोस
420075-RB-0252९१९2075.11.23बढी भंसार महसूल M8302भंसारश्री एग्रो प्रोसेसिङ इण्डष्ट्रिजसुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2077.11.17हेर्नुहोस
421075-RB-0253९२०2075.11.23बढी भंसार महसूल M5096भंसारसत्यम एग्रो प्रा.ली.सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2077.11.17हेर्नुहोस
422075-RB-0254९२१2075.11.27भंसार मुल्याङंकन(M8064)भंसारआदित्य इन्टरनेशनल प्रा.लि.सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2077.11.17हेर्नुहोस
423077-RB-0257१६७७2077.06.30आयकर2066/2067आयकरभुदेव ट्रेडिङठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2077.11.18 
424075-RB-0362१०३९2076.02.13आयकर 069/070आयकरनेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.11.19हेर्नुहोस
425075-RB-0363१०४०2076.02.13मुल्य अभिवृद्धिकर 069/070मुल्य अभिवृद्धिकरनेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.11.19हेर्नुहोस
426076-RB-0143१२९३2076.10.16मुल्य अभिवृद्धिकर (074/75)मुल्य अभिवृद्धिकरएक्जोटिक फुड्स नेपाल प्रा लिआन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर, क्षेत्र नं 22077.11.21 
427077-RB-0102१५०६2077.05.05आयकर2066/067आयकरहिमालयन पेट्रोकेमिकल्स प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2077.11.21 
428077-RB-0107१५११2077.05.05अग्रिम कर 2070/071आयकरहिमालयन पेट्रोकेमिकल्स प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2077.11.21 
429077-RB-0108१५१२2077.05.05मुल्य अभिवृद्धिकर2066/067मुल्य अभिवृद्धिकरहिमालयन पेट्रोकेमिकल्स प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2077.11.21 
430077-RB-0109१५१३2077.05.05मुल्य अभिवृद्धिकर2067/068मुल्य अभिवृद्धिकरहिमालयन पेट्रोकेमिकल्स प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2077.11.21 
431077-RB-0110१५१४2077.05.05मुल्य अभिवृद्धिकर2068/069मुल्य अभिवृद्धिकरहिमालयन पेट्रोकेमिकल्स प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2077.11.21 
432077-RB-0111१५१५2077.05.05मुल्य अभिवृद्धिकर2069/070मुल्य अभिवृद्धिकरहिमालयन पेट्रोकेमिकल्स प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2077.11.21 
433077-RB-0112१५१६2077.05.05मुल्य अभिवृद्धिकर2070/071मुल्य अभिवृद्धिकरहिमालयन पेट्रोकेमिकल्स प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2077.11.21 
434076-RB-0152१३०३2076.10.24आयकर(2068/069)आयकरचितवन प्याराडाइज होटल प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर2077.11.23 
435076-RB-0153१३०४2076.10.24आयकर(2069/070)आयकरचितवन प्याराडाइज होटल प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर2077.11.23 
436076-RB-0154१३०५2076.10.24मुल्य अभिवृद्धिकर (068/69)मुल्य अभिवृद्धिकरचितवन प्याराडाइज होटल प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर2077.11.23 
437076-RB-0155१३०६2076.10.24मुल्य अभिवृद्धिकर (069/070)मुल्य अभिवृद्धिकरचितवन प्याराडाइज होटल प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर2077.11.23 
438077-RB-0035१४३९2077.04.22मुल्य अभिवृद्धिकर (070/71)मुल्य अभिवृद्धिकरश्रेष्ठ ग्यास सप्लायर्सकरदाता सेवा कार्यालय कोटेश्वर2077.11.23 
439075-RB-0381१०६४2076.03.05आयकर(2070/071)आयकरत्रिवेणी स्पिनिंग मिल्स प्रा.लि, पिपरा,बाराठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.11.25 
440075-RB-0382१०६५2076.03.05आयकर(2071/072)आयकरत्रिवेणी स्पिनिंग मिल्स प्रा.लि, पिपरा,बाराठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.11.25 
441075-RB-0383१०६६2076.03.05मुल्य अभिवृद्धिकर (072/073)मुल्य अभिवृद्धिकरत्रिवेणी स्पिनिंग मिल्स प्रा.लि, पिपरा,बाराठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.11.25 
442075-RB-0384१०६८2076.03.05आयकर (2072/073)आयकरत्रिवेणी स्पिनिंग मिल्स प्रा.लि, पिपरा,बाराठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.11.25 
443076-RB-0122१२६३2076.09.13आयकर(2072/073)आयकरपशुपति पेन्टस प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.11.25 
444077-RB-0074१४७८2077.04.32आयकरआयकरकृषि बिकास बैक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2077.11.25 
445077-RB-0075१४७९2077.04.32मुल्य अभिवृद्धिकर2069/070मुल्य अभिवृद्धिकरकृषि बिकास बैक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2077.11.25 
446077-RB-0076१४८०2077.04.32आयकर2070/071आयकरकृषि बिकास बैक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2077.11.25 
447077-RB-0376१८२०2077.08.24मुल्य अभिवृद्धिकर २०७१ बैशाख देखिअसोज सम्ममुल्य अभिवृद्धिकरपशुपति ट्रेड लीङ्कठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2077.11.26 
448077-RB-0064१४६८2077.04.29मुल्य अभिवृद्धिकर (071/72)मुल्य अभिवृद्धिकरपशुपति ट्रेड लीङ्कठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.11.26 
449077-RB-0065१४६९2077.04.29आयकर(2071/072)आयकरपशुपति ट्रेड लीङ्कठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2077.11.26 
450076-RB-0121१२६२2076.09.13भंसार(सुनचोरी पैठारी)भंसारप्रेम प्रसाद पोखरेलत्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2077.12.16हेर्नुहोस
451076-RB-0183१३४२2076.11.23भंसार(सुनचोरी पैठारी)भंसारgolda zehavaत्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2077.12.16हेर्नुहोस
452076-RB-0089१२११2076.07.20अन्तशुल्क टिकट हिनामिनाअन्तशुल्कओम प्रकाश कलवारआन्तरिक राजस्व कार्यालय, विरगंज पर्सा2077.12.19हेर्नुहोस
453076-RB-0090१२१२2076.07.20अन्तशुल्क टिकट हिनामिनाअन्तशुल्कशम्भु शरण प्रसादआन्तरिक राजस्व कार्यालय, विरगंज पर्सा2077.12.19हेर्नुहोस
454075-RB-0101७६२2075.07.20भंसार मूल्यांकन (M6891)भंसारहिलसन मार्केटिङ प्रा.लि.मूल्यांकन पुनरावलोकन समिति, त्रिपुरेश्‍वर2077.12.23हेर्नुहोस
455075-RB-0102७६३2075.07.20भंसार मूल्य निर्धारण (M-9925)भंसारहिलसन मार्केटिङ प्रा.लि.मूल्यांकन पुनरावलोकन समिति, त्रिपुरेश्‍वर2077.12.23हेर्नुहोस
456075-RB-0232८९९2075.11.13भंसार मुल्याङंकन(M5776)भंसारहिलसन मार्केटिङ प्रा.लि.सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2077.12.23हेर्नुहोस
457075-RB-0233९००2075.11.13भंसार मुल्याङंकन(M7839)भंसारहिलसन मार्केटिङ प्रा.लि.सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2077.12.23हेर्नुहोस
458076-RB-0164१३२०2076.11.11भंसार(सुनचोरी पैठारी)भंसारसुरेन्द्र ड‌‌गाेलत्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2077.12.23हेर्नुहोस
459077-RB-0158१५६५2077.06.11पुर्बादेसअन्तशुल्कहिमालय डिस्टिलरी प्रा.ली.आन्तरिक राजस्व विभाग समेत2077.12.26हेर्नुहोस
460075-RB-0372१०५३2076.02.23आयकर(अग्रिम कर,074/75)आयकरनेपाल क्यान्सर अस्यताल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2077.12.26हेर्नुहोस
461076-RB-0101१२२७2076.08.02आयकर (पुर्वादेशभंसारटाटा प्रोजेक्टस लिमिटेडआन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौं2077.12.26हेर्नुहोस
462075-RB-0063६८४2075.05.22भंसार मूल्यांकनभंसारएग्रो मिल मेशिनरि ट्रेडर्सभन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालय, तिनकुने काठमाडौं2078.01.13हेर्नुहोस
463075-RB-0064६८५2075.05.22भंसार मूल्यांकनभंसारएग्रो मिल मेशिनरि ट्रेडर्सभन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालय, तिनकुने काठमाडौं2078.01.13हेर्नुहोस
464075-RB-0065६८६2075.05.22भंसार मूल्यांकनभंसारएग्रो मिल मेशिनरि ट्रेडर्सभन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालय, तिनकुने काठमाडौं2078.01.13हेर्नुहोस
465077-RB-0160१५६८2077.06.14आयकर2073/2074आयकरहिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा‍.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.25हेर्नुहोस
466077-RB-0161१५६९2077.06.14आयकर2074/2075आयकरहिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा‍.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.25हेर्नुहोस
467077-RB-0182१५९४2077.06.22अन्तशुल्क2071/072अन्तशुल्कराेयल काठमाण्डाै‌ हिमालय वेभरेज प्रा.लि.आन्तरिक राजश्व कार्यालय धुलीखेल2078.11.25 
468077-RB-0183१५९५2077.06.22मुल्य अभिवृद्धिकर2071/072मुल्य अभिवृद्धिकरराेयल काठमाण्डाै‌ हिमालय वेभरेज प्रा.लि.आन्तरिक राजश्व कार्यालय धुलीखेल2078.11.25 
469077-RB-0184१५९६2077.06.22आयकर2071/2072आयकरराेयल काठमाण्डाै‌ हिमालय वेभरेज प्रा.लि.आन्तरिक राजश्व कार्यालय धुलीखेल2078.11.25 
470074-RB-0089१६१2074.08.01मुल्य अभिवृद्धिकर(073/74)मुल्य अभिवृद्धिकरब्राईट फर्च्युन प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.25 
471077-RB-0319१७५१2077.07.23आयकर2073/2074आयकरप्रिमियर अर्गानिक्स प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.25 
472077-RB-0320१७५२2077.07.23आयकर2074/2075आयकरप्रिमियर अर्गानिक्स प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.25 
473077-RB-0321१७५३2077.07.23मुल्य अभिवृद्धिकर 2073/074मुल्य अभिवृद्धिकरप्रिमियर अर्गानिक्स प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.25 
474077-RB-0322१७५४2077.07.23मुल्य अभिवृद्धिकर 2074/075मुल्य अभिवृद्धिकरप्रिमियर अर्गानिक्स प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.25 
475077-RB-0357१७९०2077.07.28मुल्य अभिवृद्धिकर 2075 माघमुल्य अभिवृद्धिकरज्योति डिष्ट्रिलरी उद्योग प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिमरा2078.11.25 
476077-RB-0358१७९१2077.07.28अन्तशुल्कअन्तशुल्कज्योति डिष्ट्रिलरी उद्योग प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिमरा2078.11.25 
477077-RB-0365१८०९2077.08.08अग्रिम कर 2073/074आयकरमोदी ईनर्जी लि.आन्तरिक राजश्व कार्यालय बत्तीसपुतली2078.11.25 
478077-RB-0372१८१६2077.08.18आयकर2074/2075आयकरजगदम्बा वायर्स प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2078.11.25 
479077-RB-0373१८१७2077.08.18मुल्य अभिवृद्धिकर2074/075मुल्य अभिवृद्धिकरजगदम्बा वायर्स प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2078.11.25 
480077-RB-0386१८३०2077.09.02मुल्य अभिवृद्धिकर2073/074मुल्य अभिवृद्धिकरसौरभ फुड प्रोडक्टस प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.25 
481077-RB-0445१८९३2077.10.09आयकर2072/2073आयकरनव प्रतिभा बचत तथा ऋण सहकारी लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर2078.11.25 
482078-RB-0001२१२४2078.04.08आयकर 2072/073आयकरमोतीलाल दुगड ( साविक दुगड फुड एण्ड वेभरेज प्रा.लि.)मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2078.11.25हेर्नुहोस
483078-RB-0084२२१२2078.05.24आयकर2073/2074आयकरसौरभ आयल मिलठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.25 
484078-RB-0096२२२७2078.06.01आयकर2074/075आयकरसौरभ आयल मिलठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.25 
485078-RB-0141२२८६2078.08.22आयकरआयकरए वन ट्रेडी‌ङ्रग लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2078.11.25 
486075-RB-0024६०५2075.05.07आयकर(070/071)आयकरजगदम्बा केमिकल्स प्रा.लिआन्तरिक राजस्व कार्यालय, विरगंज पर्सा2078.11.25 
487075-RB-0025६०६2075.05.07मुल्य अभिवृद्धिकर(2070/071)मुल्य अभिवृद्धिकरजगदम्बा केमिकल्स प्रा.लिआन्तरिक राजस्व कार्यालय, विरगंज पर्सा2078.11.25 
488075-RB-0074७०४2075.05.24आयकर(2067/068)आयकरस्वस्तिक आयल इण्डष्ट्रिज (प्रा.) लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.25 
489075-RB-0220८८७2075.11.01आयकर(2070/071)आयकरजगदम्बा मोटर्स प्रा.ली.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.25 
490075-RB-0221८८८2075.11.01मुल्य अभिवृद्धिकर (2070/071)मुल्य अभिवृद्धिकरजगदम्बा मोटर्स प्रा.ली.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.25 
491075-RB-0258९२५2075.12.03आयकर(2068/069)आयकरसौरभ फूड प्रोडक्टस प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.25 
492075-RB-0259९२६2075.12.03आयकर(2069/070)आयकरसौरभ फूड प्रोडक्टस प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.25 
493075-RB-0260९२७2075.12.03आयकर(2070/071)आयकरसौरभ फूड प्रोडक्टस प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.25 
494075-RB-0261९२८2075.12.03आयकर(2071/072)आयकरसौरभ फूड प्रोडक्टस प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.25 
495075-RB-0262९२९2075.12.03आयकर(2069/070)आयकरविकास फ्लोर मिल प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.25 
496075-RB-0263९३०2075.12.03मुल्य अभिवृद्धिकर (069/070)मुल्य अभिवृद्धिकरविकास फ्लोर मिल प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.25 
497075-RB-0264९३१2075.12.03आयकर(2070/071)आयकरविकास फ्लोर मिल प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.25 
498075-RB-0289९५७2075.12.17आयकर(2071/072)आयकरसौरभ आयल मिलठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.25 
499075-RB-0290९५८2075.12.17आयकर(2072/073)आयकरसौरभ आयल मिलठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.25 
500075-RB-0291९५९2075.12.17आयकर(2067/068)आयकरविकास फ्लोर मिल प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.25 
501075-RB-0292९६०2075.12.17आयकर(2071/072)आयकरप्रतिभा राईस मिलठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.25 
502075-RB-0309९८१2076.01.08आयकर(2069/070)आयकरप्रतिभा राईस मिलठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.25 
503075-RB-0310९८२2076.01.08आयकर(2070/071)आयकरप्रतिभा राईस मिलठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.25 
504075-RB-0311९८३2076.01.08आयकर(2068/069)आयकरविकास फ्लोर मिल प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.25 
505075-RB-0312९८४2076.01.08आयकर(073/074)आयकरविकास फ्लोर मिल प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.25 
506076-RB-0098१२२४2076.08.01आयकर(2069/070)आयकरए-वन ट्रेडिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौं2078.11.25 
507076-RB-0148१२९८2076.10.20मुल्य अभिवृद्धिकर (068/69)मुल्य अभिवृद्धिकरनेपाल हाइड्राे डेभलपर लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बत्तिसपुतली2078.11.25 
508076-RB-0149१२९९2076.10.20मुल्य अभिवृद्धिकर (069/070)मुल्य अभिवृद्धिकरनेपाल हाइड्राे डेभलपर लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बत्तिसपुतली2078.11.25 
509076-RB-0150१३००2076.10.20मुल्य अभिवृद्धिकर (070/71)मुल्य अभिवृद्धिकरनेपाल हाइड्राे डेभलपर लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बत्तिसपुतली2078.11.25 
510076-RB-0151१३०१2076.10.20मुल्य अभिवृद्धिकर (071/072)मुल्य अभिवृद्धिकरनेपाल हाइड्राे डेभलपर लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बत्तिसपुतली2078.11.25 
511076-RB-0231१३९४2077.03.10आयकर(2074/075)आयकरएअरटेक इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. काठमाडौंठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.25 
512076-RB-0232१३९५2077.03.10मुल्य अभिवृद्धिकर (074/75)मुल्य अभिवृद्धिकरएअरटेक इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. काठमाडौंठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.25 
513076-RB-0233१३९६2077.03.10मुल्य अभिवृद्धिकर (075/076)मुल्य अभिवृद्धिकरएअरटेक इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. काठमाडौंठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.25 
514076-RB-0236१३९९2077.03.11आयकर(2066/067)आयकरभगवती रोलिङ मिल्स प्रा.ली.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.25 
515077-RB-0115१५१९2077.05.07आयकर 2073/074आयकरजगदम्बा मोटर्स प्रा.ली.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.25 
516077-RB-0116१५२०2077.05.07आयकर2071/2072आयकरजगदम्बा मोटर्स प्रा.ली.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.25 
517077-RB-0130१५३६2077.05.22मुल्य अभिवृद्धिकर(2071/072)मुल्य अभिवृद्धिकरजगदम्बा मोटर्स प्रा.ली.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.25 
518077-RB-0132१५३८2077.05.25आयकर2068/069आयकरसौरभ आयल मिलठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.25 
519077-RB-0138१५४४2077.05.29आयकर2071/2072आयकरचेल ईन्टरनेशनल प्रा.लीआन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर १2078.11.25 
520077-RB-0139१५४५2077.05.29आयकर2069/070आयकरसौरभ आयल मिलठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.25 
521077-RB-0153१५६०2077.06.08अन्तशुल्क2073/074अन्तशुल्कबरुण वेभरेज नेपाल प्रा.लिआन्तरिक राजश्व कार्यालय कोटेश्वर2078.11.26 
522077-RB-0194१६०६2077.06.23अग्रिम कर 2076/077आयकरयुनिग्लाेब हाईयर सेकेन्डरी स्कुल प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पुतलीसडक2078.11.26 
523077-RB-0204१६२२2077.06.27आयकर 2068/069आयकरमाइकस् ब्रेकफाष्ट प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, टंगाल ,काठमाण्डौ2078.11.26हेर्नुहोस
524077-RB-0205१६२३2077.06.27आयकर2069/070आयकरमाइकस् ब्रेकफाष्ट प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, टंगाल ,काठमाण्डौ2078.11.26 
525077-RB-0206१६२४2077.06.27आयकर2070/071आयकरमाइकस् ब्रेकफाष्ट प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, टंगाल ,काठमाण्डौ2078.11.26 
526077-RB-0207१६२५2077.06.27मुल्य अभिवृद्धिकर2068/069मुल्य अभिवृद्धिकरमाइकस् ब्रेकफाष्ट प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, टंगाल ,काठमाण्डौ2078.11.26 
527077-RB-0208१६२६2077.06.27मुल्य अभिवृद्धिकर 2069/070मुल्य अभिवृद्धिकरमाइकस् ब्रेकफाष्ट प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, टंगाल ,काठमाण्डौ2078.11.26 
528077-RB-0209१६२७2077.06.27मुल्य अभिवृद्धिकर 2070/071मुल्य अभिवृद्धिकरमाइकस् ब्रेकफाष्ट प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, टंगाल ,काठमाण्डौ2078.11.26 
529077-RB-0210१६२८2077.06.27आयकर 2072/073आयकरभूदेव खाद्य उद्योग प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.26 
530077-RB-0218१६३६2077.06.28मुल्य अभिवृद्धिकर 2075/076मुल्य अभिवृद्धिकरकपुरी ब्रदर्श इन्टरप्राइजृेजआन्तरिक राजस्व कार्यालय, कल‌की काठमाण्डौ2078.11.26 
531074-RB-0092१६०2074.08.26मुल्य अभिवृद्धिकर (2069/070)मुल्य अभिवृद्धिकरएशियन पेन्टस नेपाल प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2078.11.26 
532077-RB-0291१७१६2077.07.16आयकर2073/2074आयकरहुलास वायर ईण्डष्ट्रिज लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.26 
533077-RB-0297१७२८2077.07.17आयकर2072/2073आयकरयुनिभर्सल इन्सिच्यूट अफ एडभान्स स्टडिज एण्ड रिसर्च प्रा.लिठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.26 
534077-RB-0298१७२९2077.07.17मुल्य अभिवृद्धिकर2070/071मुल्य अभिवृद्धिकरहामा आयरन एण्ड स्टिल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.26 
535077-RB-0300१७३१2077.07.17मुल्य अभिवृद्धिकर2071/072मुल्य अभिवृद्धिकरहामा आयरन एण्ड स्टिल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.26 
536077-RB-0333१७६५2077.07.24अन्तशुल्क 2075/076अन्तशुल्कटाइगर ब्रुअरी इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.26 
537077-RB-0419१८६३2077.09.13आयकर2073/2074आयकरटाइगर ब्रुअरी इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.26 
538077-RB-0424१८६९2077.09.23आयकर2072/2073आयकरस्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंक नेपाल लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.26 
539077-RB-0456१९०४2077.10.21आयकर2071/2072आयकरबुद्ध एयर प्रा.लि.ञठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.26 
540077-RB-0470१९३६2077.10.26अग्रिम कर कट्टी २०७५ साउन देखि २०७६ कार्तिक सम्मआयकरकान्तिपुर सिटि कलेजआन्तरिक राजस्व कार्यालय, पुतलीसडक2078.11.26 
541077-RB-0471१९३७2077.10.26आयकर 2074/075आयकरराजेश मेटल क्र्याफ्ट प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.26 
542077-RB-0482१९५३2077.10.29आयकर065/066भंसारत्रिशक्ती केवल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2078.11.26 
543077-RB-0483१९५४2077.10.29आयकर2066/067भंसारत्रिशक्ती केवल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2078.11.26 
544077-RB-0484१९५५2077.10.29आयकर2068/069आयकरत्रिशक्ती केवल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2078.11.26 
545077-RB-0485१९५६2077.10.29आयकर2069/070आयकरत्रिशक्ती केवल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2078.11.26 
546077-RB-0486१९५७2077.10.29आयकर2069/070आयकरत्रिशक्ती केवल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2078.11.26 
547077-RB-0487१९५८2077.10.29आयकर2070/2071आयकरत्रिशक्ती केवल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2078.11.26 
548077-RB-0488१९५९2077.10.29आयकर2071/072आयकरत्रिशक्ती केवल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2078.11.26 
549077-RB-0489१९६०2077.10.29आयकर2072/2073आयकरत्रिशक्ती केवल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2078.11.26 
550078-RB-0063२१८८2078.05.13आयकर2071/2072आयकररिलायन्स फाइनान्स लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2078.11.26 
551078-RB-0064२१८९2078.05.13आयकर2072/2073आयकररिलायन्स फाइनान्स लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2078.11.26 
552078-RB-0121२२६५2078.07.16आयकर2071/072आयकरहिमालयन पेट्रोकेमिकल्स प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2078.11.26 
553078-RB-0131२२७६2078.08.09मुल्य अभिवृद्धिकर 2072/073मुल्य अभिवृद्धिकररूपान्तरण नेपालआन्तरिक राजस्व कार्यालय, टंगाल ,काठमाण्डौ2078.11.26 
554078-RB-0146२२९२2078.08.26मुल्य अभिवृद्धिकर 2071/072मुल्य अभिवृद्धिकरइन्टरनेसनल लिंकर्सआन्तरिक राजस्व कार्यालय, नया बानेश्वर काठमाण्डौ2078.11.26 
555078-RB-0157२३०४2078.09.29आयकर2071/072आयकरबि.टि.एल ट्रेड प्रा.लीआन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर १2078.11.26 
556078-RB-0158२३०५2078.09.29मुल्य अभिवृद्धिकर071/072मुल्य अभिवृद्धिकरबि.टि.एल ट्रेड प्रा.लीआन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर १2078.11.26 
557078-RB-0192२४३८2078.11.26मुल्य अभिवृद्धिकर 2067/068मुल्य अभिवृद्धिकरबरुण वेभरेज नेपाल प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.26 
558078-RB-0193२४३९2078.11.26आयकर 2069/070आयकरबरुण वेभरेज नेपाल प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.26 
559078-RB-0194२४४०2078.11.26मुल्य अभिवृद्धिकर 2067/068मुल्य अभिवृद्धिकरबरुण वेभरेज नेपाल प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.26 
560078-RB-0195२४४१2078.11.26आयकर 2067/068आयकरबरुण वेभरेज नेपाल प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.26 
561075-RB-0148८१२2075.08.21मुल्य अभिवृद्धिकर(070।71)मुल्य अभिवृद्धिकरबोटलर्स नेपाल लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.26हेर्नुहोस
562075-RB-0166८३२2075.09.15आयकर(2063/064)आयकरएशियन पेन्ट्स (नेपाल) प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.26 
563075-RB-0167८३३2075.09.15मुल्य अभिवृद्धिकर (2064 अषाढ)मुल्य अभिवृद्धिकरएशियन पेन्ट्स नेपाल प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.26 
564075-RB-0168८३४2075.09.15आयकर(2064/065)आयकरएशियन पेन्ट्स नेपाल प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.26 
565075-RB-0169८३५2075.09.15मुल्य अभिवृद्धिकर (064/65)मुल्य अभिवृद्धिकरएशियन पेन्ट्स नेपाल प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.26 
566075-RB-0170८३६2075.09.15आयकर(2065/066)आयकरएशियन पेन्ट्स नेपाल प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.26 
567075-RB-0171८३७2075.09.15मुल्य अभिवृद्धिकर (065/66)मुल्य अभिवृद्धिकरएशियन पेन्ट्स नेपाल प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.26 
568075-RB-0172८३८2075.09.15आयकर(2066/067)आयकरएशियन पेन्ट्स नेपाल प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.26 
569075-RB-0173८३९2075.09.15मुल्य अभिवृद्धिकर (066/67)मुल्य अभिवृद्धिकरएशियन पेन्ट्स नेपाल प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.26 
570075-RB-0235९०२2075.11.21मुल्य अभिवृद्धिकर(2066 असार)मुल्य अभिवृद्धिकरत्रिशक्ती केवल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.राजस्व अनुसन्धान विभाग, हरिहरभवन, ललितपुर2078.11.26 
571075-RB-0236९०३2075.11.21मुल्य अभिवृद्धिकर(2067 असार)मुल्य अभिवृद्धिकरत्रिशक्ती केवल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.राजस्व अनुसन्धान विभाग, हरिहरभवन, ललितपुर2078.11.26 
572075-RB-0237९०४2075.11.21मुल्य अभिवृद्धिकर(2068 असार)मुल्य अभिवृद्धिकरत्रिशक्ती केवल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.राजस्व अनुसन्धान विभाग, हरिहरभवन, ललितपुर2078.11.26 
573075-RB-0238९०५2075.11.21मुल्य अभिवृद्धिकर(2069 असार)मुल्य अभिवृद्धिकरत्रिशक्ती केवल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.राजस्व अनुसन्धान विभाग, हरिहरभवन, ललितपुर2078.11.26 
574075-RB-0239९०६2075.11.21मुल्य अभिवृद्धिकर (070 असार)मुल्य अभिवृद्धिकरत्रिशक्ती केवल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.राजस्व अनुसन्धान विभाग, हरिहरभवन, ललितपुर2078.11.26 
575075-RB-0240९०७2075.11.21मुल्य अभिवृद्धिकर(2071 असार)मुल्य अभिवृद्धिकरत्रिशक्ती केवल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.राजस्व अनुसन्धान विभाग, हरिहरभवन, ललितपुर2078.11.26 
576075-RB-0241९०८2075.11.21मुल्य अभिवृद्धिकर(2072असार)मुल्य अभिवृद्धिकरत्रिशक्ती केवल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.राजस्व अनुसन्धान विभाग, हरिहरभवन, ललितपुर2078.11.26 
577075-RB-0242९०९2075.11.21मुल्य अभिवृद्धिकर(2072 कात्तिक)मुल्य अभिवृद्धिकरत्रिशक्ती केवल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.राजस्व अनुसन्धान विभाग, हरिहरभवन, ललितपुर2078.11.26 
578075-RB-0272९३९2075.12.07मुल्य अभिवृद्धिकर (067/68)मुल्य अभिवृद्धिकरकुशुम आयल इण्डष्ट्रिज (प्रा.) लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.26 
579075-RB-0273९४०2075.12.07आयकर(2067/068)आयकरकुशुम आयल इण्डष्ट्रिज (प्रा.) लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.26 
580075-RB-0298९६६2075.12.25अन्तशुल्क(069/070)अन्तशुल्कहिमालयन स्न्याक्स एण्ड नुडल्स (प्रा) लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भक्तपुर2078.11.26 
581075-RB-0305९७४2075.12.27अग्रीमकर(069/070)आयकरग्लोवल आइएमई बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.26 
582075-RB-0307९७६2075.12.27अग्रिम कर (2070/071)आयकरग्लोवल आइएमई बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.26 
583076-RB-0067११७८2076.06.10मुल्य अभिवृद्धिकर (071/72)मुल्य अभिवृद्धिकरएशियन पेन्ट्स नेपाल प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.26 
584076-RB-0087१२०८2076.07.08मुल्य अभिवृद्धिकर (074/75 र 2075/076)मुल्य अभिवृद्धिकरपरमदु मोटर्समध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2078.11.26 
585076-RB-0104१२३१2076.08.12आयकर(2066/067)आयकरमानुषि स‍स्थाआन्तरिक राजस्व कार्यालय, बत्तिसपुतली2078.11.26 
586076-RB-0110१२४९2076.09.02मुल्य अभिवृद्धिकर (070/71)मुल्य अभिवृद्धिकररुपान्तरण नेपालआन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौं क्षेत्र नं ३2078.11.26 
587076-RB-0162१३१७2076.11.04आयकर(2068/069)आयकरकुशुम आयल इण्डष्ट्रिज (प्रा.) लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.26 
588076-RB-0171१३२७2076.11.16मुल्य अभिवृद्धिकर (071/72)मुल्य अभिवृद्धिकरकान्तिपुर ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सआन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर, क्षेत्र नं 22078.11.26 
589076-RB-0172१३२८2076.11.16मुल्य अभिवृद्धिकर (072/73)मुल्य अभिवृद्धिकरकान्तिपुर ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सआन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर, क्षेत्र नं 22078.11.26 
590076-RB-0214१३७५2076.12.05आयकर(2070/071)आयकरआर एण्ड आर इन्टरप्राइजेजआन्तरिक राजस्व कार्यालय, कल‌की काठमाण्डौ2078.11.26 
591077-RB-0080१४८४2077.05.02आयकर2073/2074आयकररलिङ्ग ईन्टरप्राईजेजआन्तरिक राजस्व कार्यालय, महाराजगंज2078.11.26 
592077-RB-0134१५४०2077.05.29मुल्य अभिवृद्धिकर 2071/072मुल्य अभिवृद्धिकरस्मेक ईन्टरनेशनल पटिबाई ली.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2078.11.26 
593077-RB-0135१५४१2077.05.29अग्रिम कर कट्टी (आ.व.2071/2072)आयकरस्मेक ईन्टरनेशनल पटिबाई ली.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2078.11.26 
594077-RB-0136१५४२2077.05.29अग्रिम कर कट्टी (आ.व. 2072/073)आयकरस्मेक ईन्टरनेशनल पटिबाई ली.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2078.11.26 
595077-RB-0137१५४३2077.05.29मुल्य अभिवृद्धिकर 2072/073मुल्य अभिवृद्धिकरस्मेक ईन्टरनेशनल पटिबाई ली.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2078.11.26 
596077-RB-0171१५८३2077.06.19आयकर2067/068आयकरजि.वि.मार्केटिङ्ग प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.27 
597077-RB-0172१५८४2077.06.19मुल्य अभिवृद्धिकर2067/068मुल्य अभिवृद्धिकरजि.वि.मार्केटिङ्ग प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.27 
598077-RB-0173१५८५2077.06.19आयकर2069/070आयकरजि.वि.मार्केटिङ्ग प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.27 
599077-RB-0174१५८६2077.06.19आयकर2070/071आयकरजि.वि.मार्केटिङ्ग प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.27 
600077-RB-0222१६४०2077.06.28आयकर2074/2075आयकरसि.जि.इम्पेक्स प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.27 
601077-RB-0223१६४१2077.06.28आयकर2073/2074आयकरसि.जि. इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.27 
602077-RB-0224१६४२2077.06.28आयकर2074/2075आयकरसि.जि. इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.27 
603077-RB-0225१६४३2077.06.28आयकर2073/2074आयकरसि.जि. फुड्स नेपाल प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.27 
604077-RB-0226१६४४2077.06.28मुल्य अभिवृद्धिकर2073/074मुल्य अभिवृद्धिकरसि.जि. फुड्स नेपाल प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.27 
605077-RB-0227१६४५2077.06.28आयकर2074/2075आयकरसि.जि. फुड्स नेपाल प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.27 
606077-RB-0228१६४६2077.06.28मुल्य अभिवृद्धिकर2074/075मुल्य अभिवृद्धिकरसि.जि. फुड्स नेपाल प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.27 
607077-RB-0367१८११2077.08.10आयकर2070/071आयकररञ्जना ट्रेड सेन्टरआन्तरिक राजस्व कार्यालय, नयाँ सडक, काठमाण्डौ2078.11.27 
608077-RB-0368१८१२2077.08.10मुल्य अभिवृद्धिकर2070/071मुल्य अभिवृद्धिकररञ्जना ट्रेड सेन्टरआन्तरिक राजस्व कार्यालय, नयाँ सडक, काठमाण्डौ2078.11.27 
609077-RB-0369१८१३2077.08.10आयकर2071/2072आयकररञ्जना ट्रेड सेन्टरआन्तरिक राजस्व कार्यालय, नयाँ सडक, काठमाण्डौ2078.11.27 
610077-RB-0370१८१४2077.08.10मुल्य अभिवृद्धिकर2071/072मुल्य अभिवृद्धिकररञ्जना ट्रेड सेन्टरआन्तरिक राजस्व कार्यालय, नयाँ सडक, काठमाण्डौ2078.11.27 
611077-RB-0400१८४४2077.09.08आयकर 2071/072आयकररोडसो रियल प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.27 
612077-RB-0401१८४५2077.09.08मुल्य अभिवृद्धिकर2071/072मुल्य अभिवृद्धिकररोडसो रियल प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.27 
613077-RB-0402१८४६2077.09.08आयकर2072/2073आयकररोडसो रियल प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.27 
614077-RB-0403१८४७2077.09.08मुल्य अभिवृद्धिकर 2072/073मुल्य अभिवृद्धिकररोडसो रियल प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.27 
615077-RB-0404१८४८2077.09.08आयकर2073/2074आयकररोडसो रियल प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.27 
616077-RB-0405१८४९2077.09.08मुल्य अभिवृद्धिकर2073/074मुल्य अभिवृद्धिकररोडसो रियल प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.27 
617075-RB-0287९५५2075.12.15मुल्य अभिवृद्धिकर (067/68)मुल्य अभिवृद्धिकरबरुण डेभलपर्स प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.27 
618075-RB-0288९५६2075.12.15मुल्य अभिवृद्धिकर (2068 देखि 2071)मुल्य अभिवृद्धिकरबरुण डेभलपर्स प्रा.लिराजस्व अनुसन्धान विभाग, हरिहरभवन, ललितपुर2078.11.27 
619075-RB-0375१०५६2076.02.28आयकर(2067/068)आयकरबरुण डेभलपर्स प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.27 
620075-RB-0376१०५७2076.02.28अग्रीमकर(067/068)आयकरबरुण डेभलपर्स प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.27 
621075-RB-0406१०९२2076.03.23आयकर(2070/071)आयकरएस.आर.एल. डायग्‍नोष्टिक (नेपाल) प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं. ३, लाजिम्पाट2078.11.27 
622075-RB-0407१०९३2076.03.23मुल्य अभिवृद्धिकर (070/71)मुल्य अभिवृद्धिकरएस.आर.एल. डायग्‍नोष्टिक (नेपाल) प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं. ३ लाजिम्पाट2078.11.27 
623076-RB-0078११८९2076.07.03मुल्य अभिवृद्धिकर (072/73)मुल्य अभिवृद्धिकरनर्भिक इन्टरनेशनल हास्पिटल एण्ड मेडिकल कलेज प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.27 
624076-RB-0109१२४६2076.08.23आयकर(2071/072)आयकरविजार्ड फ्रेगनेन्स उद्योग प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2078.11.27 
625076-RB-0216१३७९2076.12.05आयकर(2070/071)आयकरसि.जि.ब्रुअरी नेपाल प्रा.लीठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.27 
626076-RB-0217१३८०2076.12.05मुल्य अभिवृद्धिकर (070/71)मुल्य अभिवृद्धिकरसि.जि.ब्रुअरी नेपाल प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.27 
627077-RB-0043१४४७2077.04.26आयकर(2070/071)आयकरसि.जि.इम्पेक्स प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.27 
628077-RB-0044१४४८2077.04.26आयकर(2071/072)आयकरसि.जि.इम्पेक्स प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.27 
629077-RB-0045१४४९2077.04.26आयकर(2072/073)आयकरसि.जि.इम्पेक्स प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.27 
630077-RB-0046१४५०2077.04.26आयकर(2073/074)आयकरसि.जि.इम्पेक्स प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.27 
631077-RB-0047१४५१2077.04.26आयकर(2071/072)आयकरसि.जि.ब्रुअरी नेपाल प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.27 
632077-RB-0048१४५२2077.04.26मुल्य अभिवृद्धिकर (071/72)मुल्य अभिवृद्धिकरसि.जि.ब्रुअरी नेपाल प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.11.27 
633077-RB-0096१५००2077.05.03आयकर2069/070आयकरखजुरीको नेपाल प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.27 
634077-RB-0127१५३३2077.05.22आयकर (2071/2072)आयकरसि.जि. फुड्स नेपाल प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.27 
635077-RB-0128१५३४2077.05.22आयकर(2072/073)आयकरसि.जि. फुड्स नेपाल प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.27 
636077-RB-0129१५३५2077.05.22मुल्य अभिवृद्धिकर(2072/073)मुल्य अभिवृद्धिकरसि.जि. फुड्स नेपाल प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.27 
637077-RB-0193१६०५2077.06.23आयकर2071/2072आयकरराेजवड बाेर्डिङ्ग स्कुल प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नया बानेश्वर काठमाण्डौ2078.11.29 
638077-RB-0241१६५९2077.06.29आयकर2071/2072आयकरअमेरिकन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनीठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.29 
639077-RB-0353१७८६2077.07.26आयकर 2072/073आयकरसाविक विजनेस युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड हाल सिद्धार्थ बैँक लिठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.29 
640077-RB-0359१७९२2077.07.28आयकर 2059/060आयकरमे फ्लावर प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, टंगाल ,काठमाण्डौ2078.11.29 
641077-RB-0360१७९३2077.07.28आयकर 2063/064आयकरमे फ्लावर प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, टंगाल ,काठमाण्डौ2078.11.29 
642077-RB-0361१७९७2077.08.03आयकर2071/2072आयकरएल.जि.इन्टरनेशनल ट्रेडिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पुतलीसडक2078.11.29 
643077-RB-0362१७९८2077.08.03मुल्य अभिवृद्धिकर2071/072मुल्य अभिवृद्धिकरएल.जि.इन्टरनेशनल ट्रेडिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पुतलीसडक2078.11.29 
644077-RB-0363१८०५2077.08.03आयकर2072/2073आयकरपुजा साेप एण्ड हाउस हाेल्ड प्राेडक्ट प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.29 
645077-RB-0364१८०६2077.08.03मुल्य अभिवृद्धिकर2072/073मुल्य अभिवृद्धिकरपुजा साेप एण्ड हाउस हाेल्ड प्राेडक्ट प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.29 
646077-RB-0382१८२६2077.08.29आयकर 2071/072आयकरसनफोर्स होम्स प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कल‌की काठमाण्डौ2078.11.29 
647077-RB-0383१८२७2077.08.30मुल्य अभिवृद्धिकर 2072/073मुल्य अभिवृद्धिकरएस एम ट्रेडिङ प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2078.11.29 
648077-RB-0464१९२६2077.10.22आयकर 2074/075आयकरवेल्ट्रोन ट्रेडिङ प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पुतलीसडक2078.11.29 
649077-RB-0465१९२७2077.10.22मुल्य अभिवृद्धिकर 2074/075मुल्य अभिवृद्धिकरवेल्ट्रोन ट्रेडिङ प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पुतलीसडक2078.11.29 
650078-RB-0017२१४०2078.04.19आयकर2070/071आयकरभूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाजमध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2078.11.29 
651078-RB-0018२१४१2078.04.19मुल्य अभिवृद्धिकर2070/071मुल्य अभिवृद्धिकरभूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाजमध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2078.11.29 
652078-RB-0019२१४२2078.04.19आयकर2071/2072आयकरभूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाजमध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2078.11.29 
653078-RB-0020२१४३2078.04.19मुल्य अभिवृद्धिकर2071/072मुल्य अभिवृद्धिकरभूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाजमध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2078.11.29 
654078-RB-0044२१६९2078.05.04आयकर2072/2073आयकरमालचन्द दुगडआन्तरिक राजस्व कार्यालय ठमेल2078.11.29 
655078-RB-0134२२७९2078.08.16मुल्य अभिवृद्धिकर071/072मुल्य अभिवृद्धिकरएस एम ट्रेडिङ प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2078.11.29 
656078-RB-0142२२८७2078.08.24मुल्य अभिवृद्धिकर 2069/070मुल्य अभिवृद्धिकरटक्सार निर्माण सेवा प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कल‌की काठमाण्डौ2078.11.29 
657078-RB-0143२२८८2078.08.24आयकर 2068/069आयकरटक्सार निर्माण सेवा प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कल‌की काठमाण्डौ2078.11.29 
658078-RB-0144२२८९2078.08.24आयकर 2069/070आयकरटक्सार निर्माण सेवा प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कल‌की काठमाण्डौ2078.11.29 
659078-RB-0145२२९०2078.08.24मुल्य अभिवृद्धिकर 2068/069मुल्य अभिवृद्धिकरटक्सार निर्माण सेवा प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कल‌की काठमाण्डौ2078.11.29 
660078-RB-0155२३०१2078.09.19आयकर2072/073आयकरसमिट होटल प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर2078.11.29 
661076-RB-0140१२८८2076.10.12अन्तशुल्क(075 फागुन)अन्तशुल्कराज ब्रुअरि प्रा.लिमध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2078.11.29 
662076-RB-0141१२८९2076.10.12मुल्य अभिवृद्धिकर (075/076)मुल्य अभिवृद्धिकरराज ब्रुअरि प्रा.लिमध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2078.11.29 
663076-RB-0192१३५३2076.11.29मुल्य अभिवृद्धिकर (066/67)मुल्य अभिवृद्धिकरराराहिल मेमाेरियल स्कुलआन्तरिक राजस्व कार्यालय, कालिमाटी2078.11.29 
664077-RB-0077१४८१2077.04.32आयकर तथा भुक्तानीमा कर कट्टी आ.व. 2071/2072आयकरकृषि बिकास बैक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.29 
665077-RB-0086१४९०2077.05.03मुल्य अभिवृद्धिकर 2067/068 देखि 070/071मुल्य अभिवृद्धिकरसु्र्यकमल प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कालिमाटी2078.11.29 
666077-RB-0117१५२१2077.05.07आयकर2071/2072आयकरजि.बी. मार्केटिङठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2078.11.29 
667078-RB-0095२२२६2078.05.31मुल्य अभिवृद्धिकरमुल्य अभिवृद्धिकरगौतम सेकेन्डरी स्कुलआन्तरिक राजस्व कार्यालय, पर्सा, विरगंज समेत2078.12.10 
668076-RB-0015१११७2076.04.26आयकर(2071/072)आयकरसोल्टी होटल ली.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2078.12.10हेर्नुहोस
669077-RB-0473१९४२2077.10.28आयकर2071/2072आयकरटि.पी. अधिकारी एण्ड एसोसिएट्स्आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पुतलीसडक2078.12.13हेर्नुहोस
670077-RB-0474१९४३2077.10.28मुल्य अभिवृद्धिकर 2071/072मुल्य अभिवृद्धिकरटि.पी. अधिकारी एण्ड एसोसिएट्स्आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पुतलीसडक2078.12.13हेर्नुहोस
671078-RB-0098२२२९2078.06.05भंसार सुन समेतका माल वस्तु चोरी पैठारीभंसारसिता स्याङता्नत्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2078.12.22हेर्नुहोस
672078-RB-0099२२३०2078.06.07भंसार सुन समेतका मालवस्तु चोरी पैठारीभंसारसोनाम लामात्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2078.12.22हेर्नुहोस
673077-RB-0435१८८०2077.09.29मुल्य अभिवृद्धिकर2070/071मुल्य अभिवृद्धिकरअकारा मेटरियल्स टेस्टिङ ल्याबोरेटरी प्रा.लि.करदाता सेवा कार्यालय हाल आन्तरिक राजस्व कार्यालय बालाजु2079.01.02 
674075-RB-0331१००६2076.01.22अन्तशुल्क(073/074)अन्तशुल्कयती ब्रुअरी प्रा.ली.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुर चितवन2079.01.05हेर्नुहोस
675074-RB-0048३१७2074.04.32आयकर(069/70)आयकरसमिट होटलआन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर2079.01.05 
676077-RB-0379१८२३2077.08.25मुल्य अभिवृद्धिकर २०६४/०६५मुल्य अभिवृद्धिकरसि.जि.जि.सी. चमेलिया प्रोजेक्टठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.01.08 
677077-RB-0380१८२४2077.08.25मुल्य अभिवृद्धिकर २०६४/०६५मुल्य अभिवृद्धिकरसि.जि.जि.सी. चमेलिया प्रोजेक्टठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.01.08 
678077-RB-0381१८२५2077.08.25मुल्य अभिवृद्धिकर २०६४-२०६७ सम्ममुल्य अभिवृद्धिकरसि.जि.जि.सी. चमेलिया प्रोजेक्टआन्तरिक राजस्व विभाग समेत2079.01.08 
679078-RB-0053२१७८2078.05.09भंसार (सुन भन्सार छली चोरी पैठारी)भंसारधन बहादुर तामाङत्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2079.01.08हेर्नुहोस
680078-RB-0061२१८६2078.05.11भंसार ( सुन भन्सार छली चोरी पैठारी)भंसारसुमित तामाङ्गत्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2079.01.08हेर्नुहोस
681076-RB-0135१२८१2076.10.03मुल्य अभिवृद्धिकर (065/66)मुल्य अभिवृद्धिकरसि.जि.जि.सि. चमेलिया प्रोजेक्ट डिपार्टमेन्ट अफ नेपालठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.01.08 
682074-RB-0163२२६2075.02.13आयकर(068/69)आयकरउपेन्द्र महतोठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.01.09 
683077-RB-0375१८१९2077.08.23आयकर2072/2073आयकरइशान बाल तथा महिला अस्पताल प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, महाराजगंज2079.01.12 
684078-RB-0132२२७७2078.08.14आयकर2071/072आयकरबिमान बंगलादेश एयरलाइन्स लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पुतलीसडक2079.01.12 
685078-RB-0133२२७८2078.08.14आयकर2073/074आयकरबिमान बंगलादेश एयरलाइन्स लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पुतलीसडक2079.01.12 
686078-RB-0213२४७०2079.01.07आयकर 2072/073आयकरज्योति डिष्ट्रिलरी उद्योग प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिमरा2079.01.12 
687078-RB-0214२४७१2079.01.07आयकर 2074/075आयकरज्योति डिष्ट्रिलरी उद्योग प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिमरा2079.01.12 
688078-RB-0215२४७२2079.01.07आयकर 2074/075आयकरज्योति डिष्ट्रिलरी उद्योग प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिमरा2079.01.12 
689077-RB-0246१६६४2077.06.29मुल्य अभिवृद्धिकर2074/075मुल्य अभिवृद्धिकरफेयर अटो इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.01.15 
690077-RB-0277१६९९2077.07.16मुल्य अभिवृद्धिकर2073/074मुल्य अभिवृद्धिकरयती ब्रुअरी प्रा.ली.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.01.15 
691077-RB-0278१७००2077.07.16आयकर2073/2074आयकरयती ब्रुअरी प्रा.ली.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.01.15 
692076-RB-0237१४०१2077.03.28भंसार मुल्याङंकन वर्गीकरणभंसारनेशनल फायर सेफभैरहवा भंसार कार्यालय2079.02.05 
693077-RB-0014१४१८2077.04.11भंसार मुल्य निर्धारण (M46598)भंसारग्लाेबल ट्रेडिङ्ग सेन्टरमुल्यांकन पुनरावलोकन समिति,त्रिपुरेश्वर काठमांडाै2079.02.05 
694077-RB-0015१४१९2077.04.11भंसार मुल्य निर्धारण (M43191)भंसारग्लाेबल ट्रेडिङ्ग सेन्टरमुल्यांकन पुनरावलोकन समिति,त्रिपुरेश्वर काठमांडाै2079.02.05 
695077-RB-0016१४२०2077.04.11भंसार मुल्य निर्धारण M47644भंसारग्लाेबल ट्रेडिङ्ग सेन्टरमुल्यांकन पुनरावलोकन समिति,त्रिपुरेश्वर काठमांडाै2079.02.05 
696077-RB-0017१४२१2077.04.11भन्सार मुल्य निर्धारण m 34699भंसारग्लाेबल ट्रेडिङ्ग सेन्टरमुल्यांकन पुनरावलोकन समिति,त्रिपुरेश्वर काठमांडाै2079.02.05 
697077-RB-0018१४२२2077.04.11भंसार मुल्य निर्धारण (M31648)भंसारग्लाेबल ट्रेडिङ्ग सेन्टरमुल्यांकन पुनरावलोकन समिति,त्रिपुरेश्वर काठमांडाै2079.02.05 
698077-RB-0019१४२३2077.04.11भंसार मुल्य निर्धारण (M39803)भंसारग्लाेबल ट्रेडिङ्ग सेन्टरमुल्यांकन पुनरावलोकन समिति,त्रिपुरेश्वर काठमांडाै2079.02.05 
699077-RB-0469१९३५2077.10.25आयकर2072/2073आयकरलालिगुरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2079.02.10 
700075-RB-0015५८८2075.04.27नक्कली अन्तशुल्क टिकटअन्तशुल्कराजकुमार भण्डारीआन्तरिक राजस्व कार्यालय, विरगंज पर्सा2079.02.16 
701075-RB-0016५९७2075.04.27अन्तशुल्कअन्तशुल्कप्रकाश घिमिरेआन्तरिक राजस्व कार्यालय, विरगंज पर्सा2079.02.16हेर्नुहोस
702075-RB-0019६००2075.04.30नक्कली अन्तशुल्क टिकटअन्तशुल्कविनोद कुमार गुप्ताआन्तरिक राजस्व कार्यालय, विरगंज पर्सा2079.02.16 
703075-RB-0042६२४2075.05.12नक्कली अन्तशुल्क टिकटअन्तशुल्कबिरेन्द्र कुमार महतोआन्तरिक राजस्व कार्यालय, विरगंज पर्सा2079.02.16 
704075-RB-0043६२५2075.05.13अन्तःशुल्क(नक्कली अन्तशुल्क टिकट)अन्तशुल्ककुल प्रसाद राजभण्डारिआन्तरिक राजस्व कार्यालय, विरगंज पर्सा2079.02.16 
705075-RB-0227८९४2075.11.12भंसार मुल्याङंकन(M7605)भंसाररवि ओभरसिज इम्पोरियम प्रा.लीसुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2079.02.16 
706077-RB-0103१५०७2077.05.05आयकर2067/068आयकरहिमालयन पेट्रोकेमिकल्स प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2079.02.23हेर्नुहोस
707077-RB-0104१५०८2077.05.05आयकर2068/069आयकरहिमालयन पेट्रोकेमिकल्स प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2079.02.23हेर्नुहोस
708077-RB-0105१५०९2077.05.05आयकर2069/070आयकरहिमालयन पेट्रोकेमिकल्स प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2079.02.23हेर्नुहोस
709077-RB-0106१५१०2077.05.05आयकर2070/071आयकरहिमालयन पेट्रोकेमिकल्स प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2079.02.23हेर्नुहोस
710077-RB-0334१७६७2077.07.25बढी भन्सार (M63627)भंसारलियोन मटर्स प्रा.लि.मुल्यांकन पुनरावलोकन समिति,त्रिपुरेश्वर काठमांडाै2079.02.26 
711077-RB-0335१७६८2077.07.25बढी भन्सार महसूल (P95608)भंसारलियोन मटर्स प्रा.लि.मुल्यांकन पुनरावलोकन समिति,त्रिपुरेश्वर काठमांडाै2079.02.26 
712077-RB-0336१७६९2077.07.25बढी भन्सार (P117942)भंसारलियोन मटर्स प्रा.लि.मुल्यांकन पुनरावलोकन समिति,त्रिपुरेश्वर काठमांडाै2079.02.26 
713077-RB-0337१७७०2077.07.25बढी भन्सार (M35860)भंसारलियोन मटर्स प्रा.लि.मुल्यांकन पुनरावलोकन समिति,त्रिपुरेश्वर काठमांडाै2079.02.26 
714077-RB-0338१७७१2077.07.25बढी भन्सार (M2470)भंसारलियोन मटर्स प्रा.लि.मुल्यांकन पुनरावलोकन समिति,त्रिपुरेश्वर काठमांडाै2079.02.26 
715077-RB-0339१७७२2077.07.25बढी भन्सार (M37908)भंसारलियोन मटर्स प्रा.लि.मुल्यांकन पुनरावलोकन समिति,त्रिपुरेश्वर काठमांडाै2079.02.26 
716077-RB-0340१७७३2077.07.25बढी भन्सार (M429)भंसारलियोन मटर्स प्रा.लि.मुल्यांकन पुनरावलोकन समिति,त्रिपुरेश्वर काठमांडाै2079.02.26 
717078-RB-0013२१३६2078.04.14भंसार ( नेपाली नगद रुपैँया चोरी पैठारी)भंसारबिनोद पण्डित समेतसर्लाही भन्सार कार्यालय मलंगवा, सर्लाही2079.02.26हेर्नुहोस
718076-RB-0099१२२५2076.08.02भंसारभंसारसि.जि.फुड्स नेपाल प्रा.लि.मुल्यांकन पुनरावलोकन समिति,त्रिपुरेश्वर काठमांडाै2079.02.26हेर्नुहोस
719076-RB-0100१२२६2076.08.02भंसारभंसारसि.जि.फुड्स नेपाल प्रा.लि.सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2079.02.26हेर्नुहोस
720076-RB-0006११०७2076.04.21आयकर(2069/070)आयकरपुजा ओभरसिज ट्रेडर्सआन्तरिक राजस्व कार्यालय, नयाँ सडक, काठमाण्डौ2079.02.30हेर्नुहोस
721076-RB-0007११०८2076.04.21मुल्य अभिवृद्धिकर (069/070)मुल्य अभिवृद्धिकरपुजा ओभरसिज ट्रेडर्सआन्तरिक राजस्व कार्यालय, नयाँ सडक, काठमाण्डौ2079.02.30हेर्नुहोस
722076-RB-0144१२९४2076.10.17मुल्य अभिवृद्धिकर (071/072)मुल्य अभिवृद्धिकरथोम्पसन नेपाल प्रा‍.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2079.02.30हेर्नुहोस
723076-RB-0145१२९५2076.10.17आयकर(2071/072)आयकरथोम्पसन नेपाल प्रा‍.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2079.02.30हेर्नुहोस
724077-RB-0221१६३९2077.06.28अग्रिम कर 2071/072आयकरआइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.02.31हेर्नुहोस
725077-RB-0421१८६६2077.09.20भंसार महसुल थप शुल्क M 20532भंसारअरेत इन्टरनेशनल फर्मसुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय2079.03.02हेर्नुहोस
726074-RB-0215५१७2075.03.12बढी भंसार महसूल M69543भंसारअरूण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्सवीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2079.03.02हेर्नुहोस
727074-RB-0216५१८2075.03.12बढी भंसार महसूल M69536भंसारकरण मोटर कम्पनी प्रा.लि.वीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2079.03.02हेर्नुहोस
728075-RB-0230८९७2075.11.13आयकर(2070/071)आयकरलक्ष्मी स्टील्स प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.03.06 
729075-RB-0231८९८2075.11.13मुल्य अभिवृद्धिकर (070/071)मुल्य अभिवृद्धिकरलक्ष्मी स्टील्स प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.03.06 
730076-RB-0018११२०2076.04.29मुल्य अभिवृद्धिकर (070/71)मुल्य अभिवृद्धिकरडेटेकन एशिया प्यासिफिक ली.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर2079.03.06हेर्नुहोस
731076-RB-0019११२१2076.04.29आयकर( अग्रिमकर2070/071)आयकरडेटेकन एशिया प्यासिफिक ली.आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर १2079.03.06हेर्नुहोस
732076-RB-0123१२६५2076.09.23मुल्य अभिवृद्धिकर (071/72)मुल्य अभिवृद्धिकरलक्ष्मी स्टील्स प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.03.06 
733076-RB-0124१२६६2076.09.23आयकर(2071/072)आयकरलक्ष्मी स्टिल्स प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.03.06 
734075-RB-0104७६५2075.07.25आयकर(2069/070)आयकरमेगा बैंक नेपाल लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.03.07हेर्नुहोस
735075-RB-0105७६६2075.07.25अग्रिम कर (2069/070)आयकरमेगा बैंक नेपाल लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.03.07हेर्नुहोस
736077-RB-0422१८६७2077.09.20भंसार मरिच चाेरी निकाशीभंसाररमेश साहजनकपुर भन्सार कार्यालय2079.03.09हेर्नुहोस
737078-RB-0054२१७९2078.05.09भंसार ( जफत गर्ने टिप्पणी आदेश निर्णय बदर)भंसारमायो अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक प्रा.लि.त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2079.03.09 
738074-RB-0217५१९2075.03.13मुल्य अभिवृद्धिकर (062/64)मुल्य अभिवृद्धिकरएलिडा नेपाल प्रा.लिराजस्व अनुसन्धान विभाग, हरिहरभवन, ललितपुर2079.03.13हेर्नुहोस
739075-RB-0079७३३2075.06.02आयकर(अग्रिम कर 061/062 देखि 063/064)आयकरएलिडा नेपाल प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर2079.03.13हेर्नुहोस
740075-RB-0080७३४2075.06.02आयकर(2061/062)आयकरएलिडा नेपाल प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर2079.03.13हेर्नुहोस
741075-RB-0081७३५2075.06.02आयकर(062/063)आयकरएलिडा नेपाल प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर2079.03.13हेर्नुहोस
742075-RB-0082७३६2075.06.02आयकर(2063/064)आयकरएलिडा नेपाल प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर2079.03.13हेर्नुहोस
743077-RB-0455१९०३2077.10.19आयकर2072/2073आयकरसाविक टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक लि. हाल मेगा बैंक नेपाल लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.03.14हेर्नुहोस
744074-RB-0189७२८2075.03.05भन्सार (पास बुक धरौटी फिर्ता)भंसारभगवती स्टिल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.वीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2079.03.16हेर्नुहोस
745076-RB-0115१२५५2076.09.07आयकर(2068/069)आयकरकान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय2079.03.16हेर्नुहोस
746077-RB-0031१४३५2077.04.18मुल्य अभिवृद्धिकर (071/72)मुल्य अभिवृद्धिकरकर्मचार्य ब्रदर्शठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.03.16हेर्नुहोस
747075-RB-0192८५८2075.09.24मुल्य अभिवृद्धिकर (066/67)मुल्य अभिवृद्धिकरसाईमेक्स ट्रेडिङ्ग प्रा. लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, टंगाल ,काठमाण्डौ2079.03.19हेर्नुहोस
748075-RB-0193८५९2075.09.24मुल्य अभिवृद्धिकर (067/68)मुल्य अभिवृद्धिकरसाईमेक्स ट्रेडिङ्ग प्रा. लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, टंगाल ,काठमाण्डौ2079.03.19हेर्नुहोस
749075-RB-0194८६०2075.09.24मुल्य अभिवृद्धिकर (068/69)मुल्य अभिवृद्धिकरसाईमेक्स ट्रेडिङ्ग प्रा. लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, टंगाल ,काठमाण्डौ2079.03.19हेर्नुहोस
750074-RB-0111१४५2074.11.03आयकर(072/073)आयकरएम.ए.डब्लु इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2079.03.20हेर्नुहोस
751075-RB-0134७९७2075.08.18आयकर(2070/071)आयकरमहालक्ष्मी सोल्मेन्ट एण्ड रिफाईनरी प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.03.20हेर्नुहोस
752075-RB-0135७९८2075.08.18आयकर(2071/072)आयकरमहालक्ष्मी सोल्मेन्ट एण्ड रिफाईनरी प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.03.20हेर्नुहोस
753075-RB-0136७९९2075.08.18आयकर(2072/073)आयकरमहालक्ष्मी सोल्मेन्ट एण्ड रिफाईनरी प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.03.20हेर्नुहोस
754077-RB-0164१५७४2077.06.15आयकर2071/2072आयकरसिद्धार्थ बैकं लिमिटेडठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.03.21हेर्नुहोस
755078-RB-0014२१३७2078.04.18भंसार (मोबाइल समेतको सामान चोरी पैठारी)भंसारविपिन मानन्धरअन्तराष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँ2079.03.23हेर्नुहोस
756078-RB-0023२१४६2078.04.25भंसार (नगद चोरी पैठारी)भंसारसंजय कुमार साह समेतजिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार2079.03.23हेर्नुहोस
757078-RB-0120२२६४2078.07.07भंसार महसुल निर्धारणभंसारएस. वाई. प्यानल नेपाल प्रा.लि.भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय त्रिपुरेश्‍वर, काठमाडौं2079.03.23हेर्नुहोस
758076-RB-0111१२५१2076.09.03आयकर(2071/072)आयकरसाविक विजनेस युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड हाल सिद्धार्थ बैँक लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.03.28हेर्नुहोस
759076-RB-0112१२५२2076.09.03अग्रिमकर (070।071)आयकरसाविक विजनेस युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड हाल सिद्धार्थ बैँक लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.03.28हेर्नुहोस
760076-RB-0113१२५३2076.09.04आयकर(2070/071)आयकरसाविक विजनेस युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड हाल सिद्धार्थ बैँक लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.03.28हेर्नुहोस
761077-RB-0436१८८३2077.10.05भंसार केराउ ४० बोरा समेत चोरी पैठारीभंसारअजय कुमार साह समेतप्र.ना.नि. धर्मेन्द्र ठाकुर समेत2079.03.30हेर्नुहोस
762075-RB-0374१०५५2076.02.24भंसार महसूल निर्धारण (M 19737)भंसारन्यु मनकामना मिलर प्राोडक्ट प्रा. ली.सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2079.03.30हेर्नुहोस
763077-RB-0211१६२९2077.06.27अग्रिम आय कर कट्टी 2071/072आयकरनेपाल आयल निगम लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.04.15हेर्नुहोस
764077-RB-0493१९६६2077.11.03आयकरआयकरबोटलर्स नेपाल लिमिटेडठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.04.16हेर्नुहोस
765077-RB-0494१९६७2077.11.03अग्रिमकर2071/072आयकरबोटलर्स नेपाल लिमिटेडठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.04.16हेर्नुहोस
766077-RB-0495१९६८2077.11.03मुल्य अभिवृद्धिकर071/072मुल्य अभिवृद्धिकरबोटलर्स नेपाल लिमिटेडठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.04.16हेर्नुहोस
767074-RB-0161३०४2075.02.13आयकर(071/72)आयकरनन्दन घ्यू एण्ड आयल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.04.16हेर्नुहोस
768075-RB-0379१०६१2076.03.05आयकर(2072/073)आयकरनन्दन घ्यु एण्ड आयल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.04.16हेर्नुहोस
769076-RB-0053११६१2076.05.23आयकर(2072/073)आयकरप्लाटिनम होटलआन्तरिक राजस्व कार्यालय, कालिमाटी2079.04.16हेर्नुहोस
770076-RB-0054११६२2076.05.23मुल्य अभिवृद्धिकर (072/73)मुल्य अभिवृद्धिकरप्लाटिनम होटलआन्तरिक राजस्व कार्यालय, कालिमाटी2079.04.16हेर्नुहोस
771074-RB-0064३१०2074.06.02आयकर(069/70)आयकरनन्दन घ्यू एण्ड आयल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.04.16हेर्नुहोस
772074-RB-0065३१२2074.06.02आयकर (2070/071)आयकरनन्दन घ्यू एण्ड आयल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.04.16हेर्नुहोस
773078-RB-0083२२११2078.05.21भंसार महसुल एवम् जरिवाना निर्धारणभंसारएलिना ट्रेडिङ प्रा.लि.भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय त्रिपुरेश्‍वर, काठमाडौं2079.04.19हेर्नुहोस
774075-RB-0129७९२2075.08.10भंसार ( भंसार मुल्यांकन M9191 )भंसारजगदम्बा ट्रेडिङ कम्पनि प्रा.लि.सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2079.04.19हेर्नुहोस
775075-RB-0222८८९2075.11.01भंसार मुल्याङंकन(M7781)भंसारमेठी एसाोसिएट्स प्रा. ली.सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2079.04.19हेर्नुहोस
776075-RB-0228८९५2075.11.12भंसार मुल्याङंकन(M7620)भंसारशिव शक्ति ग्लोबल ट्रेडिङ्ग प्रा.लिसुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2079.04.19हेर्नुहोस
777075-RB-0274९४१2075.12.08भंसार मुल्यांकन (M9286)भंसारजगदम्बा ट्रेडिङ कम्पनि प्रा.लि.सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2079.04.19हेर्नुहोस
778075-RB-0322९९७2076.01.16भंसार मुल्याङंकन(M695)भंसारदेवकी इन्टरनेशनलवीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2079.04.19हेर्नुहोस
779075-RB-0323९९८2076.01.16भंसार मुल्याङंकन(M67761)भंसारदेवकी इन्टरनेशनलवीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2079.04.19हेर्नुहोस
780076-RB-0094१२१७2076.07.22बढी भंसार महसूल M17070 र M17875भंसारओम चावोविरो पैलेट फिड इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.भन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालय, तिनकुने काठमाडौं2079.04.19हेर्नुहोस
781077-RB-0425१८७०2077.09.23आयकर2074/2075आयकरअर्घाखाँची सिमेन्ट प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.04.22हेर्नुहोस
782077-RB-0426१८७१2077.09.23मुल्य अभिवृद्धिकर2074/075मुल्य अभिवृद्धिकरअर्घाखाँची सिमेन्ट प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.04.22हेर्नुहोस
783077-RB-0427१८७२2077.09.23मुल्य अभिवृद्धिकर2075/076मुल्य अभिवृद्धिकरअर्घाखाँची सिमेन्ट प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.04.22हेर्नुहोस
784075-RB-0149८१३2075.08.27आयकर(2071/072)आयकरअर्घाखाँची सिमेन्ट प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.04.22हेर्नुहोस
785075-RB-0150८१४2075.08.27आयकर(2072/073)आयकरअर्घाखाँची सिमेन्ट प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.04.22हेर्नुहोस
786075-RB-0243९१०2075.11.23आयकर(2070/071)आयकरभुदेव ट्रेडिङठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.04.22हेर्नुहोस
787075-RB-0244९११2075.11.23मुल्य अभिवृद्धिकर (070/71)मुल्य अभिवृद्धिकरभुदेव ट्रेडिङठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.04.22हेर्नुहोस
788075-RB-0245९१२2075.11.23अग्रिम कर (2070/071)आयकरभुदेव ट्रेडिङठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.04.22हेर्नुहोस
789075-RB-0330१००५2076.01.22आयकर(2073/074)आयकरअर्घाखाँची सिमेन्ट प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.04.22हेर्नुहोस
790075-RB-0377१०५९2076.02.31आयकर(2068/069)आयकरकेशा प्रोपर्टिज प्रा. लि.आन्तरिक राजस्व विभाग समेत2079.04.23हेर्नुहोस
791075-RB-0378१०६०2076.02.31मुल्य अभिवृद्धिकर (068/69)मुल्य अभिवृद्धिकरकेशा प्रोपर्टिज प्रा. लि.आन्तरिक राजस्व विभाग समेत2079.04.23हेर्नुहोस
792075-RB-0108७६९2075.07.25मुल्य अभिवृद्धिकर (069/070)मुल्य अभिवृद्धिकरनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.04.24हेर्नुहोस
793075-RB-0109७७०2075.07.25आयकर(अग्रिम कर 2069/70)आयकरनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.04.24हेर्नुहोस
794075-RB-0110७७१2075.07.25आयकर(2069/070)आयकरनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.04.24हेर्नुहोस
795075-RB-0397१०८१2076.03.15आयकर(2070/071)आयकरनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.04.24हेर्नुहोस
796075-RB-0398१०८२2076.03.15आयकर(अग्रिम कर कट्टी,2070/071)आयकरनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.04.24हेर्नुहोस
797075-RB-0399१०८३2076.03.15मुल्य अभिवृद्धिकर (070/71)मुल्य अभिवृद्धिकरनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.04.24हेर्नुहोस
798076-RB-0061११७०2076.06.05भंसार मुल्याङंकन(M40064)भंसारनवीन डिष्टि्व्यूटर्स प्रा.लिभन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालय, तिनकुने काठमाडौं2079.04.26हेर्नुहोस
799076-RB-0091१२१४2076.07.21भंसार ( भंसार वर्गिकरण M१९६८९ )भंसारहिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा‍.लि.सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2079.04.26हेर्नुहोस
800076-RB-0092१२१५2076.07.21भंसार ( भंसार वर्गिकरण m17336)भंसारहिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा‍.लि.सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2079.04.26हेर्नुहोस
801076-RB-0093१२१६2076.07.21भंसार ( भंसार वर्गिकरण m20646 )भंसारहिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा‍.लि.सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2079.04.26हेर्नुहोस
802075-RB-0123७८६2075.08.10आयकर(2067/068)आयकररिलाइन्स सुगर एण्ड केमिकल.इ.प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.04.29हेर्नुहोस
803075-RB-0124७८७2075.08.10आयकर(2068/069)आयकररिलाइन्स सुगर एण्ड केमिकल.इ.प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.04.29हेर्नुहोस
804075-RB-0125७८८2075.08.10आयकर(2069/070)आयकररिलाइन्स सुगर एण्ड केमिकल.इ.प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.04.29 
805075-RB-0126७८९2075.08.10आयकर(2070/071)आयकररिलाइन्स सुगर एण्ड केमिकल.इ.प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.04.29हेर्नुहोस
806075-RB-0127७९०2075.08.10आयकर(2071/072)आयकररिलाइन्स सुगर एण्ड केमिकल.इ.प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.04.29हेर्नुहोस
807075-RB-0128७९१2075.08.10आयकर(2072/073)आयकररिलाइन्स सुगर एण्ड केमिकल.इ.प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.04.29हेर्नुहोस
808075-RB-0130७९३2075.08.11मुल्य अभिवृद्धिकर (068/69)मुल्य अभिवृद्धिकररिलाइन्स सुगर एण्ड केमिकल.इ.प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.04.29हेर्नुहोस
809075-RB-0131७९४2075.08.11मुल्य अभिवृद्धिकर (070/71)मुल्य अभिवृद्धिकररिलाइन्स सुगर एण्ड केमिकल.इ.प्रा.लिराजस्व अनुसन्धान कार्यालय म.क्षे.का.पथलैया2079.04.29हेर्नुहोस
810075-RB-0229८९६2075.11.12मुल्य अभिवृद्धिकर (067/68)मुल्य अभिवृद्धिकररिलाइन्स सुगर एण्ड केमिकल.इ.प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.04.29हेर्नुहोस
811077-RB-0283१७०५2077.07.16आयकर2071/2072आयकरआई.एम.ई. मोटर्स प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.04.30हेर्नुहोस
812077-RB-0284१७०६2077.07.16आयकर2072/2073आयकरआई.एम.ई. मोटर्स प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.04.30हेर्नुहोस
813077-RB-0285१७०७2077.07.16आयकर2073/2074आयकरआई.एम.ई. मोटर्स प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.04.30हेर्नुहोस
814075-RB-0073७०३2075.05.24आयकर(068/069)आयकरस्वस्तिक आयल इण्डष्ट्रिज (प्रा.) लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.04.30हेर्नुहोस
815075-RB-0075७०५2075.05.24आयकर(2069/070)आयकरस्वस्तिक आयल इण्डष्ट्रिज (प्रा.) लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.04.30हेर्नुहोस
816075-RB-0076७०६2075.05.24आयकर(070/071)आयकरस्वस्तिक आयल इण्डष्ट्रिज (प्रा.) लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.04.30हेर्नुहोस
817075-RB-0077७०७2075.05.24आयकर(071/072)आयकरस्वस्तिक आयल इण्डष्ट्रिज (प्रा.) लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.04.30हेर्नुहोस
818075-RB-0078७०८2075.05.24आयकर(072/073)आयकरस्वस्तिक आयल इण्डष्ट्रिज (प्रा.) लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.04.30हेर्नुहोस
819076-RB-0076११८७2076.06.29आयकर(2071/072)आयकरजनता बैेक नेेपाल लि‍.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.04.31हेर्नुहोस
820076-RB-0077११८८2076.06.29आयकर(अग्रिम कर2071/072)आयकरजनता बैेक नेेपाल लि‍.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.04.31हेर्नुहोस
821075-RB-0098७५९2075.07.20भंसार मूल्यांकन (M6788)भंसारएस.ए.एम. इन्टरनेशनल प्रा.लि.मूल्यांकन पुनरावलोकन समिति, त्रिपुरेश्‍वर2079.05.02हेर्नुहोस
822075-RB-0099७६०2075.07.20भंसार मूल्यांकन (M7883)भंसारएस.ए.एम. इन्टरनेशनल प्रा.लि.मूल्यांकन पुनरावलोकन समिति, त्रिपुरेश्‍वर2079.05.02हेर्नुहोस
823075-RB-0202८६९2075.10.10भंसार मुल्याङंकन(M58448)भंसारआयुष ट्रेडिङ सेन्टरवीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2079.05.02हेर्नुहोस
824075-RB-0223८९०2075.11.01भंसार मुल्याङंकन(M56029)भंसारएस.ए.एम. इन्टरनेशनल प्रा.लि.वीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2079.05.02हेर्नुहोस
825075-RB-0226८९३2075.11.12भंसार मुल्याङंकन(M277)भंसारविक्की इन्टरप्राइजेजवीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2079.05.02हेर्नुहोस
826076-RB-0063११७२2076.06.08आयकर(2067/068)आयकरहिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा‍.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.05हेर्नुहोस
827076-RB-0074११८५2076.06.28आयकर(2072/073)आयकरपूजा इन्टरनेशनल नेपालठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.05हेर्नुहोस
828076-RB-0075११८६2076.06.28मुल्य अभिवृद्धिकर (072/73)मुल्य अभिवृद्धिकरपूजा इन्टरनेशनल नेपालठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.05हेर्नुहोस
829076-RB-0165१३२१2076.11.12आयकर(2064/065)आयकरलाइफ स्टाइल हाउजिङ्ग प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, त्रिपुरेश्वर2079.05.05हेर्नुहोस
830077-RB-0292१७१७2077.07.16आयकरआयकरनेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.05.06हेर्नुहोस
831075-RB-0333१०१०2076.01.30आयकर(2071/072)आयकरनवीन डिष्टि्व्यूटर्स प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.06हेर्नुहोस
832075-RB-0334१०११2076.01.30आयकर(2072/073)आयकरनवीन डिष्टि्व्यूटर्स प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.06हेर्नुहोस
833076-RB-0064११७३2076.06.09आयकर(2070/071)आयकररिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड हाल ग्लोबल आइएमई बैंक लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.06हेर्नुहोस
834076-RB-0065११७४2076.06.09आयकर(2071/072)आयकररिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड हाल ग्लोबल आइएमई बैंक लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.06हेर्नुहोस
835076-RB-0184१३४४2076.11.27आयकर(2065/066)आयकरकान्तिभैरव ह्ययुम पाइप प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, चावाहिल ,काठमाण्डौ2079.05.06हेर्नुहोस
836076-RB-0224१३८७2076.12.07आयकर(2068/069)आयकरपायोनियर इलेक्ट्रोकेवल्स प्रा.लीठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.06हेर्नुहोस
837076-RB-0225१३८८2076.12.07आयकर(2070/071)आयकरपायोनियर इलेक्ट्रोकेवल्स प्रा.लीठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.06हेर्नुहोस
838076-RB-0226१३८९2076.12.07आयकर(2071/072)आयकरपायोनियर इलेक्ट्रोकेवल्स प्रा.लीठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.06हेर्नुहोस
839076-RB-0227१३९०2076.12.07आयकर(2072/073)आयकरपायोनियर इलेक्ट्रोकेवल्स प्रा.लीठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.06हेर्नुहोस
840076-RB-0228१३९१2076.12.07आयकर(2073/074)आयकरपायोनियर इलेक्ट्रोकेवल्स प्रा.लीठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.06हेर्नुहोस
841077-RB-0315१७४६2077.07.20आयकर2071/2072आयकरएनएमबि बैंक लि. (साविक भृकुटी विकास बैंक)ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.05.07हेर्नुहोस
842077-RB-0316१७४७2077.07.20आयकर2071/2072आयकरएनएमबि बैंक लि. (साविक क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंक)ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.05.07हेर्नुहोस
843076-RB-0041११४६2076.05.20आयकर(2065/066)आयकरएन.एम.बी बैंक लीठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.07हेर्नुहोस
844076-RB-0042११४७2076.05.20आयकर(2066/067)आयकरएन.एम.बी बैंक लीठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.07हेर्नुहोस
845076-RB-0043११४८2076.05.20आयकर (2069/070)आयकरक्लीन इनर्जी डभलपभेण्ट बैंक लि.हाल एन एम बि बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.07हेर्नुहोस
846076-RB-0044११४९2076.05.20आयकर(2070/071)आयकरक्लीन इनर्जी डभलपभेण्ट बैंक लि.हाल एन एम बि बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.07हेर्नुहोस
847077-RB-0040१४४४2077.04.26आयकर(2069/070)आयकरएन एम वि बैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.07हेर्नुहोस
848077-RB-0041१४४५2077.04.26आयकर(2070/071)आयकरएन एम वि बैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.07हेर्नुहोस
849077-RB-0042१४४६2077.04.26आयकर(2071/072)आयकरएन एम वि बैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.07हेर्नुहोस
850077-RB-0377१८२१2077.08.25आयकर 2064/065आयकरसि.जि.जि.सी. चमेलिया प्रोजेक्टठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.05.12हेर्नुहोस
851077-RB-0378१८२२2077.08.25आयकर २०६४/०६५आयकरसि.जि.जि.सी. चमेलिया प्रोजेक्टठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.05.12 
852075-RB-0389१०७३2076.03.13आयकर(2069/070)आयकरगणपति बनस्पति प्रा.लि. सीमराठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.12हेर्नुहोस
853075-RB-0390१०७४2076.03.13आयकर(2070/071)आयकरगणपति बनस्पति प्रा.लि. सीमराठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.12हेर्नुहोस
854075-RB-0391१०७५2076.03.13मुल्य अभिवृद्धिकर (071/72)मुल्य अभिवृद्धिकरगणपति बनस्पति प्रा.लि. सीमराठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.12हेर्नुहोस
855075-RB-0392१०७६2076.03.13मुल्य अभिवृद्धिकर (071/72)मुल्य अभिवृद्धिकरगणपति बनस्पति प्रा.लि. सीमराठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.12हेर्नुहोस
856075-RB-0393१०७७2076.03.13आयकर(2071/072)आयकरगणपति बनस्पति प्रा.लि. सीमराठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.12हेर्नुहोस
857075-RB-0394१०७८2076.03.13आयकर(2066/067)आयकरसि.जि.जि.सी. चमेलिया प्रोजेक्टठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.12हेर्नुहोस
858075-RB-0395१०७९2076.03.13आयकर(2067/068)आयकरसि.जि.जि.सी. चमेलिया प्रोजेक्टठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.12हेर्नुहोस
859075-RB-0396१०८०2076.03.13आयकर(2068/069)आयकरसि.जि.जि.सी. चमेलिया प्रोजेक्टठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.12हेर्नुहोस
860076-RB-0134१२८०2076.10.03आयकर(2065/066)आयकरसि.जि.जि.सि. चमेलिया प्रोजेक्ट डिपार्टमेन्ट अफ नेपालठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.12हेर्नुहोस
861077-RB-0408१८५२2077.09.12आयकर2073/2074आयकरजोडियाक मार्केटिङ प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2079.05.13हेर्नुहोस
862077-RB-0409१८५३2077.09.12आयकरआयकरजोडियाक मार्केटिङ प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2079.05.13हेर्नुहोस
863075-RB-0117७७८2075.08.05मुल्य अभिवृद्धिकर (074 माघ देखि 075 जेष्ठ)मुल्य अभिवृद्धिकरकल मोविलिटी प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.13हेर्नुहोस
864075-RB-0118७७९2075.08.05मुल्य अभिवृद्धिकर(074/075)मुल्य अभिवृद्धिकरकल मोविलिटी प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.13हेर्नुहोस
865076-RB-0004११०५2076.04.19भंसार ( भंसार मुल्य निर्धारण m 10167 )भंसारमाेर ईन्टरप्राइजेजसुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2079.05.16हेर्नुहोस
866076-RB-0049११५५2076.05.20भंसार मुल्याङंकन(M59935)भंसाररिज्वी ट्रेडिङ कन्सर्नवीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2079.05.16हेर्नुहोस
867076-RB-0050११५६2076.05.20भंसार मुल्याङंकन(M59421)भंसाररिज्वी ट्रेडिङ कन्सर्नवीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2079.05.16हेर्नुहोस
868076-RB-0051११५७2076.05.20भंसार मुल्याङंकन(M59482)भंसाररिज्वी ट्रेडिङ कन्सर्नवीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2079.05.16हेर्नुहोस
869076-RB-0060११६८2076.05.29भंसार मुल्याङंकन(M58989)भंसाररिज्वी ट्रेडिङ कन्सर्नवीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2079.05.16हेर्नुहोस
870076-RB-0088१२०९2076.07.14मुल्य अभिवृद्धिकर (075/76)मुल्य अभिवृद्धिकरपठाओ नेपाल प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पुतलीसडक2079.05.19हेर्नुहोस
871076-RB-0206१३६७2076.12.03मुल्य अभिवृद्धिकर (069/070)मुल्य अभिवृद्धिकरएभरेष्ट ग्यास उद्योग प्रा.ली0मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2079.05.19हेर्नुहोस
872076-RB-0207१३६८2076.12.03आयकर(2069/070)आयकरएभरेष्ट ग्यास उद्योग प्रा.ली0मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2079.05.19हेर्नुहोस
873076-RB-0208१३६९2076.12.03मुल्य अभिवृद्धिकर (070/71)मुल्य अभिवृद्धिकरएभरेष्ट ग्यास उद्योग प्रा.ली0मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2079.05.19हेर्नुहोस
874076-RB-0209१३७०2076.12.03आयकर(2070/071)आयकरएभरेष्ट ग्यास उद्योग प्रा.ली0मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2079.05.19हेर्नुहोस
875077-RB-0212१६३०2077.06.28अग्रिम कर 2071/072आयकरमेगा बैँक नेपाल(साविक पश्चिमाञ्चल डेभलपमेन्ट बैँक)ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.05.21हेर्नुहोस
876077-RB-0213१६३१2077.06.28अग्रिम कर 2071/072आयकरसाविक टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक लि. हाल मेगा बैंक नेपाल लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.05.21हेर्नुहोस
877077-RB-0214१६३२2077.06.28आयकर2071/2072आयकरसाविक टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक लि. हाल मेगा बैंक नेपाल लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.05.21हेर्नुहोस
878077-RB-0215१६३३2077.06.28मुल्य अभिवृद्धिकर2071/072मुल्य अभिवृद्धिकरसाविक टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक लि. हाल मेगा बैंक नेपाल लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.05.21हेर्नुहोस
879077-RB-0406१८५०2077.09.12आयकर2072/2073आयकरलक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2079.05.21हेर्नुहोस
880075-RB-0313९८८2076.01.13भंसार मुल्याङंकन(M18637)भंसारब्राईट फर्च्युन प्रा.लि.सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2079.05.23हेर्नुहोस
881076-RB-0045११५०2076.05.20भंसार मुल्याङंकन(M6768)भंसारब्राईट फर्चुन प्रा.ली.सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2079.05.23हेर्नुहोस
882076-RB-0046११५१2076.05.20भंसार मुल्याङंकन(M6476)भंसारब्राईट फर्चुन प्रा.ली.सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2079.05.23 
883076-RB-0047११५२2076.05.20भंसार मुल्याङंकन(M162)भंसारब्राईट फर्चुन प्रा.ली.वीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2079.05.23हेर्नुहोस
884076-RB-0048११५३2076.05.20भंसार मुल्याङंकन(M7246)भंसारब्राईट फर्चुन प्रा.ली.सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2079.05.23हेर्नुहोस
885077-RB-0005१४०८2077.04.08भंसारभंसारईभर स्टार मोटर्स प्रा.लीभन्सार विभाग, त्रिपुरेश्वर2079.05.23हेर्नुहोस
886077-RB-0251१६७१2077.06.29आयकर 2074/075आयकरटाइगर इट्टा उद्योगआन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिमरा2079.05.26हेर्नुहोस
887077-RB-0252१६७२2077.06.29मुल्य अभिवृद्धिकर 2074/075मुल्य अभिवृद्धिकरटाइगर इट्टा उद्योगआन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिमरा2079.05.26हेर्नुहोस
888077-RB-0258१६७८2077.06.30मुल्य अभिवृद्धिकर2066/067मुल्य अभिवृद्धिकरभुदेव ट्रेडिङठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.05.26हेर्नुहोस
889077-RB-0407१८५१2077.09.12आयकर (निर्धारण आदेश च‍ नं १९०१) २०७१/०७२आयकरदेवयानी इन्टरनेसनल प्रा लिमध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2079.05.26हेर्नुहोस
890075-RB-0385१०६९2076.03.05मुल्य अभिवृद्धिकर(०७३।७४)मुल्य अभिवृद्धिकरत्रिवेणी स्पिनिंग मिल्स प्रा.लि, पिपरा,बारात्रिवेणी स्पिनिंग मिल्स प्रा.लि, पिपरा,बारा2079.05.26हेर्नुहोस
891075-RB-0386१०७०2076.03.05आयकर(२०७३।०७४)आयकरत्रिवेणी स्पिनिंग मिल्स प्रा.लि, पिपरा,बाराठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.26हेर्नुहोस
892077-RB-0444१८९१2077.10.08अग्रिम आयकर 2070/071आयकरनेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.05.27हेर्नुहोस
893079-RB-0005२६३२2079.04.09मुल्य अभिवृद्धिकर2073/074मुल्य अभिवृद्धिकरशिबशक्ति घ्यु उधोग प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.05.27हेर्नुहोस
894076-RB-0202१३६३2076.11.29आयकर(2072/073)आयकरअग्नी इन्कर्पाेरेटेड प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.27हेर्नुहोस
895076-RB-0203१३६४2076.11.29आयकर(2074/075)आयकरअग्नी इन्कर्पाेरेटेड प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.05.27हेर्नुहोस
896076-RB-0204१३६५2076.11.30आयकर(2073/074)आयकरशिबशक्ति घ्यु उधोग प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.27हेर्नुहोस
897077-RB-0001१४०४2077.04.05आयकर(2074/075आयकरशिवशक्ति घ्यू उधोग प्रा.लि. संनदिप कुमार अग्रवालठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.27हेर्नुहोस
898077-RB-0002१४०५2077.04.05अग्रिम कर (2073/074)आयकरशिवशक्ति घ्यू उधोग प्रा.लि. संनदिप कुमार अग्रवालठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.27हेर्नुहोस
899077-RB-0006१४०९2077.04.09मुल्य अभिवृद्धिकर (074/75)मुल्य अभिवृद्धिकरशिवशक्ति घ्यू उधोग प्रा.लि. संनदिप कुमार अग्रवालठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.27हेर्नुहोस
900077-RB-0007१४१०2077.04.09अग्रीमकर (207४/07५)आयकरशिवशक्ति घ्यू उधोग प्रा.लि. संनदिप कुमार अग्रवालठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.27हेर्नुहोस
901077-RB-0149१५५५2077.06.02अग्रिम कर 2071/072आयकरहिमालयन बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.05.28हेर्नुहोस
902075-RB-0163८२९2075.09.15आयकर(2069/070)आयकरहिमालयन बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.28हेर्नुहोस
903075-RB-0164८३०2075.09.15मुल्य अभिवृद्धिकर (069/070)मुल्य अभिवृद्धिकरहिमालयन बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.28हेर्नुहोस
904075-RB-0165८३१2075.09.15आयकर(अग्रिम कर कट्टी 2069/070)आयकरहिमालयन बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.28हेर्नुहोस
905075-RB-0255९२२2075.12.01आयकर(2070/071)आयकरहिमालयन बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.28हेर्नुहोस
906075-RB-0256९२३2075.12.01अग्रिम कर (2070/071)आयकरहिमालयन बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.28हेर्नुहोस
907075-RB-0257९२४2075.12.01मुल्य अभिवृद्धिकर (070/71)मुल्य अभिवृद्धिकरहिमालयन बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.05.28हेर्नुहोस
908077-RB-0147१५५३2077.06.02आयकर 2071/2072आयकरहिमालयन बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.05.28हेर्नुहोस
909077-RB-0148१५५४2077.06.02मुल्य अभिवृद्धिकर 2071/072मुल्य अभिवृद्धिकरहिमालयन बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.05.28हेर्नुहोस
910077-RB-0384१८२८2077.08.30आयकर2071/2072आयकरमाछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.05.30हेर्नुहोस
911078-RB-0043२१६८2078.05.04आयकर 2073/074आयकरमाछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.05.30हेर्नुहोस
912077-RB-0195१६०८2077.06.25अग्रिम कर 2071/072आयकरनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.06.04 
913077-RB-0196१६०९2077.06.25आयकर2071/2072आयकरनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.06.04 
914077-RB-0197१६१०2077.06.25मुल्य अभिवृद्धिकर2071/072मुल्य अभिवृद्धिकरनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.06.04हेर्नुहोस
915077-RB-0239१६५७2077.06.29आयकर2072/2073आयकरनेपाल इन्भेष्मेन्ट बैकं लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.06.04हेर्नुहोस
916077-RB-0240१६५८2077.06.29मुल्य अभिवृद्धिकर2072/073मुल्य अभिवृद्धिकरनेपाल इन्भेष्मेन्ट बैकं लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.06.04हेर्नुहोस
917077-RB-0066१४७०2077.04.32आयकर(2070/071)आयकरनविल बैङ्क लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.06.04हेर्नुहोस
918077-RB-0067१४७१2077.04.32मुल्य अभिवृद्धिकर (070/71)मुल्य अभिवृद्धिकरनविल बैङ्क लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.06.04हेर्नुहोस
919077-RB-0068१४७२2077.04.32अग्रिम कर (2070/071)आयकरनविल बैङ्क लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.06.04हेर्नुहोस
920077-RB-0069१४७३2077.04.32आयकर(2071/072)आयकरनविल बैङ्क लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.06.04हेर्नुहोस
921077-RB-0070१४७४2077.04.32मुल्य अभिवृद्धिकर (071/72)मुल्य अभिवृद्धिकरनविल बैङ्क लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.06.04हेर्नुहोस
922077-RB-0071१४७५2077.04.32अग्रिम कर (2071/072)आयकरनविल बैङ्क् लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.06.04हेर्नुहोस
923078-RB-0029२१५३2078.04.31आयकर2071/2072आयकरभिबोर बिकाश बै‌‌‍क लि. हाल लुम्बिनी बिकाश बै‌‌‍क लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.06.06हेर्नुहोस
924078-RB-0030२१५४2078.04.31आयकर ०७२।०७३आयकरभिबोर बिकाश बै‌‌‍क लि. हाल लुम्बिनी बिकाश बै‌‌‍क लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.06.06हेर्नुहोस
925075-RB-0321९९६2076.01.16भंसार मुल्याङंकन(M205)भंसारब्राइट फर्चुन प्रा.ली.वीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2079.06.06हेर्नुहोस
926076-RB-0157१३१०2076.10.29भंसार(चोरी निकासि)भंसाररामु भन्ने रामाकान्त राउतजनकपुर भन्सार कार्यालय, धनुषा2079.06.06हेर्नुहोस
927078-RB-0200२४५१2078.12.13भंसार सुन चोरी पैठारीभंसारराजेन्द्र के.सी.लागू औषध ब्यूरो, कोटेश्वरका प्रहरी निरीक्षक जीवन निरौला समेतको प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार2079.07.03हेर्नुहोस
928077-RB-0133१५३९2077.05.25भंसार वर्गीकरण M 18607भंसारआहाना ईन्टरप्राईजेजभन्सार बिभाग त्रिपुरेश्वर2079.07.03हेर्नुहोस
929078-RB-0125२२६९2078.07.28आयकर2072/2073आयकरअत्तारी ट्रेड एण्ड सप्लायर्समध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2079.08.20हेर्नुहोस
930078-RB-0126२२७०2078.07.28मुल्य अभिवृद्धिकर 2072/073मुल्य अभिवृद्धिकरअत्तारी ट्रेड एण्ड सप्लायर्समध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2079.08.20हेर्नुहोस
931078-RB-0085२२१३2078.05.24आयकर2073/2074आयकरस्वस्तिक आयल इण्डष्ट्रिज (प्रा.) लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.08.23हेर्नुहोस
932079-RB-0028२६७१2079.05.07स्रोत नखुलेको नगद नेपाली रुपैया चोरी पैठारीभंसारधिरज कुमार यादवजलेश्वर भन्सार कार्यालय2079.09.28हेर्नुहोस
933076-RB-0146१२९६2076.10.17भंसार धरौटि रकम फिर्ता (M106955)भंसारसाविक नेपाल हस्पिटालिटि ग्रुप प्रा.लि.हाल नेपाल हस्पिटलिटि एण्ड हाेटल प्रा.लि.वीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2079.09.28हेर्नुहोस
934077-RB-0192१६०४2077.06.23आयकर2071/2072आयकरसिभिल बैंक लिमिटेडठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.11.04हेर्नुहोस
935076-RB-0167१३२३2076.11.14भंसार मुल्याङंकन(M59871)भंसारजे.जे.इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.वीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2079.11.04हेर्नुहोस
936076-RB-0168१३२४2076.11.14भंसार मुल्याङंकन(M10554)भंसारजे.जे.इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.सुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2079.11.04हेर्नुहोस
937077-RB-0003१४०६2077.04.05भंसार मुल्याङंकन(M९२०३६)भंसारक्राउन टेक्सटायल्स ईन्डस्ट्रिज प्रा.ली.वीरगंज भन्सार कार्यालय, विरगंज, पर्सा2079.11.05हेर्नुहोस
938077-RB-0480१९४९2077.10.29भंसार15002भंसाररिलाइन्स सुगर एण्ड केमिकल.इ.प्रा.लिसुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय2079.11.11हेर्नुहोस
939077-RB-0481१९५०2077.10.29भंसारभंसाररिलाइन्स सुगर एण्ड केमिकल.इ.प्रा.लिसुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय2079.11.11हेर्नुहोस
940078-RB-0244२५१६2079.02.25भंसार सुन भन्सार चोरी पैठारीभंसारपद्‍मा तामाङ योन्जनप्रमुख भन्सार अधिकृत ध्रुवराज विश्वकर्मा समेतको प्रतिवेदन जाहेरीले नेपाल सरकार2079.11.11हेर्नुहोस
941078-RB-0245२५२०2079.03.10भंसारm4426 (निम्बु समेत हरियो तरकारी चोरी पैठारी)भंसारराम प्रबोध महतोप्र.उ. टिका बहादुर के.सी. को प्रतिवेदनले नेपाल सरकार2079.11.11हेर्नुहोस
942076-RB-0132१२७८2076.10.01आयकर(2073/074)आयकरअरुणा डिष्ट्रीलरी प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.11.15हेर्नुहोस
943076-RB-0133१२७९2076.10.01मुल्य अभिवृद्धिकर (073/74)मुल्य अभिवृद्धिकरअरुणा डिष्ट्रीलरी प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.11.15हेर्नुहोस
944074-RB-0095३२८2074.08.29मुल्य अभिवृद्धिकर(069/70)मुल्य अभिवृद्धिकरएन सेल प्रा.ली.ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2079.11.16हेर्नुहोस
945074-RB-0103३१९2074.10.15आयकर(067/68)आयकरएन सेल प्रा.ली.ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2079.11.16हेर्नुहोस
946074-RB-0104३२०2074.10.15आयकर(069/70)आयकरएन सेल प्रा.ली.ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2079.11.16हेर्नुहोस
947074-RB-0105३३०2074.10.15अग्रिमकर कट्टी(2069/070)आयकरएन सेल प्रा.ली.ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2079.11.16हेर्नुहोस
948075-RB-0095७५६2075.07.14आयकर(२०७०/०७१)आयकरएन सेल प्रा.ली.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.11.16हेर्नुहोस
949075-RB-0096७५७2075.07.14मुल्य अभिवृद्धिकर(०७०।७१)मुल्य अभिवृद्धिकरएन सेल प्रा.ली.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.11.16हेर्नुहोस
950075-RB-0097७५८2075.07.15अग्रिम कर(०७०।७१)आयकरएन सेल प्रा.ली.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.11.16हेर्नुहोस
951077-RB-0374१८१८2077.08.22भंसार सुन चाेरि पैठारीभंसारहाेम बहादुर गुरुङत्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2079.11.18हेर्नुहोस
952078-RB-0078२२०६2078.05.18भंसार ( सुन चोरी पैठारी)भंसारभोजराज घिमिरेत्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2079.11.18हेर्नुहोस
953078-RB-0090२२१८2078.05.28भंसार सुन चाेरि पैठारीभंसारअनिल लुइटेलत्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2079.11.18हेर्नुहोस
954079-RB-0110२७८७2079.10.06सुन भन्सार चोरी पैठारीभंसारसोम बहादुर वि.क.प्र.ना.म.नि. श्यामलाल ज्ञवाली समेतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार2079.11.18हेर्नुहोस
955074-RB-0148४०७2075.01.25मुल्य अभिवृद्धिकर(071/72)मुल्य अभिवृद्धिकरन्यू शुभलक्ष्मी सुर्ती उधोगआन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर2079.11.21हेर्नुहोस
956074-RB-0149४०६2075.01.25अन्तशुल्क(2071/072)अन्तशुल्कन्यू शुभलक्ष्मी सुर्ती उधोगआन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर2079.11.21हेर्नुहोस
957074-RB-0150४०५2075.01.25आयकर(071/72)आयकरन्यू शुभलक्ष्मी सुर्ती उधोगआन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर2079.11.21हेर्नुहोस
958077-RB-0081१४८५2077.05.02आयकर2069/070आयकरजगदम्बा प्रेस प्रा.लीआन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर १2079.11.21हेर्नुहोस
959077-RB-0082१४८६2077.05.02आयकर2068/2069आयकरजगदम्बा प्रेस प्रा.लीआन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर2079.11.21हेर्नुहोस
960077-RB-0084१४८८2077.05.02आयकर2070/071आयकरजगदम्बा प्रेस प्रा.लीआन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर2079.11.21हेर्नुहोस
961077-RB-0123१५२७2077.05.18आयकर2071/2072आयकरजगदम्बा प्रेस प्रा.लीआन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर2079.11.21हेर्नुहोस
962077-RB-0448१८९६2077.10.12आयकर2071/2072आयकरसाहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.11.23हेर्नुहोस
963077-RB-0449१८९७2077.10.12अग्रिम कर 2071/072आयकरसाहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.11.23हेर्नुहोस
964077-RB-0450१८९८2077.10.12मुल्य अभिवृद्धिकर2071/072मुल्य अभिवृद्धिकरसाहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.11.23हेर्नुहोस
965076-RB-0129१२७५2076.09.27आयकर(2069/070)आयकरकान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.11.23 
966076-RB-0130१२७६2076.09.27अग्रिम कर कट्टी(2069/070)आयकरकान्तिपुर सेभिङ एण्ड काो अपरेटिभ लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.11.23 
967076-RB-0131१२७७2076.09.27आयकर(2070/071)आयकरकान्तिपुर सेभिङ एण्ड काो अपरेटिभ लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.11.23 
968076-RB-0147१२९७2076.10.19आयकर(2068/069)आयकरकान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.11.23 
969077-RB-0200१६१३2077.06.25आयकर2071/2072आयकरइभर स्टार माेटर्स प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नया बानेश्वर काठमाण्डौ2079.11.28हेर्नुहोस
970077-RB-0201१६१४2077.06.25मुल्य अभिवृद्धिकर2071/072मुल्य अभिवृद्धिकरइभर स्टार माेटर्स प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नया बानेश्वर काठमाण्डौ2079.11.28हेर्नुहोस
971077-RB-0202१६१५2077.06.25अन्तशुल्क2071/072अन्तशुल्कइभर स्टार माेटर्स प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नया बानेश्वर काठमाण्डौ2079.11.28हेर्नुहोस
972077-RB-0390१८३४2077.09.06आयकर2072/2073आयकरगृह लक्ष्मी मेटल इण्डस्ट्रिज प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2079.11.28हेर्नुहोस
973077-RB-0391१८३५2077.09.06मुल्य अभिवृद्धिकर 2072/073मुल्य अभिवृद्धिकरगृह लक्ष्मी मेटल इण्डस्ट्रिज प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2079.11.28हेर्नुहोस
974077-RB-0028१४३२2077.04.16अन्तशुल्क आ ब २०७२।०७३अन्तशुल्कजगदम्वा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज प्रा.लि.राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुर समेत2079.11.28हेर्नुहोस
975077-RB-0029१४३३2077.04.16मुल्य अभिवृद्धिकर (072/73)मुल्य अभिवृद्धिकरजगदम्वा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज प्रा.लि.राजस्व अनुसन्धान विभाग, हरिहरभवन, ललितपुर2079.11.28हेर्नुहोस
976077-RB-0030१४३४2077.04.16आयकर(2072/073)आयकरजगदम्वा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.11.28हेर्नुहोस
977074-RB-0156४३७2075.02.08मुल्य अभिवृद्धिकर(071/72)मुल्य अभिवृद्धिकरसाउथ एसियन इन्फास्ट्रक्चर प्रा.लि.राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुर समेत2079.11.29हेर्नुहोस
978074-RB-0157४४४2075.02.08मुल्य अभिवृद्धिकर(071/72)मुल्य अभिवृद्धिकरसाउथ एसियन इन्फास्ट्रक्चर प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.11.29हेर्नुहोस
979074-RB-0158४३८2075.02.08आयकर (2070/071)आयकरसाउथ एसियन इन्फास्ट्रक्चर प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर,समेत2079.11.29हेर्नुहोस
980074-RB-0159४४५2075.02.08आयकर (2071/072)आयकरसाउथ एसियन इन्फास्ट्रक्चर प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.11.29हेर्नुहोस
981075-RB-0368१०४६2076.02.15आयकर(2070/071)आयकरभाजुरत्न इन्जिनियरिङ एण्ड सेल्स लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.11.29 
982075-RB-0369१०४७2076.02.15मुल्य अभिवृद्धिकर (070/71)मुल्य अभिवृद्धिकरभाजुरत्न इन्जिनियरिङ एण्ड सेल्स लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.11.29 
983078-RB-0056२१८१2078.05.09मुल्य अभिवृद्धिकर 2072/073 दौखि 075/076मुल्य अभिवृद्धिकरमेघैली सेराई सफारी रिसोर्ट प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर2079.11.30हेर्नुहोस
984076-RB-0173१३३०2076.11.19आयकर(2068/069)आयकरसि.जि.सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.11.30हेर्नुहोस
985076-RB-0174१३३१2076.11.19मुल्य अभिवृद्धिकर (068/69)मुल्य अभिवृद्धिकरसि.जि.सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.11.30हेर्नुहोस
986076-RB-0175१३३२2076.11.19आयकर(2069/070)आयकरसि.जि.सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.11.30हेर्नुहोस
987076-RB-0176१३३३2076.11.19मुल्य अभिवृद्धिकर (069/070)मुल्य अभिवृद्धिकरसि.जि.सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.11.30हेर्नुहोस
988076-RB-0177१३३४2076.11.19आयकर(2070/071)आयकरसि.जि.सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.11.30हेर्नुहोस
989076-RB-0178१३३५2076.11.19मुल्य अभिवृद्धिकर (070/71)मुल्य अभिवृद्धिकरसि.जि.सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.11.30हेर्नुहोस
990077-RB-0371१८१५2077.08.12भंसार बढि महशुलभंसारसुयश ईन्टरप्राईजेजभन्सार जाचपास परिक्षण कार्यालय त्रिपुरेश्वर2079.12.02हेर्नुहोस
991078-RB-0203२४५४2078.12.15सुन भन्सार चोरी पैठारीभंसारसागर दरैअन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्र.ब.उ. सन्दिप भण्डारी समेतको जाहेरीले नेपाल सरकार2079.12.02हेर्नुहोस
992078-RB-0253२५४४2079.03.31भंसारभंसारजय प्रकाश गीरीत्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2079.12.02हेर्नुहोस
993079-RB-0025२६६६2079.05.01भंसार स्रोत नखुलेको नगद नेपाली रुपैया चोरी पैठारीभंसारबिन्दाकुमारी साहप्र.स.नि. संजिव पाण्डेको प्रतिवेदन जाहेरीले नेपाल सरकार2079.12.02हेर्नुहोस
994079-RB-0102२७७२2079.09.13सुन भंसार चोरी पैठारीभंसारपुरुषोतम पोखरेलत्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय2079.12.02हेर्नुहोस
995078-RB-0027२१५१2078.04.29आयकर 2072/073आयकरसाविक ओम फाइनान्स हाल एनएमबी बैंक लिमिटेडठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.12.05हेर्नुहोस
996078-RB-0070२१९७2078.05.16आयकर2072/2073आयकरएन एम वि बैंक लिमिटेडठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.12.05हेर्नुहोस
997078-RB-0071२१९८2078.05.16आयकर( अग्रिम करकट्टी) 2072/073आयकरएन एम वि बैंक लिमिटेडठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.12.05हेर्नुहोस
998074-RB-0186७३2075.02.31मुल्य अभिवृद्धिकर(2069/70)मुल्य अभिवृद्धिकरसेलवेज इन्भेष्टमेन्ट एण्ड लिजिङ प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर2079.12.05हेर्नुहोस
999077-RB-0078१४८२2077.05.02आयकर/अग्रिम कर (आ.व. 2071/2072)आयकरस्टार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौं2079.12.05हेर्नुहोस
1000078-RB-0204२४५९2078.12.23आयकर अग्रिम कर कट्टी आ.व. २०७२/०७३आयकरस्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.12.06हेर्नुहोस
1001075-RB-0091७५२2075.06.23आयकर(२०७०/०७१)आयकररत्न देवी ट्रेड लिंकठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.12.06हेर्नुहोस
1002075-RB-0297९६५2075.12.24आयकर(2070/071)आयकरपी.के.ट्रेडर्सठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.12.06हेर्नुहोस
1003076-RB-0205१३६६2076.11.30आयकर(2070/071)आयकरआर श्रेष्ठ एण्ड एसाेसियट्सआन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर १2079.12.06हेर्नुहोस
1004077-RB-0020१४२४2077.04.11आयकर(2071/072)आयकरसेन्चुरि कमर्शियल बैक लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.12.06हेर्नुहोस
1005077-RB-0199१६१२2077.06.25आयकर 2072/073आयकरसाविक कास्की फाइनान्स लि. हाल कामना सेवा विकास बैकठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.12.12हेर्नुहोस
1006077-RB-0326१७५८2077.07.23आयकर2073/2074आयकरपूजा इन्टरनेशनल नेपालठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.12.12हेर्नुहोस
1007077-RB-0327१७५९2077.07.23अग्रिम कर 2073/074आयकरपूजा इन्टरनेशनल नेपालठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.12.12हेर्नुहोस
1008077-RB-0328१७६०2077.07.23मुल्य अभिवृद्धिकर2073/074मुल्य अभिवृद्धिकरपूजा इन्टरनेशनल नेपालठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.12.12हेर्नुहोस
1009077-RB-0329१७६१2077.07.23आयकर 2073/074आयकरपूजा इन्टरनेशनल नेपालठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.12.12हेर्नुहोस
1010077-RB-0418१८६२2077.09.13आयकर2072/2073आयकरकामना सेवा बिकास बैंक लिमध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2079.12.12हेर्नुहोस
1011077-RB-0187१५९९2077.06.23आयकर2073/2074आयकरहाई जि सिङ्ग ग्रुप प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर १2079.12.13हेर्नुहोस
1012077-RB-0188१६००2077.06.23मुल्य अभिवृद्धिकर2073/074मुल्य अभिवृद्धिकरहाई जि सिङ्ग ग्रुप प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर १2079.12.13हेर्नुहोस
1013077-RB-0317१७४९2077.07.23आयकर 2070/071आयकरमेनका इन्टरप्राइजेजआन्तरिक राजश्व कार्यालय त्रिपुरेश्वर2079.12.13हेर्नुहोस
1014077-RB-0318१७५०2077.07.23मुल्य अभिवृद्धिकर 2070/071मुल्य अभिवृद्धिकरमेनका इन्टरप्राइजेजआन्तरिक राजश्व कार्यालय त्रिपुरेश्वर2079.12.13हेर्नुहोस
1015076-RB-0057११६५2076.05.26अग्रिम कर (2071/072)आयकरएन सेल प्रा.ली.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.12.13हेर्नुहोस
1016076-RB-0058११६६2076.05.26मुल्य अभिवृद्धिकर (071/72)मुल्य अभिवृद्धिकरएन सेल प्रा.ली.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.12.13हेर्नुहोस
1017076-RB-0059११६७2076.05.26आयकर(2071/072)आयकरएन सेल प्रा.ली.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.12.13हेर्नुहोस
1018075-RB-0210८७७2075.10.22आयकर(2069/070)आयकरसनराइज बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.12.14हेर्नुहोस
1019075-RB-0211८७८2075.10.22आयकर(अग्रीमकर कट्टी 2069/070)आयकरसनराइज बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.12.14हेर्नुहोस
1020075-RB-0212८७९2075.10.22मुल्य अभिवृद्धिकर (069/070)मुल्य अभिवृद्धिकरसनराइज बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.12.14हेर्नुहोस
1021075-RB-0213८८०2075.10.22मुल्य अभिवृद्धिकर (2071 असार)मुल्य अभिवृद्धिकरसनराइज बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.12.14हेर्नुहोस
1022075-RB-0214८८१2075.10.22आयकर(अग्रिम कर कट्टी 2070/071)आयकरसनराइज बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.12.14हेर्नुहोस
1023075-RB-0215८८२2075.10.22आयकर(2070/071)आयकरसनराइज बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.12.14हेर्नुहोस
1024075-RB-0216८८३2075.10.22आयकर(2070/071)आयकरसाबिक नारायणी नेशनल फाइनान्स हाल सनराइज बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.12.14हेर्नुहोस
1025077-RB-0009१४१३2077.04.11आयकर(2071/072)आयकरसनराइज बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.12.14हेर्नुहोस
1026077-RB-0010१४१४2077.04.11अग्रिम कर (2071/072)आयकरसनराइज बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.12.14हेर्नुहोस
1027077-RB-0038१४४२2077.04.23आयकर(2071/072)आयकरसाबिक नारायणी नेशनल फाइनान्स हाल सनराइज बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.12.14हेर्नुहोस
1028077-RB-0039१४४३2077.04.23अग्रिम कर (2071/072)आयकरसाबिक नारायणी नेशनल फाइनान्स हाल सनराइज बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.12.14हेर्नुहोस
1029077-RB-0275१६९७2077.07.16आयकर2073/2074आयकरएरोटेक प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.12.19हेर्नुहोस
1030077-RB-0276१६९८2077.07.16आयकर2074/2075आयकरएरोटेक प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.12.19हेर्नुहोस
1031078-RB-0135२२८०2078.08.19आयकर 2073/074आयकरडुक एयर कर्पोरेशन लिमिटेड मार्फत डांफे ट्राभल सेन्टर प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पुतलीसडक2079.12.19हेर्नुहोस
1032076-RB-0001११०२2076.04.07आयकर(2071/072)आयकरडुक एयर कर्पोरेशन लिमिटेड मार्फत डांफे ट्राभल सेन्टर प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पुतलीसडक2079.12.19हेर्नुहोस
1033076-RB-0158१३१३2076.11.01आयकर(2073/074)आयकरएरोटेक प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.12.19हेर्नुहोस
1034076-RB-0159१३१४2076.11.01आयकर(2074/075)आयकरएरोटेक प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.12.19हेर्नुहोस
1035077-RB-0175१५८७2077.06.19आयकर2073/2074आयकरजि.ओ. अटाेमाेबाइल्स प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.12.20हेर्नुहोस
1036077-RB-0176१५८८2077.06.19मुल्य अभिवृद्धिकर2073/074मुल्य अभिवृद्धिकरजि.ओ. अटाेमाेबाइल्स प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.12.20हेर्नुहोस
1037076-RB-0055११६३2076.05.25आयकर(2072/073)आयकरजि.ओ.अटोमोवाईल्स प्रा.ली.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.12.20हेर्नुहोस
1038076-RB-0056११६४2076.05.25मुल्य अभिवृद्धिकर (072/73)मुल्य अभिवृद्धिकरजि.ओ.अटोमोवाईल्स प्रा.ली.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.12.20हेर्नुहोस
1039077-RB-0253१६७३2077.06.30आयकर2071/2072आयकरसिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लि. (साविक नेपाल हाउजिङ एण्ड मर्चेण्ट फाइनान्स लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.12.21हेर्नुहोस
1040077-RB-0254१६७४2077.06.30आयकर2071/2072आयकरसिटिजन्स बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.12.21हेर्नुहोस
1041077-RB-0492१९६५2077.11.03अग्रिम कर कट्टी 2071/072आयकरसिटिजन्स बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.12.21हेर्नुहोस
1042078-RB-0079२२०७2078.05.21आयकर2072/2073आयकरसिटिजन्स बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.12.21हेर्नुहोस
1043076-RB-0036११४१2076.05.19आयकर(2068/069)आयकरसिटिजन्स बैंक लि.आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौं2079.12.21हेर्नुहोस
1044076-RB-0037११४२2076.05.19आयकर(2069/070)आयकरसिटिजन्स बैंक लि.आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौं2079.12.21हेर्नुहोस
1045076-RB-0038११४३2076.05.19आयकर(2070/071)आयकरसिटिजन्स बैंक लि.आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौं2079.12.21हेर्नुहोस
1046077-RB-0216१६३४2077.06.28आयकर2071/2072आयकरसाविक गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक नेपाल लि. हाल गोर्खाज फाइनान्स लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.12.26हेर्नुहोस
1047077-RB-0219१६३७2077.06.28मुल्य अभिवृद्धिकर 2073/074मुल्य अभिवृद्धिकरचुरियामाई तेल उद्योग प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिमरा2079.12.26हेर्नुहोस
1048077-RB-0220१६३८2077.06.28आयकर 2073/074आयकरचुरियामाई तेल उद्योग प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिमरा2079.12.26हेर्नुहोस
1049078-RB-0062२१८७2078.05.11आयकर2072/2073आयकरगोर्खाज फाइनान्स लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.12.26हेर्नुहोस
1050074-RB-0123५७२2074.12.05आयकर(059/60)आयकरहाइल्याण्ड डिष्टिलरी प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.12.26हेर्नुहोस
1051074-RB-0126१९३2074.12.27अग्रिम कर कट्टी (065/66, 066/67)आयकरहाइल्याण्ड डिष्टिलरी प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2079.12.26हेर्नुहोस
1052076-RB-0102१२२८2076.08.05आयकर(2073/074)आयकरचुरियामाई तेल उद्योग प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिमरा2079.12.26हेर्नुहोस
1053076-RB-0103१२२९2076.08.05मुल्य अभिवृद्धिकरमुल्य अभिवृद्धिकरचुरियामाई तेल उद्योग प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिमरा2079.12.26हेर्नुहोस
1054076-RB-0116१२५६2076.09.08आयकर(2069/070)आयकरसाविक गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक (नेपाल) लि. हाल गोर्खाज फाइनान्स लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.12.26हेर्नुहोस
1055076-RB-0117१२५७2076.09.08आयकर(2070/071)आयकरसाविक गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक नेपाल लि. हाल गोर्खाज फाइनान्स लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.12.26हेर्नुहोस
1056077-RB-0434१८७९2077.09.29आयकर2073/2074आयकरसुमि डिष्ट्रिलरि प्रा. ली.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.12.28हेर्नुहोस
1057078-RB-0080२२०८2078.05.21आयकर2072/2073आयकरएभरेष्ट बैकं लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.12.28हेर्नुहोस
1058078-RB-0081२२०९2078.05.21मुल्य अभिवृद्धिकर 2072/073मुल्य अभिवृद्धिकरएभरेष्ट बैकं लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.12.28हेर्नुहोस
1059078-RB-0082२२१०2078.05.21आयकर( अग्रिम कर) 2072/073आयकरएभरेष्ट बैकं लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2079.12.28हेर्नुहोस
1060075-RB-0044६२६2075.05.14आयकर(2070/071आयकरसुमि डिष्ट्रिलरि प्रा. ली.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.12.28हेर्नुहोस
1061076-RB-0118१२५८2076.09.09अग्रिम कर (2069/070)आयकरएभरेष्ट बैकं लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.12.28हेर्नुहोस
1062076-RB-0119१२५९2076.09.09आयकर(2069/070)आयकरएभरेष्ट बैकं लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.12.28हेर्नुहोस
1063076-RB-0120१२६०2076.09.09मुल्य अभिवृद्धिकर (069/070)मुल्य अभिवृद्धिकरएभरेष्ट बैकं लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.12.28हेर्नुहोस
1064076-RB-0169१३२५2076.11.16मुल्य अभिवृद्धिकर (070/71)मुल्य अभिवृद्धिकरएभरेष्ट बैकं लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.12.28 
1065076-RB-0170१३२६2076.11.16अग्रिमकर(2070/071)आयकरएभरेष्ट बैकं लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.12.28हेर्नुहोस
1066076-RB-0210१३७१2076.12.03आयकर(2070/071)आयकरएभरेष्ट बैकं लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2079.12.28हेर्नुहोस
1067077-RB-0440१८८७2077.10.07मूल्य कायम गरिएकोभंसारजि.ओ. अटाेमाेबाइल्स प्रा.लि.सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय2079.12.30हेर्नुहोस
1068077-RB-0441१८८८2077.10.07मूल्य कायम गरिएकोभंसारजि.ओ. अटाेमाेबाइल्स प्रा.लि.बीरगज भसार कार्यालय2079.12.30हेर्नुहोस
1069077-RB-0442१८८९2077.10.07मूल्य कायम गरिएकोभंसारजि.ओ. अटाेमाेबाइल्स प्रा.लि.सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय2079.12.30हेर्नुहोस
1070077-RB-0443१८९०2077.10.07मूल्य कायम गरिएकोभंसारजि.ओ.अटोमोवाईल्स प्रा.ली.सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय2079.12.30हेर्नुहोस
1071079-RB-0022२६६३2079.04.31स्रोत नखुलेको नगद नेपाली रुपैया चोरी पैठारीभंसारसंजय साह भन्ने संजय कुमार साहजिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीको प्रतिवेदन जाहेरीले नेपाल सरकार2079.12.30हेर्नुहोस
1072075-RB-0111७७२2075.07.28आयकर(२०६४।०६५)आयकरपशुपति आयरन एण्ड स्टील (प्रा.) लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.03हेर्नुहोस
1073075-RB-0112७७३2075.07.28मुल्य अभिवृद्धिकर(०६४।६५)मुल्य अभिवृद्धिकरपशुपति आयरन एण्ड स्टील (प्रा.) लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.03हेर्नुहोस
1074075-RB-0113७७४2075.07.28आयकर(२०६५।०६६)आयकरपशुपति आयरन एण्ड स्टील (प्रा.) लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.03हेर्नुहोस
1075075-RB-0114७७५2075.07.28मुल्य अभिवृद्धिकर(०६५।६६)मुल्य अभिवृद्धिकरपशुपति आयरन एण्ड स्टील (प्रा.) लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.03हेर्नुहोस
1076075-RB-0186८५२2075.09.23आयकर(2066/067)आयकरपशुपति आयरन एण्ड स्टील (प्रा.) लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.03हेर्नुहोस
1077075-RB-0187८५३2075.09.23मुल्य अभिवृद्धिकर (066/67)मुल्य अभिवृद्धिकरपशुपति आयरन एण्ड स्टील (प्रा.) लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.03हेर्नुहोस
1078075-RB-0188८५४2075.09.23मुल्य अभिवृद्धिकर (067/68)मुल्य अभिवृद्धिकरपशुपति आयरन एण्ड स्टील (प्रा.) लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.03हेर्नुहोस
1079075-RB-0189८५५2075.09.23मुल्य अभिवृद्धिकर(2070/071)मुल्य अभिवृद्धिकरपशुपति आयरन एण्ड स्टील (प्रा.) लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.03हेर्नुहोस
1080075-RB-0190८५६2075.09.23अन्तशुल्क(070/071)अन्तशुल्कपशुपति आयरन एण्ड स्टील (प्रा.) लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.03हेर्नुहोस
1081075-RB-0191८५७2075.09.23मुल्य अभिवृद्धिकर(2072/073)मुल्य अभिवृद्धिकरपशुपति आयरन एण्ड स्टील (प्रा.) लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.03हेर्नुहोस
1082075-RB-0195८६१2075.09.24आयकर(2067/068)आयकरपशुपति आयरन एण्ड स्टील (प्रा.) लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.03हेर्नुहोस
1083075-RB-0196८६२2075.09.24आयकर(2070/071)आयकरपशुपति आयरन एण्ड स्टील (प्रा.) लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.03हेर्नुहोस
1084075-RB-0197८६३2075.09.24आयकर(2071/072)आयकरपशुपति आयरन एण्ड स्टील (प्रा.) लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.03हेर्नुहोस
1085075-RB-0198८६४2075.09.24मुल्य अभिवृद्धिकर (071/072)मुल्य अभिवृद्धिकरपशुपति आयरन एण्ड स्टील (प्रा.) लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.03हेर्नुहोस
1086075-RB-0199८६५2075.09.24आयकर(2072/073)आयकरपशुपति आयरन एण्ड स्टील (प्रा.) लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.03हेर्नुहोस
1087077-RB-0203१६२१2077.06.27आयकर2071/2072आयकरहिमाल पावर लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.01.04 
1088076-RB-0024११२७2076.05.03मुल्य अभिवृद्धिकर (2073 )मुल्य अभिवृद्धिकरलाईफ अटोमोबाईल प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.04हेर्नुहोस
1089076-RB-0025११२८2076.05.03आयकर(2072/073)आयकरलाईफ अटोमोबाईल प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.04हेर्नुहोस
1090076-RB-0186१३४६2076.11.28आयकर(2065/066)आयकरएलिडा नेपाल प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.04 
1091076-RB-0187१३४७2076.11.28मुल्य अभिवृद्धिकर (065/66)मुल्य अभिवृद्धिकरएलिडा नेपाल प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.04 
1092076-RB-0188१३४८2076.11.28आयकर(2067/068)आयकरएलिडा नेपाल प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.04 
1093076-RB-0189१३४९2076.11.28मुल्य अभिवृद्धिकर (066/67)मुल्य अभिवृद्धिकरएलिडा नेपाल प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.04 
1094076-RB-0190१३५०2076.11.28आयकर(2067/068)आयकरएलिडा नेपाल प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.04 
1095076-RB-0191१३५१2076.11.28मुल्य अभिवृद्धिकर (067/68)मुल्य अभिवृद्धिकरएलिडा नेपाल प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.04 
1096078-RB-0037२१६१2078.05.01अग्रिम कर 2072/073आयकरएसविआई बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.01.05हेर्नुहोस
1097078-RB-0042२१६७2078.05.04आयकर2072/2073आयकरएसविआई बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.01.05हेर्नुहोस
1098076-RB-0021११२४2076.05.02मुल्य अभिवृद्धिकर (074 बैशाखमुल्य अभिवृद्धिकरइन्टिग्रेटेड मोविलिटि सोलुसन्स प्रा.लि.राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुर समेत2080.01.05हेर्नुहोस
1099076-RB-0218१३८१2076.12.05मुल्य अभिवृद्धिकर (069/070)मुल्य अभिवृद्धिकरएसविआई बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.05हेर्नुहोस
1100076-RB-0219१३८२2076.12.05आयकर(2069/070)आयकरएसविआई बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.05हेर्नुहोस
1101076-RB-0220१३८३2076.12.05अग्रिम कर (2069/070)आयकरएसविआई बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.05हेर्नुहोस
1102076-RB-0221१३८४2076.12.05आयकर(2070/071)आयकरएसविआई बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.05हेर्नुहोस
1103076-RB-0222१३८५2076.12.05अग्रिम कर (2070/071)आयकरएसविआई बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.05हेर्नुहोस
1104076-RB-0223१३८६2076.12.05आयकर(2071/072)आयकरएसविआई बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.05हेर्नुहोस
1105078-RB-0106२२३७2078.06.11केराउ १०० बोरा समेत चोरी निकासीभंसारबेचु कापरजनकपुर भन्सार कार्यालय2080.01.07हेर्नुहोस
1106078-RB-0175२३२५2078.10.24Cashew Husk नाम गरेको मालवस्तुको बर्गीकरण पूर्वादेशभंसारपशुपति कत्था मिलभन्सार विभाग, बर्गीकरण तथा पुनरावलोकन शाखा2080.01.07हेर्नुहोस
1107077-RB-0113१५१७2077.05.07भंसार वर्गीकरणभंसारयुनिक विनाइल प्रा.लि.बीरगज भसार कार्यालय2080.01.07हेर्नुहोस
1108077-RB-0114१५१८2077.05.07भंसार वर्गीकरणभंसारयुनिक विनाइल प्रा.लि.बीरगज भसार कार्यालय2080.01.07हेर्नुहोस
1109077-RB-0247१६६५2077.06.29अग्रिम कर 2072/073आयकरसुजल फुड्स प्रा.लीठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.01.11हेर्नुहोस
1110077-RB-0249१६६७2077.06.29अग्रिम कर 2073/074आयकरसुजल फुड्स प्रा.लीठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.01.11हेर्नुहोस
1111077-RB-0250१६६८2077.06.29अग्रिम कर 2074/075आयकरसुजल फुड्स प्रा.लीठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.01.11हेर्नुहोस
1112075-RB-0053६४१2075.05.20आयकर(2067/068)आयकरकिष्ट मेडिकल कलेज प्रा. ली.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.11हेर्नुहोस
1113075-RB-0054६४२2075.05.20आयकर(2069/070)आयकरकिष्ट मेडिकल कलेज प्रा. ली.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.11हेर्नुहोस
1114075-RB-0345१०२२2076.02.01आयकर(2071/072)आयकरयुनाइटेड डिस्ट्रिव्युटर्स प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.11हेर्नुहोस
1115075-RB-0346१०२३2076.02.01आयकर(2072/073)आयकरयुनाइटेड डिस्ट्रिव्युटर्स प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.11हेर्नुहोस
1116076-RB-0166१३२२2076.11.12आयकर(2073/074)आयकरयुनाइटेड डिष्टिब्युटसं नेपाल प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.11हेर्नुहोस
1117077-RB-0233१६५१2077.06.29मुल्य अभिवृद्धिकर 2072/073मुल्य अभिवृद्धिकररघुपति जुट मिल्स लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.01.12हेर्नुहोस
1118077-RB-0234१६५२2077.06.29अग्रिम कर 2072/073आयकररघुपति जुट मिल्स लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.01.12हेर्नुहोस
1119077-RB-0235१६५३2077.06.29आयकर 2072/2073आयकररघुपति जुट मिल्स लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.01.12हेर्नुहोस
1120076-RB-0179१३३७2076.11.22आयकर(2067/068)आयकररघुपति जुट मिल्स लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.12हेर्नुहोस
1121076-RB-0180१३३८2076.11.22मुल्य अभिवृद्धिकर (067/68)मुल्य अभिवृद्धिकररघुपति जुट मिल्स लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.12हेर्नुहोस
1122076-RB-0181१३३९2076.11.22आयकर(2068/069)आयकररघुपति जुट मिल्स लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.12हेर्नुहोस
1123076-RB-0182१३४०2076.11.22मुल्य अभिवृद्धिकर (068/69)मुल्य अभिवृद्धिकररघुपति जुट मिल्स लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.12हेर्नुहोस
1124076-RB-0229१३९२2077.03.07आयकर(2069/070)आयकररघुपति जुट मिल्स लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.12हेर्नुहोस
1125076-RB-0230१३९३2077.03.07अग्रिम कर (2069/070)आयकररघुपति जुट मिल्स लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.12हेर्नुहोस
1126077-RB-0052१४५६2077.04.28आयकर(2070/071)आयकररघुपति जुट मिल्स लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.12हेर्नुहोस
1127077-RB-0053१४५७2077.04.28अग्रिम कर (2070/071)आयकररघुपति जुट मिल्स लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.12हेर्नुहोस
1128077-RB-0054१४५८2077.04.28मुल्य अभिवृद्धिकर (070/71)मुल्य अभिवृद्धिकररघुपति जुट मिल्स लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.12हेर्नुहोस
1129077-RB-0142१५४८2077.05.30अग्रिम कर 2071/2072आयकररघुपति जुट मिल्स लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.01.12हेर्नुहोस
1130077-RB-0143१५४९2077.05.30आयकर2071/2072आयकररघुपति जुट मिल्स लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.01.12हेर्नुहोस
1131077-RB-0144१५५०2077.05.30मुल्य अभिवृद्धिकर2071/072मुल्य अभिवृद्धिकररघुपति जुट मिल्स लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.01.12हेर्नुहोस
1132079-RB-0026२६६७2079.05.02स्रोत नखुलेको नगद नेपाली रुपैया चोरी पैठारीभंसारमोहम्मद सहाउद्दिन राईनप्र.ना.नि. बब्लुकान्त झा समेतको प्रतिवेदन जाहेरीले नेपाल सरकार2080.01.14हेर्नुहोस
1133075-RB-0084७३९2075.06.04आयकर(2070/071)आयकरईन्टरनेशनल साेसाइटि फर मेडिकल एजुकेशन प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.21हेर्नुहोस
1134075-RB-0085७४१2075.06.04आयकर(2071/072)आयकरईन्टरनेशनल साेसाइटि फर मेडिकल एजुकेशन प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.01.21हेर्नुहोस
1135077-RB-0457१९०५2077.10.21आयकर 2064/065आयकरहाइड्रो सोलुसन्स प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कल‌की काठमाण्डौ2080.01.31हेर्नुहोस
1136077-RB-0458१९०६2077.10.21आयकर 2065/066आयकरहाइड्रो सोलुसन्स प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कल‌की काठमाण्डौ2080.01.31हेर्नुहोस
1137077-RB-0459१९०७2077.10.21आयकर 2066/067आयकरहाइड्रो सोलुसन्स प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कल‌की काठमाण्डौ2080.01.31हेर्नुहोस
1138077-RB-0460१९०८2077.10.21आयकर 2067/068आयकरहाइड्रो सोलुसन्स प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कल‌की काठमाण्डौ2080.01.31हेर्नुहोस
1139077-RB-0461१९०९2077.10.21आयकर 2068/069आयकरहाइड्रो सोलुसन्स प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कल‌की काठमाण्डौ2080.01.31हेर्नुहोस
1140077-RB-0462१९१०2077.10.21आयकर 2069/070आयकरहाइड्रो सोलुसन्स प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कल‌की काठमाण्डौ2080.01.31हेर्नुहोस
1141077-RB-0463१९११2077.10.21आयकर 2070/071आयकरहाइड्रो सोलुसन्स प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कल‌की काठमाण्डौ2080.01.31हेर्नुहोस
1142075-RB-0234९०१2075.11.21मुल्य अभिवृद्धिकर(065देखि 071 असार)मुल्य अभिवृद्धिकरहाइड्रो सोलुसन्स प्रा.लि.राजस्व अनुसन्धान विभाग, हरिहरभवन, ललितपुर2080.01.31हेर्नुहोस
1143077-RB-0398१८४२2077.09.08आयकर 2071/072आयकरनेपाल दूर संचार कम्पनी लिमिटेडठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.02.07हेर्नुहोस
1144077-RB-0399१८४३2077.09.08अग्रिम कर 2071/072आयकरनेपाल दूर संचार कम्पनी लिमिटेडठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.02.07हेर्नुहोस
1145077-RB-0072१४७६2077.04.32आयकर(2071/072)आयकरपशुपति खाद्य तेल उद्योग प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.02.07हेर्नुहोस
1146077-RB-0073१४७७2077.04.32आयकर(2072/073)आयकरपशुपति खाद्य तेल उद्योग प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.02.07हेर्नुहोस
1147074-RB-0078३६२2074.07.13आयकर(066/67)आयकरतारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2080.02.08हेर्नुहोस
1148074-RB-0079३९०2074.07.13आयकर(067/68)आयकरतारा गाँऊ रिजेन्सी होटल्स प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2080.02.08हेर्नुहोस
1149074-RB-0080३९१2074.07.13आयकर(068/69)आयकरतारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2080.02.08हेर्नुहोस
1150074-RB-0081३९२2074.07.13आयकर(069/70)आयकरतारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2080.02.08हेर्नुहोस
1151074-RB-0082१८२2074.07.13आयकर(070/71)आयकरतारा गाँऊ रिजेन्सी होटल्स प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.02.08हेर्नुहोस
1152074-RB-0083१८०2074.07.13मुल्य अभिवृद्धिकर(067/068)मुल्य अभिवृद्धिकरतारा गाँऊ रिजेन्सी होटल्स प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.02.08हेर्नुहोस
1153074-RB-0084१७९2074.07.13मुल्य अभिवृद्धिकर(068/069)मुल्य अभिवृद्धिकरतारा गाँऊ रिजेन्सी होटल्स प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.02.08हेर्नुहोस
1154075-RB-0027६०८2075.05.07अन्तशुल्क(०६७/६८)अन्तशुल्कसाविक मारुति नन्दन राोलिङ मिल्स प्रा. ली. हाल परिवर्तित शालिमार स्टिल्स प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिमरा2080.02.08हेर्नुहोस
1155075-RB-0028६०९2075.05.07अन्तशुल्क(०६६/६७)अन्तशुल्कसाविक मारुति नन्दन राोलिङ मिल्स प्रा. ली. हाल परिवर्तित शालिमार स्टिल्स प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिमरा2080.02.08हेर्नुहोस
1156075-RB-0037६१८2075.05.10आयकर(2066/067)आयकरसाविक मारुति नन्दन राोलिङ मिल्स प्रा. ली. हाल परिवर्तित शालिमार स्टिल्स प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिमरा2080.02.08हेर्नुहोस
1157075-RB-0038६१९2075.05.10आयकर(2067/068)आयकरसाविक मारुति नन्दन राोलिङ मिल्स प्रा. ली. हाल परिवर्तित शालिमार स्टिल्स प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिमरा2080.02.08हेर्नुहोस
1158075-RB-0039६२०2075.05.10मुल्य अभिवृद्धिकर (066/67)मुल्य अभिवृद्धिकरसाविक मारुति नन्दन राोलिङ मिल्स प्रा. ली. हाल परिवर्तित शालिमार स्टिल्स प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिमरा2080.02.08हेर्नुहोस
1159075-RB-0040६२१2075.05.10मुल्य अभिवृद्धिकर (067/68)मुल्य अभिवृद्धिकरसाविक मारुति नन्दन राोलिङ मिल्स प्रा. ली. हाल परिवर्तित शालिमार स्टिल्स प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिमरा2080.02.08हेर्नुहोस
1160075-RB-0041६२३2075.05.12आयकर(2059/060)आयकरतारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.02.08हेर्नुहोस
1161075-RB-0106७६७2075.07.25आयकर(2063/064)आयकरतारागाउ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.02.08हेर्नुहोस
1162075-RB-0107७६८2075.07.25आयकर(2062/063)आयकरतारागाउ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.02.08हेर्नुहोस
1163075-RB-0206८७३2075.10.18आयकर(2061/062)आयकरतारागाउ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.02.08हेर्नुहोस
1164075-RB-0365१०४२2076.02.14आयकर(2071/072)आयकरतारागाउ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.02.08हेर्नुहोस
1165074-RB-0076३९३2074.07.13आयकर(064/65)आयकरतारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2080.02.08हेर्नुहोस
1166074-RB-0077३९४2074.07.13आयकर(065/66)आयकरतारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर2080.02.08हेर्नुहोस
1167077-RB-0478१९४७2077.10.29आयकर2072/2073आयकरग्लोबल आई.इम.ई बैंक ली.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.02.09हेर्नुहोस
1168077-RB-0479१९४८2077.10.29आयकर2072/2073आयकरग्लोबल आई.इम.ई बैंक ली.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.02.09हेर्नुहोस
1169077-RB-0118१५२२2077.05.11आयकर2073/2074आयकरयुनाईटेड सिमेन्ट प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.02.09हेर्नुहोस
1170077-RB-0119१५२३2077.05.11आयकर2074/2075आयकरयुनाईटेड सिमेन्ट प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.02.09हेर्नुहोस
1171077-RB-0185१५९७2077.06.22आयकर2068/069आयकरयुनाइटेड डाफे सुनाैलाे खिम्ति जे.भि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बत्तिसपुतली2080.02.21हेर्नुहोस
1172077-RB-0186१५९८2077.06.22आयकर2069/070आयकरयुनाइटेड डाफे सुनाैलाे खिम्ति जे.भि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बत्तिसपुतली2080.02.21हेर्नुहोस
1173077-RB-0027१४३१2077.04.12आयकर(2071/072)आयकरओम चावो विरो फिड इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.02.21हेर्नुहोस
1174077-RB-0313१७४४2077.07.20अग्रिम कर 2075/076आयकरग्राण्डी ईन्टरनेशनल हस्पिटल प्रा.ली0ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.02.22हेर्नुहोस
1175077-RB-0356१७८९2077.07.27अग्रिम कर 2071/072आयकरराष्ट्रिय बिमा कम्पनी लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.02.22हेर्नुहोस
1176075-RB-0207८७४2075.10.22आयकर(2073/074)आयकरबराज ट्रेडिङ प्रा.ली.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पुतलीसडक2080.02.22हेर्नुहोस
1177076-RB-0023११२६2076.05.03आयकर(2072/073)आयकररामहंश प्रोपर्टिज लि.आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौं2080.02.22हेर्नुहोस
1178076-RB-0096१२२२2076.07.26आयकर(2062/063)आयकरकेमिड्रग इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौं क्षेत्र नं ३2080.02.22हेर्नुहोस
1179077-RB-0190१६०२2077.06.23आयकर 2073/74आयकरकसमस सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.02.23हेर्नुहोस
1180077-RB-0191१६०३2077.06.23आयकर2074/2075आयकरकसमस सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.02.23हेर्नुहोस
1181077-RB-0311१७४२2077.07.19मुल्य अभिवृद्धिकर2071/072मुल्य अभिवृद्धिकरएप्पल इन्टरटेनमेन्ट प्रा.लि.आन्तरिक राजश्व कार्यालय बत्तीसपुतली2080.02.23हेर्नुहोस
1182077-RB-0330१७६२2077.07.23आयकर 2070/071आयकरप्यारामाउण्ट इलेक्ट्रोनिक प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.02.23हेर्नुहोस
1183077-RB-0331१७६३2077.07.23मुल्य अभिवृद्धिकर 2071/072मुल्य अभिवृद्धिकरप्यारामाउण्ट इलेक्ट्रोनिक प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.02.23हेर्नुहोस
1184077-RB-0332१७६४2077.07.23आयकर 2071/072आयकरप्यारामाउण्ट इलेक्ट्रोनिक प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.02.23हेर्नुहोस
1185077-RB-0011१४१५2077.04.11आयकर(2070/071)आयकरलक्ष्मी बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.02.23हेर्नुहोस
1186077-RB-0012१४१६2077.04.11अग्रिम कर (2070/071)आयकरलक्ष्मी बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.02.23हेर्नुहोस
1187077-RB-0013१४१७2077.04.11आयकर(2071/072)आयकरलक्ष्मी बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.02.23हेर्नुहोस
1188077-RB-0154१५६१2077.06.09आयकर2071/2072आयकरअरिहन्त मल्टि फाइवर्स लिठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.02.28हेर्नुहोस
1189077-RB-0155१५६२2077.06.09अग्रिम कर 2071/072आयकरअरिहन्त मल्टि फाइवर्स लिठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.02.28हेर्नुहोस
1190077-RB-0156१५६३2077.06.09आयकर2072/2073आयकरअरिहन्त मल्टि फाइवर्स लिठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.02.28 
1191077-RB-0157१५६४2077.06.09अग्रिम कर 2072/073आयकरअरिहन्त मल्टि फाइवर्स लिठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.02.28हेर्नुहोस
1192077-RB-0032१४३६2077.04.18आयकर(2072/073)आयकरशिवशक्ति केमोप्लाष्ट प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.02.28हेर्नुहोस
1193077-RB-0033१४३७2077.04.18आयकर(2073/074)आयकरशिवशक्ति केमोप्लाष्ट प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.02.28हेर्नुहोस
1194077-RB-0036१४४०2077.04.22आयकर(074/075)आयकरशिवशक्ति केमोप्लाष्ट प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.02.28हेर्नुहोस
1195077-RB-0037१४४१2077.04.22मुल्य अभिवृद्धिकर(073/074)मुल्य अभिवृद्धिकरशिवशक्ति केमोप्लाष्टठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.02.28हेर्नुहोस
1196077-RB-0055१४५९2077.04.28मुल्य अभिवृद्धिकर (067/68)मुल्य अभिवृद्धिकरअरिहन्त मल्टि फाइवर्स लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.02.28हेर्नुहोस
1197077-RB-0056१४६०2077.04.28आयकर(2067/068)आयकरअरिहन्त मल्टि फाइवर्स लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.02.28हेर्नुहोस
1198077-RB-0057१४६१2077.04.28आयकर(2068/069)आयकरअरिहन्त मल्टि फाइवर्स लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.02.28हेर्नुहोस
1199077-RB-0058१४६२2077.04.28मुल्य अभिवृद्धिकर (068/69)मुल्य अभिवृद्धिकरअरिहन्त मल्टि फाइवर्स लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.02.28हेर्नुहोस
1200077-RB-0059१४६३2077.04.28आयकर(2069/070)आयकरअरिहन्त मल्टि फाइवर्स लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.02.28हेर्नुहोस
1201077-RB-0060१४६४2077.04.28अग्रिम कर (2069/070)आयकरअरिहन्त मल्टि फाइवर्स लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.02.28हेर्नुहोस
1202077-RB-0061१४६५2077.04.28आयकर(2070/071)आयकरअरिहन्त मल्टि फाइवर्स लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.02.28हेर्नुहोस
1203077-RB-0062१४६६2077.04.28अग्रिम कर (2070/071)आयकरअरिहन्त मल्टि फाइवर्स लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.02.28हेर्नुहोस
1204077-RB-0063१४६७2077.04.28मुल्य अभिवृद्धिकर (070/71)मुल्य अभिवृद्धिकरअरिहन्त मल्टि फाइवर्स लिठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.02.28हेर्नुहोस
1205076-RB-0085११९७2076.07.07आयकर(2070/071)आयकरयुनिभर्सल इन्सिच्यूट अफ एडभान्स स्टडिज एण्ड रिसर्च प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.02.29हेर्नुहोस
1206076-RB-0086११९८2076.07.07मुल्य अभिवृद्धिकर (070/71)मुल्य अभिवृद्धिकरयुनिभर्सल इन्सिच्यूट अफ एडभान्स स्टडिज एण्ड रिसर्च प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.02.29हेर्नुहोस
1207075-RB-0147८११2075.08.21मुल्य अभिवृद्धिकर(070।71)मुल्य अभिवृद्धिकरवोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.02.30हेर्नुहोस
1208075-RB-0153८१८2075.09.05अग्रिम कर (2070/071)आयकरवोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.02.30हेर्नुहोस
1209075-RB-0154८१९2075.09.05आयकर(2070/071)आयकरवोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.02.30हेर्नुहोस
1210075-RB-0155८२०2075.09.05आयकर(2070/071)आयकरबोटलर्स नेपाल लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.02.30हेर्नुहोस
1211077-RB-0451१८९९2077.10.13अग्रिम कर 2071/072आयकरयुनिलिभर नेपाल लिमिटेडठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.02.32हेर्नुहोस
1212078-RB-0072२१९९2078.05.17भंसार महसुल, अन्तः शुल्क तथा मुल्य अभिवृद्धि करभंसारओद्धत ट्रेड प्रा.लि.भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय त्रिपुरेश्‍वर, काठमाडौं2080.02.32 
1213079-RB-0006२६३३2079.04.09सुन भन्सार चोरी पैठारीभंसारनिरोज श्रेष्ठत्रि.वि.भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत राजकुमार अधिकारी समेतको जाहेरीले नेपाल सरकार2080.02.32हेर्नुहोस
1214079-RB-0052२७०३2079.06.07भंसार चोरी पैठारीभंसारधिरेन्द्र कुमार साहप्र.स.नि. नरेश महतो समेतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार2080.02.32हेर्नुहोस
1215077-RB-0286१७०८2077.07.16मुल्य अभिवृद्धिकर2071/072मुल्य अभिवृद्धिकरनेपाल पर्यटन बोर्डठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.03हेर्नुहोस
1216077-RB-0287१७०९2077.07.16अग्रिम कर 2071/072आयकरनेपाल पर्यटन बोर्डठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.03हेर्नुहोस
1217077-RB-0288१७१०2077.07.16आयकर2071/2072आयकरनेपाल पर्यटन बोर्डठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.03हेर्नुहोस
1218076-RB-0234१३९७2077.03.10आयकर(2073/074)आयकरमहालक्ष्मी सोल्भेन्ट एण्ड रिफाईनरी प्रा.लीठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.03.03हेर्नुहोस
1219076-RB-0235१३९८2077.03.10मुल्य अभिवृद्धिकर (073/74)मुल्य अभिवृद्धिकरमहालक्ष्मी सोल्भेन्ट एण्ड रिफाईनरी प्रा.लीठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.03.03हेर्नुहोस
1220077-RB-0008१४११2077.04.09आयकर(2074/075)आयकरमहालक्ष्मी सोल्भेन्ट एण्ड रिफाईनरी प्रा.लीठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.03.03हेर्नुहोस
1221077-RB-0266१६८८2077.07.16आयकर2070/2071आयकरलाइफ इन्स्याेरेन्स कर्पाेरेशन नेपाल लि‍ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.04 
1222077-RB-0267१६८९2077.07.16अग्रिम कर 2070/071आयकरलाइफ इन्स्याेरेन्स कर्पाेरेशन नेपाल लि‍ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.04 
1223077-RB-0268१६९०2077.07.16मुल्य अभिवृद्धिकर2070/071मुल्य अभिवृद्धिकरलाइफ इन्स्याेरेन्स कर्पाेरेशन नेपाल लि‍ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.04 
1224077-RB-0269१६९१2077.07.16अग्रिम कर 2071/072आयकरलाइफ इन्स्याेरेन्स कर्पाेरेशन नेपाल लि‍ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.04 
1225077-RB-0270१६९२2077.07.16आयकर2071/2072आयकरलाइफ इन्स्याेरेन्स कर्पाेरेशन नेपाल लि‍ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.04 
1226077-RB-0034१४३८2077.04.18आयकर(2074/075)आयकरनारायणी माेडर्न पल्सेस इण्डष्ट्रिजठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.03.04हेर्नुहोस
1227077-RB-0097१५०१2077.05.04आयकर2066/2067आयकरलाइफ इन्स्याेरेन्स कर्पाेरेशन नेपाल लि‍ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.04 
1228077-RB-0098१५०२2077.05.04आयकर2067/068आयकरलाइफ इन्स्याेरेन्स कर्पाेरेशन नेपाल लि‍ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.04 
1229077-RB-0099१५०३2077.05.04आयकर2068/069आयकरलाइफ इन्स्याेरेन्स कर्पाेरेशन नेपाल लि‍ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.04 
1230077-RB-0100१५०४2077.05.04आयकर2069/070आयकरलाइफ इन्स्याेरेन्स कर्पाेरेशन नेपाल लि‍ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.04 
1231077-RB-0101१५०५2077.05.04अग्रिम कर 2069/070आयकरलाइफ इन्स्याेरेन्स कर्पाेरेशन नेपाल लि‍ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.04 
1232078-RB-0218२४७५2079.01.12आयकर 2072/073आयकरएसियन लाईफ ईन्सुरेन्सठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.03.05हेर्नुहोस
1233079-RB-0152२८४८2080.01.03मुल्य अभिवृद्धिकर 2074/075मुल्य अभिवृद्धिकरतिरुपति बालाजी फ्लोर मिल्स प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2080.03.05 
1234079-RB-0153२८४९2080.01.03मुल्य अभिवृद्धिकर 2075/076मुल्य अभिवृद्धिकरतिरुपति बालाजी फ्लोर मिल्स प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2080.03.05 
1235074-RB-0099४४८2074.09.13भंसार महसूलभंसारयुनिलिभर नेपाल लिमिटेडभन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालय, तिनकुने काठमाडौं2080.03.07 
1236079-RB-0065२७२६2079.06.30ब्याट्रीको धुलो 2 गोटा ट्राक्टर चोरी निकासीभंसारविन्देश्वर यादवप्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक सूर्यप्रसाद उपाध्यायको जाहेरीले नेपाल सरकार2080.03.07हेर्नुहोस
1237077-RB-0198१६११2077.06.25आयकर 2072/073आयकरडाइलिम ईन्डष्ट्रिज कं.लि. तथा केइरोङ्ग कन्स्ट्रक्सन ईन्डष्ट्रियल कं.लि. जे.भी.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2080.03.10 
1238078-RB-0238२५०७2079.02.12आयकर 2071/72आयकरडिएल इ एण्ड सि कं. लि. तथा केइरोङ्ग कन्स्ट्रक्सन इण्डस्ट्रियल कं. लि. जे.भी.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2080.03.10 
1239078-RB-0239२५०८2079.02.12मुल्य अभिवृद्धिकर 2071/72मुल्य अभिवृद्धिकरडिएल इ एण्ड सि कं. लि. तथा केइरोङ्ग कन्स्ट्रक्सन इण्डस्ट्रियल कं. लि. जे.भी.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2080.03.10 
1240078-RB-0240२५०९2079.02.12आयकर 2073/74आयकरडिएल इ एण्ड सि कं. लि. तथा केइरोङ्ग कन्स्ट्रक्सन इण्डस्ट्रियल कं. लि. जे.भी.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2080.03.10 
1241075-RB-0103७६४2075.07.20मुल्य अभिवृद्धिकर(०६३।६४)मुल्य अभिवृद्धिकरहिमाल रेफ्रिजिरेशन एण्ड इलेक्ट्रीकल इण्डष्ट्रीज प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौं2080.03.10हेर्नुहोस
1242077-RB-0131१५३७2077.05.24आयकर2074/2075आयकरग्राण्डी ईन्टरनेशनल हस्पिटल प्रा.ली0ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.10 
1243077-RB-0151१५५८2077.06.08आयकर2068/069आयकरसिभिल बै‌क लिठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.11 
1244077-RB-0152१५५९2077.06.08अग्रिम कर 2068/069आयकरसिभिल बै‌क लिठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.11 
1245078-RB-0022२१४५2078.04.22आयकर2065/2066आयकरसिभिल बै‌क लिठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.11 
1246078-RB-0068२१९३2078.05.15आयकर2072/2073आयकरसिभिल बै‌क लिठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.11 
1247078-RB-0069२१९४2078.05.15आयकर (अग्रिम कर कट्टी) 2072/073आयकरसिभिल बै‌क लिठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.11 
1248076-RB-0020११२३2076.05.02मुल्य अभिवृद्धिकर (070/71 देखि 073/074)मुल्य अभिवृद्धिकरपर्यावरण संरक्षण मंचठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.03.11 
1249077-RB-0085१४८९2077.05.03आयकर2069/070आयकरएआरएमसी प्रा.लिआन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौं क्षेत्र नं १2080.03.11 
1250077-RB-0165१५७५2077.06.16आयकर2072/2073आयकरएम.ए.डब्लु. अर्थमुभर्स प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.12 
1251077-RB-0166१५७६2077.06.16अग्रिमकर 2072/073आयकरएम.ए.डब्लु. अर्थमुभर्स प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.12 
1252077-RB-0167१५७७2077.06.16मुल्य अभिवृद्धिकर2072/073मुल्य अभिवृद्धिकरएम.ए.डब्लु. अर्थमुभर्स प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.12 
1253077-RB-0168१५७८2077.06.16आयकर2073/2074आयकरएम.ए.डब्लु. अर्थमुभर्स प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.12 
1254077-RB-0169१५७९2077.06.16मुल्य अभिवृद्धिकर2073/074मुल्य अभिवृद्धिकरएम.ए.डब्लु. अर्थमुभर्स प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.12 
1255074-RB-0094२९६2074.08.26आयकर(068/69)आयकरएभरेष्ट पेपर मिल्स प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.03.17 
1256076-RB-0083११९४2076.07.06आयकर(2070/071)आयकरएभरेष्ट पेपर मिल्स प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.03.17 
1257076-RB-0084११९५2076.07.06आयकर(2071/072)आयकरएभरेष्ट पेपर मिल्स प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.03.17 
1258078-RB-0201२४५२2078.12.13पूर्वादेश (अग्रिम कर कट्टी र मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी)आयकरहिमालय एयरलाइन्स प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौं2080.03.19 
1259075-RB-0380१०६२2076.03.05आयकर(2071/072)आयकरदुबई एभिएसन कर्पोरेशन (दुबई फ्लाई)आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नया बानेश्वर काठमाण्डौ2080.03.19 
1260079-RB-0015२६४५2079.04.15नेपाली नगद चोरी पैठारीभंसारसरोज कुमार सिंहजनकपुर भन्सार कार्यालय2080.03.21 
1261077-RB-0229१६४७2077.06.28आयकर2073/2074आयकरसि.जि.फुड्स इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.24 
1262077-RB-0230१६४८2077.06.28मुल्य अभिवृद्धिकर2073/074मुल्य अभिवृद्धिकरसि.जि.फुड्स इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.24 
1263077-RB-0231१६४९2077.06.28मुल्य अभिवृद्धिकर2074/075मुल्य अभिवृद्धिकरसि.जि.फुड्स इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.24 
1264077-RB-0232१६५०2077.06.28आयकर2074/2075आयकरसि.जि.फुड्स इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.24 
1265078-RB-0055२१८०2078.05.09आयकर2074/2075आयकरसनराइज स्कुल चितवन प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर2080.03.24हेर्नुहोस
1266075-RB-0208८७५2075.10.22आयकर(2069/070)आयकरलक्ष्मी बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.03.24 
1267075-RB-0209८७६2075.10.22आयकर(अग्रिमकर कट्टी 2069/070)आयकरलक्ष्मी बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.03.24 
1268074-RB-0096३०७2074.09.11मुल्य अभिवृद्धिकर(073 असार)मुल्य अभिवृद्धिकरओम चावो विरो फिड इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.03.25 
1269074-RB-0097३०८2074.09.11आयकर(072/73)आयकरओम चावो विरो फिड इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.03.25 
1270077-RB-0341१७७४2077.07.25मुल्य अभिवृद्धिकर 2071/072मुल्य अभिवृद्धिकरम्याकाफेरी (नेपाल) प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, टंगाल ,काठमाण्डौ2080.03.25 
1271077-RB-0342१७७५2077.07.25आयकर2071/2072आयकरम्याकाफेरी (नेपाल) प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, टंगाल ,काठमाण्डौ2080.03.25 
1272074-RB-0098७१५2074.09.11आयकर (करको दर संशोधन)आयकरओम चाबोबिरो फिड इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.03.25 
1273074-RB-0108४१४2074.10.24मुल्य अभिवृद्धिकर(069/70)मुल्य अभिवृद्धिकरमिनाक्षी प्रोडक्स नेपाल प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.03.26 
1274074-RB-0109२०९2074.10.24आयकर(068/69)आयकरमिनाक्षी प्रोडक्स नेपाल प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.03.26 
1275074-RB-0110४१३2074.10.24आयकर(069/70)आयकरमिनाक्षी प्रोडक्स नेपाल प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.03.26 
1276075-RB-0217८८४2075.10.24अन्तशुल्क(065/066)अन्तशुल्कसि.जि.ब्रुअरी नेपाल प्रा.लिआन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुर चितवन2080.03.26 
1277075-RB-0327१००२2076.01.22आयकर(2072/073)आयकरनारायणी सिमेन्ट प्रा.ली.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.03.26 
1278075-RB-0328१००३2076.01.22मुल्य अभिवृद्धिकर (072/73)मुल्य अभिवृद्धिकरनारायणी सिमेन्ट प्रा.ली.राजस्व अनुसन्धान कार्यालय म.क्षे.का.पथलैया2080.03.26 
1279075-RB-0329१००४2076.01.22अन्तशुल्क(072/073)अन्तशुल्कनारायणी सिमेन्ट प्रा.ली.राजस्व अनुसन्धान कार्यालय म.क्षे.का.पथलैया2080.03.26 
1280077-RB-0259१६७९2077.06.30मुल्य अभिवृद्धिकर 2068/069मुल्य अभिवृद्धिकरयाक एण्ड यती होटल लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.28 
1281077-RB-0260१६८०2077.06.30आयकर2068/2069आयकरयाक एण्ड यती होटल लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.28 
1282077-RB-0261१६८१2077.06.30मुल्य अभिवृद्धिकर 2069/070मुल्य अभिवृद्धिकरयाक एण्ड यती होटल लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.28 
1283077-RB-0262१६८२2077.06.30मुल्य अभिवृद्धिकर 2072/073मुल्य अभिवृद्धिकरयाक एण्ड यती होटल लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.28 
1284077-RB-0263१६८३2077.06.30आयकर2072/2073आयकरयाक एण्ड यती होटल लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.28 
1285077-RB-0264१६८४2077.06.30मुल्य अभिवृद्धिकर2073/074मुल्य अभिवृद्धिकरयाक एण्ड यती होटल लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.28 
1286077-RB-0265१६८५2077.06.30आयकर2073/2074आयकरयाक एण्ड यती होटल लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.28 
1287077-RB-0323१७५५2077.07.23आयकर2073/2074आयकरशिवशक्ति दाल मिल प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2080.03.28 
1288077-RB-0324१७५६2077.07.23अग्रिम कर 2074/075आयकरशिवशक्ति दाल मिल प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2080.03.28 
1289077-RB-0325१७५७2077.07.23आयकर 2074/075आयकरशिवशक्ति दाल मिल प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2080.03.28 
1290077-RB-0354१७८७2077.07.26आयकर2070/2071आयकरसावल सहकारी संस्था लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, टंगाल ,काठमाण्डौ2080.03.28हेर्नुहोस
1291077-RB-0355१७८८2077.07.26आयकर2071/2072आयकरसावल सहकारी संस्था लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, टंगाल ,काठमाण्डौ2080.03.28हेर्नुहोस
1292079-RB-0058२७१७2079.06.09मुल्य अभिवृद्धिकर 73/74मुल्य अभिवृद्धिकरभुदेव खाद्य उद्योग प्रा.लिमध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2080.03.28 
1293077-RB-0159१५६७2077.06.14अग्रिम कर 2071/072आयकरहिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा‍.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.31 
1294077-RB-0242१६६०2077.06.29अन्तशुल्क 2073/074अन्तशुल्कहिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा‍.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.03.31 
1295076-RB-0136१२८२2076.10.03आयकर(2071/072)आयकरनेपाल वायुसेवा निगमठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.03.31 
1296077-RB-0272१६९४2077.07.16आयकर2068/2069आयकरश्रीकृष्ण आयल एण्ड रिफाइनरी घि. इ‍‍ण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.04.14 
1297077-RB-0273१६९५2077.07.16आयकर 2069/070आयकरश्रीकृष्ण आयल एण्ड रिफाइनरी घि. इ‍‍ण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.04.14 
1298077-RB-0274१६९६2077.07.16आयकर2070/071आयकरश्रीकृष्ण आयल एण्ड रिफाइनरी घि. इ‍‍ण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.04.14 
1299077-RB-0279१७०१2077.07.16कर निर्धार 2071/072आयकरदुग्ध विकास संस्थानठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.04.14 
1300078-RB-0229२४९८2079.02.04आयकर 2072/073आयकरदुग्ध विकास संस्थानठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.04.14 
1301078-RB-0230२४९९2079.02.04अग्रिम कर कट्टी 2072/073आयकरदुग्ध विकास संस्थानठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.04.14 
1302078-RB-0231२५००2079.02.04मुल्य अभिवृद्धिकर 2072/073मुल्य अभिवृद्धिकरदुग्ध विकास संस्थानठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.04.14 
1303077-RB-0496१९७०2077.11.09आयकर2072/2073आयकरसानिमा बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.04.15 
1304077-RB-0497१९७१2077.11.09मुल्य अभिवृद्धिकर2072/073मुल्य अभिवृद्धिकरसानिमा बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.04.15 
1305076-RB-0031११३६2076.05.16आयकर(२०६६।०६७)आयकरविकोइ विल्डर्स प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.04.15 
1306076-RB-0032११३७2076.05.16आयकर(२०६७।०६८)आयकरविकोइ विल्डर्स प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.04.15 
1307076-RB-0039११४४2076.05.19मुल्य अभिवृद्धिकर (066/67)मुल्य अभिवृद्धिकरबिकोई बिल्डर्स प्रा.ली.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.04.15 
1308076-RB-0040११४५2076.05.19मुल्य अभिवृद्धिकर (067/68)मुल्य अभिवृद्धिकरबिकोई बिल्डर्स प्रा.ली.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.04.15 
1309077-RB-0145१५५१2077.06.02आयकर2071/2072आयकरसानिमा बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.04.15 
1310077-RB-0146१५५२2077.06.02मुल्य अभिवृद्धिकर2071/072मुल्य अभिवृद्धिकरसानिमा बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.04.15 
1311077-RB-0248१६६६2077.06.29आयकर2073/2074आयकरइतिहाद एयरवेजआन्तरिक राजस्व कार्यालय , पुतलीसडक, काठमाडौं2080.04.16 
1312077-RB-0293१७१८2077.07.16आयकर2071/2072आयकरमनिपाल एजुकेशन एण्ड मेडिकल ग्रुप (नेपाल) प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.04.16 
1313077-RB-0294१७१९2077.07.16अग्रिम करआयकरमनिपाल एजुकेशन एण्ड मेडिकल ग्रुप (नेपाल) प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.04.16 
1314077-RB-0295१७२०2077.07.16अग्रिम कर 2071/072आयकरनेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.04.16 
1315077-RB-0296१७२१2077.07.16आयकर2071/2072आयकरनेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.04.16 
1316076-RB-0105१२३२2076.08.13आयकर(2071/072)आयकरइतिहाद एयरवेजआन्तरिक राजस्व कार्यालय, पुतलीसडक2080.04.16 
1317079-RB-0059२७१८2079.06.24मेडिकल उपकरणहरु चोरी पैठारीभंसारआदर्श मेडिकलसिस्टमजिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषाको प्र.ना.उ. दिपक कुमार राय समेतको प्रतिवेदनले बादी नेपाल सरकार2080.04.18 
1318079-RB-0060२७१९2079.06.24मेडिकल उपकरणहरु चोरी पैठारीभंसारशंकर सिंह समेतजिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषाको प्र.ना.उ. दिपक कुमार राय समेतको प्रतिवेदनले बादी नेपाल सरकार2080.04.18 
1319079-RB-0061२७२०2079.06.24मेडिकल उपकरणहरु चोरी पैठारीभंसारआयुषजिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषाको प्र.ना.उ. दिपक कुमार राय समेतको प्रतिवेदनले बादी नेपाल सरकार2080.04.18 
1320079-RB-0062२७२१2079.06.24मेडिकल उपकरणहरु चोरी पैठारीभंसारडा. विपिन कुमार सिंहजिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषाको प्र.ना.उ. दिपक कुमार राय समेतको प्रतिवेदनले बादी नेपाल सरकार2080.04.18 
1321079-RB-0087२७५५2079.08.26सुन भंसार चोरी पैठारीभंसारparash nath sahप्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भिमप्रसाद ढकाल समेतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार2080.04.18 
1322077-RB-0179१५९१2077.06.22आयकर2071/2072आयकरजि. फोर. एस. सेक्युरिटि सर्भिसेज नेपाल प्रा. लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.04.21 
1323077-RB-0180१५९२2077.06.22मुल्य अभिवृद्धिकर2071/072मुल्य अभिवृद्धिकरजि. फोर. एस. सेक्युरिटि सर्भिसेज नेपाल प्रा. लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.04.21 
1324077-RB-0181१५९३2077.06.22अग्रिम कर 2071/072आयकरजि. फोर. एस. सेक्युरिटि सर्भिसेज नेपाल प्रा. लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.04.21 
1325077-RB-0088१४९२2077.05.03आयकर2071/2072आयकरजि. फोर. एस. सेक्युरिटि सर्भिसेज नेपाल प्रा. लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.04.21 
1326077-RB-0089१४९३2077.05.03आयकर2070/071आयकरजि. फोर. एस. सेक्युरिटि सर्भिसेज नेपाल प्रा. लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.04.21 
1327077-RB-0090१४९४2077.05.03आयकर2067/2068आयकरजि. फोर. एस. सेक्युरिटि सर्भिसेज नेपाल प्रा. लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.04.21 
1328077-RB-0091१४९५2077.05.03आयकर2069/070आयकरजि. फोर. एस. सेक्युरिटि सर्भिसेज नेपाल प्रा. लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.04.21 
1329077-RB-0092१४९६2077.05.03मुल्य अभिवृद्धिकर2068/069मुल्य अभिवृद्धिकरजि. फोर. एस. सेक्युरिटि सर्भिसेज नेपाल प्रा. लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.04.21 
1330077-RB-0093१४९७2077.05.03आयकर2068/069आयकरजि. फोर. एस. सेक्युरिटि सर्भिसेज नेपाल प्रा. लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.04.21 
1331077-RB-0094१४९८2077.05.03मुल्य अभिवृद्धिकर2069/070मुल्य अभिवृद्धिकरजि. फोर. एस. सेक्युरिटि सर्भिसेज नेपाल प्रा. लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.04.21 
1332077-RB-0095१४९९2077.05.03आयकर2070/071आयकरजि. फोर. एस. सेक्युरिटि सर्भिसेज नेपाल प्रा. लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.04.21 
1333077-RB-0255१६७५2077.06.30मुल्य अभिवृद्धिकर2071/072मुल्य अभिवृद्धिकरह्वावे टेक्नोलोजिज् नेपाल कम्पनी प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.04.22 
1334077-RB-0256१६७६2077.06.30आयकर2071/2072आयकरह्वावे टेक्नोलोजिज् नेपाल कम्पनी प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.04.22 
1335077-RB-0439१८८६2077.10.07आयकर2072/2073आयकरएभरेष्ट सुगर एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिज लिठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.04.23 
1336077-RB-0021१४२५2077.04.12आयकर(2068/069)आयकरएभरेष्ट सुगर एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिज लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.04.23 
1337077-RB-0022१४२६2077.04.12आयकर(2069/070)आयकरएभरेष्ट सुगर एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिज लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.04.23 
1338077-RB-0023१४२७2077.04.12मुल्य अभिवृद्धिकर (069/070)मुल्य अभिवृद्धिकरएभरेष्ट सुगर एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिज लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.04.23 
1339077-RB-0024१४२८2077.04.12अग्रीमकर(069/070)आयकरएभरेष्ट सुगर एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिज लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.04.23 
1340077-RB-0025१४२९2077.04.12आयकर(2070/071)आयकरएभरेष्ट सुगर एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिज लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.04.23 
1341077-RB-0026१४३०2077.04.12आयकर(2071/072)आयकरएभरेष्ट सुगर एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिज लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.04.23 
1342077-RB-0125१५२९2077.05.21अन्तशुल्क2073/074अन्तशुल्कगोर्खा ब्रुअरी प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर2080.04.23 
1343077-RB-0126१५३०2077.05.21अन्तशुल्क2074/075अन्तशुल्कगोर्खा ब्रुअरी प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर2080.04.23 
1344077-RB-0314१७४५2077.07.20बढी भन्सार महसूलभंसारपूजा इन्टरनेशनल नेपालसुख्खा वन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया पर्सा2080.04.25 
1345077-RB-0446१८९४2077.10.11आयकर2073/2074आयकरग्लोबल ट्रेडिङ हाउस प्रा.लि.आन्तरिक राजश्व कार्यालय त्रिपुरेश्वर2080.04.25 
1346078-RB-0026२१५०2078.04.27आयकर2072/2073आयकरसाविक अरनिको डेभलपमेन्ट बैँक हाल सेञ्चुरी बैँक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.04.25 
1347076-RB-0082११९३2076.07.05अग्रिमकर कट्टी (२०६८।०६९देखी २०७३।०७४)आयकरजगुआर ओभरसिज एण्ड अष्टर जेभी प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौं क्षेत्र नं १2080.04.28 
1348076-RB-0107१२३४2076.08.18मुल्य अभिवृद्धिकर(पूर्वादेश बदर)मुल्य अभिवृद्धिकरलार्सन एण्ड टुब्रो लि.आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौं2080.04.28 
1349076-RB-0052११६०2076.05.23मुल्य अभिवृद्धिकर (073/74)मुल्य अभिवृद्धिकरलक्ष्मी ईन्टरकन्टीनेन्टल प्रा.लीराजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुर समेत2080.04.29 
1350076-RB-0125१२७१2076.09.27आयकर(2072/073)आयकरलक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.04.29 
1351076-RB-0126१२७२2076.09.27मुल्य अभिवृद्धिकर (072/73)मुल्य अभिवृद्धिकरलक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.04.29 
1352076-RB-0127१२७३2076.09.27आयकर(2073/074)आयकरलक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.04.29 
1353076-RB-0128१२७४2076.09.27मुल्य अभिवृद्धिकर (073/74)मुल्य अभिवृद्धिकरलक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.04.29 
1354077-RB-0387१८३१2077.09.05मुल्य अभिवृद्धिकर 2073 आषाढमुल्य अभिवृद्धिकरनारायणी यातायात व्यवसायी संघआन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौडा2080.04.30 
1355077-RB-0388१८३२2077.09.05अग्रिम कर 2071/072आयकरनारायणी यातायात व्यवसायी संघआन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौडा2080.04.30 
1356077-RB-0389१८३३2077.09.05अग्रिम कर 2072/073आयकरनारायणी यातायात व्यवसायी संघआन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौडा2080.04.30 
1357077-RB-0392१८३६2077.09.06आयकर2067/068आयकरनारायणी यातायात व्यवसायी संघआन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौडा2080.04.30 
1358077-RB-0393१८३७2077.09.06आयकर2068/069आयकरनारायणी यातायात व्यवसायी संघआन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौडा2080.04.30 
1359077-RB-0394१८३८2077.09.06आयकर2069/070आयकरनारायणी यातायात व्यवसायी संघआन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौडा2080.04.30 
1360077-RB-0395१८३९2077.09.06आयकर2070/071आयकरनारायणी यातायात व्यवसायी संघआन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौडा2080.04.30 
1361077-RB-0396१८४०2077.09.06आयकर2071/2072आयकरनारायणी यातायात व्यवसायी संघआन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौडा2080.04.30 
1362077-RB-0397१८४१2077.09.06आयकर2072/2073आयकरनारायणी यातायात व्यवसायी संघआन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौडा2080.04.30 
1363077-RB-0491१९६४2077.11.03आयकर2070/071आयकरप्रसिद पश्मिना इण्डस्ट्रिजआन्तरिक राजस्व कार्यालय, पुतलीसडक2080.04.30 
1364079-RB-0039२६८६2079.05.23बढी भन्सार महसुल मागभंसारब्राण्ड बकेट फर्मभन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय त्रिपुरेश्‍वर, काठमाडौं2080.04.32 
1365079-RB-0107२७८४2079.10.03बढी भन्सार मूल्य निर्धारणभंसारएभरेष्ट मेड प्रा.लि.सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय2080.04.32 
1366079-RB-0234२९३९2080.02.23सुन भन्सार चोरी पैठारीभंसारगंगा महतोप्र.ब.उ.. दिपेन्द्र जि.सी. समेतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार2080.04.32 
1367077-RB-0475१९४४2077.10.28आयकर 2074/075आयकरकाठमाडौं स्टिल प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.05.03 
1368077-RB-0476१९४५2077.10.28अग्रिम कर कट्टी 2074/075आयकरकाठमाडौं स्टिल प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.05.03 
1369077-RB-0477१९४६2077.10.28मुल्य अभिवृद्धिकर 2074/075मुल्य अभिवृद्धिकरकाठमाडौं स्टिल प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.05.03 
1370077-RB-0499१९७३2077.11.10आय कर 2075/076आयकरकाठमाडौं स्टिल प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.05.03 
1371077-RB-0500१९७४2077.11.10अग्रिम कर 2075/76आयकरकाठमाडौं स्टिल प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.05.03 
1372075-RB-0293९६१2075.12.17मुल्य अभिवृद्धिकर (067/68)मुल्य अभिवृद्धिकरनारायणी आयल रिफाईनरी उद्योग प्रा. लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.05.03 
1373077-RB-0423१८६८2077.09.21आयकर2074/2075आयकरपवन कुमार निकेश कुमारआन्तरिक राजस्व कार्यालय, नयाँ सडक, काठमाण्डौ2080.05.04 
1374077-RB-0430१८७५2077.09.28आयकर2070/071आयकरसाविक एच एण्ड बि. बैंक हाल लुम्बिनी विकाश बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.05.04 
1375077-RB-0431१८७६2077.09.28अग्रिम कर कट्टी 2070/071आयकरसाविक एच एण्ड बि. बैंक हाल लुम्बिनी विकाश बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.05.04 
1376077-RB-0432१८७७2077.09.28आयकर2071/2072आयकरसाविक एच एण्ड बि. बैंक हाल लुम्बिनी विकाश बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.05.04 
1377077-RB-0433१८७८2077.09.28अग्रिम कर कट्टी 2071/072आयकरसाविक एच एण्ड बि. बैंक हाल लुम्बिनी विकाश बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.05.04 
1378079-RB-0018२६५०2079.04.19आयकर 2074/075आयकररोमी स्टोरआन्तरिक राजस्व कार्यालय, जोरपाटी काठमाडौं2080.05.04 
1379077-RB-0366१८१०2077.08.08आयकर2074/2075आयकरसि.जि. प्याकेजिङ्ग नेपाल प्रा.लीआन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर १2080.05.05 
1380078-RB-0221२४९०2079.01.22आयकर 2073/074आयकरसेन्ट्रल फाइनान्स लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2080.05.05 
1381078-RB-0224२४९३2079.01.25अग्रिम कर कट्टी 2072/073आयकरनेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.05.05हेर्नुहोस
1382078-RB-0112२२४३2078.06.14आयकर2074/075आयकरमनोज ग्यास उद्योग प्रा.लिमध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2080.05.07 
1383079-RB-0044२६९२2079.05.31सुन भन्सार चोरी पैठारीभंसारखुर्सैद राईनप्रमुख भन्सार अधिकृत बिष्णु प्रसाद पौडेल समेतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार2080.05.07 
1384079-RB-0137२८३०2079.12.08सुन भन्सार चोरी पैठारीभंसारदावा छिरिङ्ग शेर्पाप्र.ब.उ. भिमप्रसाद ढकाल समेतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार2080.05.07 
1385077-RB-0303१७३४2077.07.19आयकर2071/2072आयकरहिमाल हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.05.10 
1386077-RB-0304१७३५2077.07.19मुल्य अभिवृद्धिकर2071/072मुल्य अभिवृद्धिकरहिमाल हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.05.10 
1387077-RB-0420१८६५2077.09.19आयकर2071/2072आयकरनेपाल मेगा कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लिआन्तरिक राजश्व कार्यालय त्रिपुरेश्वर2080.05.10 
1388075-RB-0304९७३2075.12.27आयकर(2069/070)आयकरग्लोवल आइएमई बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.05.10 
1389075-RB-0306९७५2075.12.27आयकर(2070/071)आयकरग्लोवल आइएमई बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.05.10 
1390075-RB-0308९७७2075.12.27आयकर(2070/071)आयकरग्लोबल आईएमई बैकं लि.(साविक कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंक)ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.05.10 
1391076-RB-0034११३९2076.05.19आयकर(2066/067)आयकरग्लोबल आई.एम.ई बैक लीठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.05.10 
1392076-RB-0035११४०2076.05.19आयकरआयकरग्लोबल आई.एम.ई बैक लीठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.05.10 
1393076-RB-0211१३७२2076.12.03आयकर(2071/072)आयकरवल्डलि‌क कम्युनिकेशन्स् लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.05.11 
1394076-RB-0212१३७३2076.12.03अग्रीमकर (2071/072)आयकरवल्डलि‌क कम्युनिकेशन्स् लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.05.11 
1395076-RB-0213१३७४2076.12.03मुल्य अभिवृद्धिकर (071/72)मुल्य अभिवृद्धिकरवल्डलि‌क कम्युनिकेशन्स् लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.05.11 
1396078-RB-0107२२३८2078.06.11आयकर2072/073आयकरहिमालयन टर्मीनल प्रा.लीमध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2080.05.12 
1397078-RB-0108२२३९2078.06.11मुल्य अभिवृद्धिकर 2072/073मुल्य अभिवृद्धिकरहिमालयन टर्मीनल प्रा.लीमध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2080.05.12 
1398077-RB-0049१४५३2077.04.27आयकर(2071/072)आयकरयति डिष्टलरी प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.05.12 
1399077-RB-0050१४५४2077.04.27आयकर(2072/073)आयकरयति डिष्टलरी प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.05.12 
1400077-RB-0051१४५५2077.04.27आयकर(2073/074)आयकरयति डिष्टलरी प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.05.12 
1401078-RB-0015२१३८2078.04.18आयकर2073/2074आयकरसिम्याट कन्सल्ट्यान्ट्स प्रा.लि.आन्तरिक राजश्व कार्यालय बत्तीसपुतली2080.05.17 
1402078-RB-0016२१३९2078.04.18आयकर2074/2075आयकरसिम्याट कन्सल्ट्यान्ट्स प्रा.लि.आन्तरिक राजश्व कार्यालय बत्तीसपुतली2080.05.17 
1403078-RB-0021२१४४2078.04.22आयकर2075/2076आयकरसिम्याट कन्सल्ट्यान्ट्स प्रा.लि.आन्तरिक राजश्व कार्यालय बत्तीसपुतली2080.05.17 
1404078-RB-0219२४८८2079.01.19आयकर 2073/074आयकरसिम्याट कन्सल्ट्यान्ट्स प्रा.लि.आन्तरिक राजश्व कार्यालय बत्तीसपुतली2080.05.17 
1405078-RB-0220२४८९2079.01.19आयकर2074/075आयकरसिम्याट कन्सल्ट्यान्ट्स प्रा.लि.आन्तरिक राजश्व कार्यालय बत्तीसपुतली2080.05.17 
1406077-RB-0410१८५४2077.09.13आयकरआयकरबैंक अफ एशिया नेपाल लि. हाल (एन.आई.सि. एशिया बैंक लि)ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.05.18 
1407077-RB-0411१८५५2077.09.13आयकर2066/067आयकरएन आई सी एशिया बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.05.18 
1408078-RB-0067२१९२2078.05.15आयकर (अग्रिम कर कट्टी) 2070/071आयकरनेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.05.18 
1409078-RB-0077२२०५2078.05.18आयकर2072/2073आयकरएन आई सी एशिया बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.05.18 
1410078-RB-0166२३१६2078.10.23आयकर2072/073आयकरनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.05.18 
1411078-RB-0167२३१७2078.10.23अग्रिम कर कट्टी 072/73आयकरनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.05.18 
1412078-RB-0168२३१८2078.10.23मुल्य अभिवृद्धिकर2072/073मुल्य अभिवृद्धिकरनेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.05.18 
1413075-RB-0275९४२2075.12.08मुल्य अभिवृद्धिकर (070/71)मुल्य अभिवृद्धिकरएन आई सी एशिया बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.05.18 
1414075-RB-0276९४३2075.12.08आयकर(2070/071)आयकरएन आई सी एशिया बैंक लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.05.18 
1415077-RB-0498१९७२2077.11.09आयकर071/072आयकरप्रभु बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.05.19 
1416078-RB-0024२१४८2078.04.27आयकर2070/071आयकरसाविक ग्रान्ड बैँक नेपाल ली. हाल प्रभु बैँक ली.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.05.19 
1417078-RB-0025२१४९2078.04.27आयकर2070/071आयकरप्रभु बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.05.19 
1418078-RB-0040२१६४2078.05.02आयकर2070/071आयकरप्रभु बैंक लिमिटेडठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.05.19 
1419078-RB-0089२२१७2078.05.28आयकर2072/2073आयकरपद्मा कोलोनी प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कल‌की काठमाण्डौ2080.05.19 
1420076-RB-0002११०३2076.04.08आयकर(अग्रिमकर २०७२ साउनदेखी २०७५ फागुनसम्म)आयकरजनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र ली.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.05.19 
1421076-RB-0156१३०९2076.10.28अग्रिम कर (2071/072)आयकरजनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र ली.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.05.19 
1422078-RB-0130२२७५2078.08.01आयकर2077/078आयकरस्प्राउट टेक्नोलोजी नेपाल.प्रा.लीआन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर १2080.05.21 
1423079-RB-0016२६४६2079.04.18भंसार(बढी भन्सार महसुल माग)भंसारपार्थ इन्टरनेशनल प्रा.लिभन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय त्रिपुरेश्‍वर, काठमाडौं2080.05.21 
1424079-RB-0112२७९१2079.10.22त्रुटीपूर्ण मूल्याङ्कन बदर गरी बढी भन्सार रकम फिर्ता पाउँभंसारअल्ट्रा सोलार इनर्जि एण्ड स्टिल इन्जिनियरिङ प्रा.लि.सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय2080.05.21 
1425077-RB-0280१७०२2077.07.16आयकर2071/2072आयकरकुमारी बैंक लिमिटेडठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.05.24 
1426077-RB-0281१७०३2077.07.16आयकर2070/071आयकरकुमारी बैंक लिमिटेडठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.05.24 
1427077-RB-0282१७०४2077.07.16आयकर2071/2072आयकरकुमारी बैंक लिमिटेड (साविक पश्चिमाञ्चल फाइनान्स कम्पनी लि.)ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.05.24 
1428078-RB-0036२१६०2078.04.32आयकर 2072/073आयकरमुस्कान ट्राभल्स् एण्ड टुर्स प्रा.लि.मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2080.05.24 
1429078-RB-0103२२३४2078.06.08अग्रिम कर 2072/073आयकरहंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.05.24 
1430077-RB-0385१८२९2077.09.02आयकर 2073/074आयकरसौरभ फुड प्रोडक्टस प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.05.25 
1431078-RB-0104२२३५2078.06.08अग्रिम कर 2072/073आयकरहिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा‍.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.05.25 
1432079-RB-0002२६२४2079.04.05आयकर 2075/076आयकरसौरभ फुड प्रोडक्टस प्रा.लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.05.25 
1433075-RB-0335१०१२2076.01.30आयकर(2065/066)आयकरराष्ट्रिय वाणिज्य वैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.05.31 
1434075-RB-0336१०१३2076.01.30आयकर(2066/067)आयकरराष्ट्रिय वाणिज्य वैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.05.31 
1435075-RB-0337१०१४2076.01.30आयकर(2067/068)आयकरराष्ट्रिय वाणिज्य वैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.05.31 
1436075-RB-0338१०१५2076.01.30आयकर(2068/069)आयकरराष्ट्रिय वाणिज्य वैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.05.31 
1437075-RB-0339१०१६2076.01.30आयकर(2069/070)आयकरराष्ट्रिय वाणिज्य वैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.05.31 
1438075-RB-0340१०१७2076.01.30आयकर(2070/071)आयकरराष्ट्रिय वाणिज्य वैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.05.31 
1439075-RB-0341१०१८2076.01.30आयकर(2071/072)आयकरराष्ट्रिय वाणिज्य वैंक लिमिटेडठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.05.31 
1440077-RB-0244१६६२2077.06.29आयकर2071/2072आयकरग्लोवल आइएमई बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.06.01 
1441077-RB-0245१६६३2077.06.29आयकर 2072/2073आयकरग्लोवल आइएमई बैंक लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.06.01 
1442078-RB-0186२४१६2078.11.20आयकर2075/076आयकरकनक न्यू ट्रेडर्समध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2080.06.01 
1443078-RB-0187२४१७2078.11.20मुल्य अभिवृद्धिकर2075/076मुल्य अभिवृद्धिकरकनक न्यू ट्रेडर्समध्यमस्तरिय करदाता कार्यालय बबरमहल2080.06.01 
1444077-RB-0236१६५४2077.06.29मुल्य अभिवृद्धिकर2071/072मुल्य अभिवृद्धिकरनेपाल विद्युत प्राधिकरणठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.06.02 
1445077-RB-0237१६५५2077.06.29अग्रिम कर 2071/072आयकरनेपाल विद्युत प्राधिकरणठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.06.02 
1446077-RB-0238१६५६2077.06.29आयकर2071/2072आयकरनेपाल विद्युत प्राधिकरणठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.06.02 
1447078-RB-0205२४६१2078.12.29आयकर 2070/071आयकरयोर मार्केटसाविक करदाता सेवा कार्यालय कोटेश्वर हाल आन्तरिक राजस्व कार्यालय कोटेश्वर2080.06.02 
1448078-RB-0228२४९७2079.02.03महसुल तथा जरिवाना समेत निर्धारणभंसारराजेश हार्डवेयर्स प्रा.लि.भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय त्रिपुरेश्‍वर, काठमाडौं2080.06.04 
1449080-RB-0008३०४९2080.04.01सुन चोरी पैठारीभंसारजगतनारायण स्वर्णकारनिर्देशक राम प्रसाद रेग्मी समेतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार2080.06.04 
1450074-RB-0141७१३2075.02.19भंसार(सुन चोरी पैठारी)भंसारमनोज कुमार अग्रवालराजस्व अनुसन्धान विभाग, हरिहरभवन, ललितपुर2080.06.04 
1451078-RB-0086२२१४2078.05.25आयकरआयकरवल्डलि‌क कम्युनिकेशन्स् लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.06.08 
1452078-RB-0087२२१५2078.05.25मुल्य अभिवृद्धिकर2072/073आयकरवल्डलि‌क कम्युनिकेशन्स् लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.06.08 
1453077-RB-0454१९०२2077.10.18आयकर 2072/073आयकरछिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.06.14 
1454078-RB-0209२४६५2079.01.02मुल्य अभिवृद्धिकर 2075/076मुल्य अभिवृद्धिकरजाना ईन्टरनेशनल प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, टंगाल ,काठमाण्डौ2080.06.14 
1455078-RB-0210२४६७2079.01.04आयकर आ.व. २०७५/076आयकरजाना ईन्टरनेशनल प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व कार्यालय, टंगाल ,काठमाण्डौ2080.06.14 
1456079-RB-0073२७४१2079.08.02आयकर 2074/075आयकरछिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.06.14 
1457076-RB-0106१२३३2076.08.17मुल्य अभिवृद्धिकर (2071/072 र 2072/073)मुल्य अभिवृद्धिकरइन्टिग्रेटेड मोविलिटि सोलुसन्स प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.06.15 
1458076-RB-0142१२९१2076.10.16मुल्य अभिवृद्धिकर (074/75)मुल्य अभिवृद्धिकरइन्टिग्रेटेड मोविलिटि सोलुसन्स प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.06.15 
1459077-RB-0162१५७२2077.06.15आयकर2071/2072आयकरमाछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.06.16 
1460077-RB-0163१५७३2077.06.15आयकर 2072/073आयकरमाछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.06.16 
1461079-RB-0310३०२९2080.03.22चिनी चोरी पैठारीभंसारदेवीमाया मग्रातीप्र.ना.उ. विजय श्रेष्ठ समेतको प्रतिवेदन जाहेरीले नेपाल सरकार2080.06.18 
1462079-RB-0311३०३०2080.03.22चिनी चोरी पैठारीभंसारसुदिप तमाङ्गप्र.ना.उ. विजय श्रेष्ठ समेतको प्रतिवेदन जाहेरीले नेपाल सरकार2080.06.18 
1463079-RB-0312३०३१2080.03.22चिनी चोरी पैठारीभंसारललिता कुमारी महतोप्र.ना.उ. विजय श्रेष्ठ समेतको प्रतिवेदन जाहेरीले नेपाल सरकार2080.06.18 
1464079-RB-0313३०३२2080.03.22चिनी चोरी पैठारीभंसाररामबाबु साहप्र.स.नि. शिवशंकर यादव समेतको प्रतिवेदन जाहेरीले नेपाल सरकार2080.06.18 
1465080-RB-0004३०४५2080.04.01चिनी चोरी पैठारीभंसारसन्तोष यादवप्र.स.नि. शिवशंकर यादव समेतको प्रतिवेदन जाहेरीले नेपाल सरकार2080.06.18 
1466080-RB-0071३१३४2080.05.11चिनी चोरी पैठारीभंसारप्रिया जनरल ट्रेडिङ्ग अर्डर सप्लायर्सका प्रोप्राइटर धुरेन्द्र पटेलप्र.स.नि. शिवशंकर यादव समेतको प्रतिवेदन जाहेरीले नेपाल सरकार2080.06.18 
1467080-RB-0086३१५५2080.05.15अग्रिम कर कट्टी 2069/070आयकरकान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ लि.आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौं2080.06.18 
1468080-RB-0087३१५६2080.05.15आयकर 2070/071आयकरकान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ लि.ठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.06.18 
1469080-RB-0088३१५७2080.05.15आयकर 2068/069आयकरकान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ लि.आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौं2080.06.18 
1470080-RB-0089३१५८2080.05.15आयकर 2069/070आयकरकान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ लि.आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौं2080.06.18 
1471078-RB-0003२१२६2078.04.12अन्तः शुल्क 2071/072अन्तशुल्कनेपाल प्लाष्टिक उद्योगआन्तरिक राजस्व कार्यालय, चावाहिल ,काठमाण्डौ2080.06.21 
1472078-RB-0004२१२७2078.04.12मुल्य अभिवृद्धिकर 2071/072मुल्य अभिवृद्धिकरनेपाल प्लाष्टिक उद्योगआन्तरिक राजस्व कार्यालय, चावाहिल ,काठमाण्डौ2080.06.21 
1473078-RB-0005२१२८2078.04.12अन्तः शुल्क 2072/073अन्तशुल्कनेपाल प्लाष्टिक उद्योगआन्तरिक राजस्व कार्यालय, चावाहिल ,काठमाण्डौ2080.06.21 
1474078-RB-0006२१२९2078.04.12मुल्य अभिवृद्धिकर 2072/073मुल्य अभिवृद्धिकरनेपाल प्लाष्टिक उद्योगआन्तरिक राजस्व कार्यालय, चावाहिल ,काठमाण्डौ2080.06.21 
1475078-RB-0007२१३०2078.04.12अन्तः शुल्क 2073/074अन्तशुल्कनेपाल प्लाष्टिक उद्योगआन्तरिक राजस्व कार्यालय, चावाहिल ,काठमाण्डौ2080.06.21 
1476078-RB-0008२१३१2078.04.12मुल्य अभिवृद्धिकर 2073/074मुल्य अभिवृद्धिकरनेपाल प्लाष्टिक उद्योगआन्तरिक राजस्व कार्यालय, चावाहिल ,काठमाण्डौ2080.06.21 
1477078-RB-0009२१३२2078.04.12अन्तः शुल्क2074/075अन्तशुल्कनेपाल प्लाष्टिक उद्योगआन्तरिक राजस्व कार्यालय, चावाहिल ,काठमाण्डौ2080.06.21 
1478078-RB-0010२१३३2078.04.12मुल्य अभिवृद्धिकर 2074/075मुल्य अभिवृद्धिकरनेपाल प्लाष्टिक उद्योगआन्तरिक राजस्व कार्यालय, चावाहिल ,काठमाण्डौ2080.06.21 
1479078-RB-0011२१३४2078.04.12अन्तः शुल्क 2075/076अन्तशुल्कनेपाल प्लाष्टिक उद्योगआन्तरिक राजस्व कार्यालय, चावाहिल ,काठमाण्डौ2080.06.21 
1480078-RB-0012२१३५2078.04.12मुल्य अभिवृद्धिकर2075/076मुल्य अभिवृद्धिकरनेपाल प्लाष्टिक उद्योगआन्तरिक राजस्व कार्यालय, चावाहिल ,काठमाण्डौ2080.06.21 
1481077-RB-0189१६०१2077.06.23आयकर पुर्वादेशआयकरएनसेल प्रा.लि.आन्तरिक राजस्व विभाग समेत2080.06.22 
1482078-RB-0002२१२५2078.04.12मुल्य अभिवृद्धिकर 2075/076मुल्य अभिवृद्धिकरचाइना नेशनल एरो टेक्नोलोजी इन्टरनेशनल इन्जिनियरिङआन्तरिक राजश्व कार्यालय बत्तीसपुतली2080.06.22 
1483079-RB-0053२७१२2079.06.09मुल्य अभिवृद्धिकर 74/75मुल्य अभिवृद्धिकरविकास फुड प्रोडक्ट्स प्रा.लिठुला करदाता कार्यालय ललितपुर2080.06.22 
1484079-RB-0072२७३९2079.07.27मुल्य अभिवृद्धिकर 2075/076मुल्य अभिवृद्धिकरविकास फुड प्रोडक्ट्स प्रा.लिठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.06.22 
1485078-RB-0199२४५०2078.12.13आयकर 2073/074आयकरस्टार मार्केटिङ इन्टरप्राइजेजआन्तरिक राजस्व कार्यालय, टंगाल ,काठमाण्डौ2080.06.23 
1486079-RB-0144२८३८2079.12.20आयकर 2074/75आयकरनवीन डिष्टि्व्यूटर्स प्रा.लिमध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, बबरमहल काठमाडौं2080.06.23 
1487079-RB-0150२८४६2079.12.28मुल्य अभिवृद्धिकर 2075/076मुल्य अभिवृद्धिकरजगदम्बा फ्लोर एण्ड एग्रो इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर2080.06.23 
1488079-RB-0037२६८३2079.05.20सुन समेतको भंसार चोरी पैठारीभंसारगोकुल डल्लाकोटीप्र.ब.उ. भिमप्रसाद ढकाल समेतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार2080.06.25 
1489079-RB-0040२६८७2079.05.27सुन समेतको भन्सार चोरी पैठारीभंसारमानसिंह विश्वकर्माप्र.ब.उ. भिमप्रसाद ढकाल समेतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार2080.06.25 
1490079-RB-0041२६८८2079.05.27सुन समेतको भन्सार चोरी पैठारीभंसारपदम बहादुर अधिकारीप्र.ब.उ. भिमप्रसाद ढकाल समेतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार2080.06.25